งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการพัฒนางานเชิงระบบ โดยกระบวนการวิจัยในงานประจำ (R2R)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการพัฒนางานเชิงระบบ โดยกระบวนการวิจัยในงานประจำ (R2R)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการพัฒนางานเชิงระบบ โดยกระบวนการวิจัยในงานประจำ (R2R)
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท

2 หลักการและเหตุผล กรมส่งเสริมการเกษตร ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความสามารถในการทำงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน พัฒนางานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายอย่างระบบ นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานประจำที่ปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ด้วยการค้นหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่รวบรวมขึ้นมาใหม่มาจัดระบบ ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำมาซึ่งคำตอบในการแก้ไขปัญหา

3 เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความรู้และทักษะด้านการวิจัยพร้อมทั้งกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานส่งเสริมการเกษตร

4 เป้าหมาย จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการการพัฒนางานเชิงระบบโดยกระบวนการวิจัยในงานประจำ (R2R) และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง เป้าหมายแต่ละครั้ง 15 คน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคคลเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอในพื้นที่ 9 จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ 3 ศูนย์ เขต วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง เป้าหมายแต่ละครั้ง 50 คน

5 กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน
จัดประชุมคณะทำงานจำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ครั้งที่ 1 วางแผนดำเนินงานในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ครั้งที่ 2 สรุปและรายงานผลดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2556 ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปรับกระบวนทัศน์การวิจัย R2R /หาปัญหา-โจทย์วิจัย ตรวจเอกสาร จัดทำกรอบแนวคิด และวางแผนการดำเนินงาน ระหว่าง วันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม 2556

6 กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน (ต่อ)
ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) ครั้งที่ 2 นำเสนอหัวข้อวิจัย การออกแบบวิจัย การใช้เครื่องมือ การเก็บข้อมูล และการจัดทำโครงร่างวิจัย ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน 2556 ครั้งที่ 3 นำเสนอโครงร่างวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานการวิจัย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม 2556 ครั้งที่ 4 นำเสนอผลงานที่มอบหมาย / การเขียนผลงาน และการนำเสนอผลงาน ในวันที่ ๗ สิงหาคม 2556

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เขต 1 มีพื้นฐานความรู้และทักษะด้านการวิจัยพร้อมนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท มีฐานองค์ความรู้งานวิจัยเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ


ดาวน์โหลด ppt โครงการการพัฒนางานเชิงระบบ โดยกระบวนการวิจัยในงานประจำ (R2R)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google