งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 4 กลุ่มเฟื่องฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 4 กลุ่มเฟื่องฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 4 กลุ่มเฟื่องฟ้า
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุทัยธานี

2 ศรีสะเกษ เลย อุทัยธานี
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ดำเนินโครงการ กลุ่มจังหวัด มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เลย อุทัยธานี นำเสนอโดย นาย ศักดิ์ชาย โสธรศักดิ์ วิทยากร อาจารย์ พรทิพา สุกใส ผู้ช่วยวิทยากร นาย ทศพนธ์ เหลืองศีลธรรม ออ

3 รายชื่อกลุ่มเฟื่องฟ้า
นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ นางจันทร์จิรา จินาวรณ์ นางสาวเขมิกา กริอุณะ นายวัชเรนทร์ ศิริมงคล นางรัชนีกร พบบุญ นายอุดม ชื่นตา นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ นายสกล คุณอุดม นางสาวรตี เหงาจิ้น นางสาวอรนุช เกษสัญชัย นายศักดิ์ชาย โสธรศักดิ์ นายทองใบ สินโท นางรัศมีเดือน จิตชื่น นายสกุล อิสสระ นายสุทัศน์ บุตรสระเกษ นายกำพล ชอบเสรี นายถิรพุทธิ์ คานทอง นายสมนึก ปลอดทอง นายกิตติศักดิ์ วิมลสุข นายพนม คงสีไพร นายสมศักดิ์ อินทโชติ นายโชคดี พัฒนไทยานนท์ นางพรรวษา พัฒนไทยานนท์

4 ผลสัมฤทธิ์ 1. GPP เพิ่มขึ้น 2. ระบบนิเวศน์ดีขึ้น
3. ลดงบประมาณด้านสุขภาพของรัฐบาล 4. ลดการนำเข้าสารเคมีทำให้ลดการขาดดุลทางการค้า

5 ผลลัพธ์ ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 50 ก.ก. / ไร่รวม 50,000 ตัน
เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม 500 บาท / ไร่ รวมรายได้เพิ่ม 500 ล้าน บาท ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวปลอดภัย เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปลอดภัยจากการไม่ใช้สารเคมีในการผลิตทำให้มีสุขภาพดี

6 ผลผลิต พื้นที่ปลูกข้าว GAP 1,000,000 ไร่
เกษตรกรได้รับความรู้ 100,000 ครัวเรือน ผลผลิตข้าวเปลือกที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 400,000 ตัน

7

8 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ประชาสัมพันธ์โครงการแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่ร่วมโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว GAP ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับรองแปลง ส่งเสริมการปลูก ติดตามและประเมินผล

9 การมีส่วนร่วมของประชาชน (เกษตรกร)
ผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ เกษตรกรร่วมตรวจแปลง GAP เกษตรกรช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ

10 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ
ผ่านศูนย์บริการฯ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมให้คำแนะนำ

11

12 กลยุทธ์หน่วยงานองค์กรภาครัฐบาล
ตรงตามกลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างขีดความสามารถของ เกษตรกร ในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร ที่มี ประสิทธิภาพและปลอดภัย

13 การเมือง เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุน

14 สังคมการเกษตร ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเกษตร

15 เศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจมีสภาพคล่อง ตลาดสินค้าเกษตรขยายตัว

16 เทคโนโลยี เทคโนโลยีตามกระบวนการ GAP เครื่องจักรกลการเกษตร

17

18 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการศูนย์บริการฯ เกษตรกรอาสา เกษตรกรผู้ผลิต

19 เทคโนโลยี นำเทคโนโลยีการผลิตตามมาตรฐานการผลิต GAP และกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เครื่องจักรกลการเกษตร

20 วัตถุดิบ พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี หลักสูตรการฝึกอบรม ปัจจัยการผลิต

21 งบประมาณสนับสนุนแผนยุทธ์ศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจากรัฐบาล
เงิน งบประมาณสนับสนุนแผนยุทธ์ศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจากรัฐบาล จำนวน ล้านบาท

22 จบการนำเสนอ ...

23 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 4 กลุ่มเฟื่องฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google