งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำอธิบายเกษตรหมู่บ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำอธิบายเกษตรหมู่บ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำอธิบายเกษตรหมู่บ้าน

2 เกษตรหมู่บ้าน คือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้นำเกษตรกรในหมู่บ้านตามกระบวนการสรรหา
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 2. แนวคิด ใช้แนวทางระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดบทบาทหน้าที่ของเกษตรกรผู้นำและเกษตรหมู่บ้าน พ.ศ ประกอบกับนโยบายของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายอรรถ อินทลักษณ์) มีนโยบายฟื้นฟูเกษตรหมู่บ้าน ให้มีบทบาทสำคัญ เพื่อช่วยงานส่งเสริมการเกษตร ในระดับหมู่บ้าน 3. ผลที่ได้ มีการคัดเลือกเกษตรหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ทั่วประเทศและผู้ว่าราชการจังหวัด (ที่เกษตรหมู่บ้านสังกัด) ออกคำสั่งแต่งตั้งเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 74,944 คน

3

4

5 วิธีการดำเนินงาน 1. กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้จังหวัดดำเนินการประกาศ
รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตร หมู่บ้านทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ (ประกาศ วันที่ 27 ตุลาคม 2551) 2. ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามประกาศแนบท้ายและยื่นใบสมัครที่ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ระบุภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551)

6 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล จัดประชุมและพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเป็นเกษตรหมู่บ้านและนำเสนอผลการคัดเลือกเกษตรหมู่บ้านให้เกษตรอำเภอทราบภายใน 7 วัน (ระบุระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลทุกตำบลต้องแจ้งผลการคัดเลือกเกษตรหมู่บ้านให้เกษตรอำเภอทราบภายใน 15 ธันวาคม 2551) 4. เกษตรอำเภอนำเสนอผลการคัดเลือกเกษตรหมู่บ้านให้เกษตรจังหวัด พิจารณากลั่นกรองให้เสร็จ (ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2551) และนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (ภายในวันที่ 5 มกราคม 2552) 5. จังหวัดจัดทำรายงานรายชื่อเกษตรหมู่บ้าน แจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทราบภายใน วันที่ 31 มกราคม 2552

7 แผนภูมิประกอบ กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้จังหวัดดำเนินการประกาศรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตรหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2551 เกษตรกรผู้สนใจยื่นใบสมัครที่ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล (ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลคัดเลือกผู้สมัครเป็นเกษตรหมู่บ้านและ แจ้งผลการคัดเลือกให้ เกษตรอำเภอทราบ (ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2551) เกษตรอำเภอนำเสนอผลการคัดเลือกเกษตรหมู่บ้านให้เกษตรจังหวัด พิจารณากลั่นกรองให้เสร็จ (ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2551) ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งเกษตรหมู่บ้าน (ภายในวันที่ 5 มกราคม 2552) จังหวัดจัดทำรายงานรายชื่อเกษตรหมู่บ้าน แจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 2552

8 ROAD MAP เกษตรหมู่บ้าน การคัดเลือกและแต่งตั้ง การทำงานของเกษตรหมู่บ้าน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2552 ROAD MAP เกษตรหมู่บ้าน การคัดเลือกและแต่งตั้ง การทำงานของเกษตรหมู่บ้าน ผลสัมฤทธิ์ จังหวัดดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเป็นเกษตรหมู่บ้านและผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งเกษตรหมู่บ้านจำนวน 74,944 คน ร่วมวางแผนและกำหนดแนวทาง การพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้าน การทำงานส่งเสริมการเกษตร ในระดับท้องถิ่นจะมีเกษตร หมู่บ้านช่วยทำงานในระดับชุมชนของหมู่บ้าน ชักชวนเกษตรกรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำกิจกรรมพัฒนาการเกษตรในหมู่บ้านตามแผนพัฒนาที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพในการทำงานส่งเสริมการเกษตรในระดับหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข่าวสารความรู้ กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กระจายข่าวสารข้อมูลทางราชการจากเกษตรตำบลไปยังเกษตรกร ร่วมมือกับเกษตรตำบลในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภายในหมู่บ้าน ช่วยแก้ไขปัญหาดำเนินการเกษตร/ประสานงานกับเกษตรตำบลช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร


ดาวน์โหลด ppt คำอธิบายเกษตรหมู่บ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google