งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายบริหารทั่วไป หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานยานพาหนะ งานจัดทำและบริหารงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายบริหารทั่วไป หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานยานพาหนะ งานจัดทำและบริหารงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ฝ่ายบริหารทั่วไป หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานยานพาหนะ งานจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของสำนัก

5 แบ่งออกเป็น 2 งาน ได้แก่
ฝ่ายบริหารทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 งาน ได้แก่ 1. งานธุรการ 2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

6 งานธุรการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร
4/5/2017 งานธุรการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร จัดทำแผน/ระเบียบวาระ/เอกสารประกอบการประชุม/ รายงานการประชุม จัดทำบัญชีลงชื่อปฏิบัติงาน/งบวันทำการ พิมพ์หนังสือราชการ/บันทึกข้อมูล/ตรวจสอบ /แจกจ่ายงานพิมพ์/ตรวจสอบร่างหนังสือราชการ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านงาน สารบรรณ งานธุรการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7 งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
ควบคุม ดูแลการเงิน งบประมาณ และลงบัญชี จัดทำคำของบประมาณในส่วนของงบบริหาร และรวบรวมงบประมาณของ/กลุ่ม/ฝ่าย/ติดตามข้อมูล/ จัดทำแผน-ผล/รายงานการใช้จ่าย งบประมาณ และ เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายทุกประเภท/ลงบัญชี ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง/ตั้งเรื่อง/ตรวจสอบ/ลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายบริหารทั่วไป หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานยานพาหนะ งานจัดทำและบริหารงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google