งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
พีรพร พร้อมเทพ กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 16 สิงหาคม 2555

2 นโยบายและความเป็นมา รัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายรัฐบาลกำหนดให้จัดทำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย ให้ปรับปรุงทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2554 นำร่องใน 7 จังหวัด จังหวัดละ 2 ตำบล ปี 2555 ขยายผลใน 10 จังหวัด แบบเต็มพื้นที่ เกษตรกร 1.6 ล้านครัวเรือน

3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
จัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ 10 จังหวัด 178 อำเภอ เกษตรกรจำนวนประมาณ 1.6 ล้านครัวเรือนได้รับสมุดทะเบียนเกษตรกร วัตถุประสงค์ เกษตรกรมีสมุดทะเบียนเกษตรกร ไว้ประจำครัวเรือน 2. เกษตรกรรู้จักวิธีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการใช้ประโยชน์สมุดทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรจำนวนประมาณ 1.6 ล้านครัวเรือนได้รับทราบวิธีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการใช้ประโยชน์สมุดทะเบียนเกษตรกร ระยะเวลาดำเนินการ : กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2555

4 แนวทางการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน จัดทำข้อมูล พัฒนาโปรแกรม
จ้างพิมพ์สมุด ซื้อเครื่องพิมพ์ พิมพ์ข้อมูล แจกสมุด (1 ต.ค.) ปรับข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเกษตรกร ตั้งคณะทำงาน ชี้แจง/อบรม จนท. ติดตาม สนับสนุน รายงาน

5 แผนภาพ

6 แผนปฏิบัติงาน

7 หน้าจอโปรแกรม

8 หน้าจอโปรแกรม

9 หน้าจอโปรแกรม

10 หน้าจอโปรแกรม

11 หน้าจอโปรแกรม

12 หน้าจอโปรแกรม

13 หน้าจอโปรแกรม

14 หน้าจอโปรแกรม

15 หน้าจอโปรแกรม

16 หน้าจอโปรแกรม

17 การขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร ปี 2555
สวัสดี พีรพร พร้อมเทพ โทร


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google