งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

2 ตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท
ตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 23 ง วันที่ 23 มีนาคม 2545 ************************ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมิ้น ได้รับถ่ายโอนภารกิจ ทั้ง 9 ภารกิจ ตามหนังสือตอบรับที่ กจ 76301/2 ลงวันที่ 22 มกราคม 2547 ดังนี้...

3 ภารกิจที่ถ่ายโอน 9 ภารกิจ คือ...
ภารกิจที่ถ่ายโอน 9 ภารกิจ คือ... 1. ภารกิจการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 2. ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล 3. ภารกิจการบริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 4. ภารกิจการรวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. ภารกิจการสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช 6. ภารกิจการฝึกอบรมอาชีพ 7. ภารกิจการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม 8. ภารกิจการกระจายพันธุ์ 9. ภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

4 ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบลเพื่อบรรจุแผนพัฒนาการเกษตร

5 ภารกิจการบริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1. โครงการสร้างศูนย์สาธิตเพื่อการเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ด ตำบลดอนขมิ้น งบประมาณ 140,000 บาท

6 2. โครงการสร้างห้องปฏิบัติการศูนย์สาธิตเพื่อการเรียนรู้ การทำผลิตภัณฑ์
2. โครงการสร้างห้องปฏิบัติการศูนย์สาธิตเพื่อการเรียนรู้ การทำผลิตภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกกหมาก และปรับปรุง ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล งบประมาณ 100,000 บาท

7 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมิ้น จัดซื้อหนังสือและ VCD ด้านการเกษตร
และด้านการฝึกอาชีพมอบให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาศึกษาและให้ยืม

8 ภารกิจการรวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. โครงการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน งบประมาณ 10,000 บาท

9 2. โครงการส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ งบประมาณ 141,092 บาท
2. โครงการส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ งบประมาณ 141,092 บาท 3. โครงการก่อสร้างศูนย์ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองตำบลดอนขมิ้น งบประมาณ 40,000 บาท

10 ภารกิจการสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมิ้น ให้บริการฉีดสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในกรณีเกิดโรคและศัตรูพืชระบาดในพื้นที่ (ใช้งบฉุกเฉิน อบต.)

11 ภารกิจการฝึกอบรมอาชีพ
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 5 งบประมาณ 72,590 บาท

12 ภารกิจการฝึกอบรมอาชีพ
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนขมิ้น งบประมาณ 81,655 บาท

13 ภารกิจการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
1. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี งบประมาณ 110,9850 บาท

14 ภารกิจการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
2. โครงการสนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว งบประมาณ 165,455 บาท 3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนขมิ้น งบประมาณ 50,000 บาท

15 4. โครงการแปรรูปและอบแห้ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
4. โครงการแปรรูปและอบแห้ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเพิ่มขึ้น งบประมาณ 50,000 บาท 5. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว งบประมาณ 30,000 บาท

16 6. โครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองกกหมาก งบประมาณ 130,000 บาท

17 7. โครงการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อยอด SML
หมู่ที่ 3, 5 งบประมาณ 220,000 บาท

18 7. โครงการกู้ยืมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพขจัดปัญหา
ความยากจน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 100,000 บาท 8. โครงการกู้ยืมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพขจัดปัญหา ความยากจน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 80,000 บาท 9. โครงการกู้ยืมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพขจัดปัญหา ความยากจน หมู่ที่ 5

19 ภารกิจการกระจายพันธุ์
1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ ข้าวเจ้าไม่ไวแสง งบประมาณ 134,006 บาท

20 แจกพันธุ์ไผ่หม่าจู และผักหวานจีนให้แก่เกษตรกร
2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมิ้น แจกพันธุ์ไผ่หม่าจู และผักหวานจีนให้แก่เกษตรกร

21 ภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล ****************** 1. ให้บริการยืมหนังสือและ VCD ด้านการเกษตร 2. ให้บริการปรึกษาปัญหาการเกษตรทุกด้าน 3. รับแจ้งการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ 4. ติดตามงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ 5. จัดทำเวทีชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา 6. รับขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 7. ประกาศเตือนการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ฯลฯ

22 8. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
8. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

23 ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google