งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับระบบสินค้าเกษตร (เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง) ปี 2554
วิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

2 - เป็นโครงการนำร่องความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร - บูรณาการภายในกรมฯ ระหว่าง สสจ.+ สพส.

3 พื้นที่เป้าหมาย กิจกรรม 45 จังหวัด ในพื้นที่ 572 หมู่บ้าน/ศจช.
พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ 450 คน จัดการเรียนรู้เกษตรกร 17,160 ราย (หมู่บ้านละ 30 ราย) แปลงขยายพันธุ์ดี 25,740 ไร่ (หมู่บ้านละ 45 ไร่) ติดตามนิเทศ

4 จุดเน้น/เงื่อนไข การพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ต่าง ๆ บุคคลเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลที่รับผิดชอบโครงการ เนื้อหา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง (รวมถึงการจัดการศัตรูพืช) วิทยากร จากกรมวิชาการเกษตร

5 จุดเน้น/เงื่อนไข จัดการเรียนรู้เกษตรกร
เน้นให้เกษตรกรได้วิเคราะห์ตนเองและวางเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง(การผลิตมันสำปะหลัง) และของชุมชน ให้บูรณาการงบประมาณที่ได้รับ ทั้งส่วนของ สพส.และสสจ. วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร อาจนำเกษตรกรไปศึกษาแปลงเรียนรู้/เกษตรกรต้นแบบ ของกรมวิชาการเกษตร (ได้เตรียมไว้แล้ว)

6 จุดเน้น/เงื่อนไข แปลงขยายพันธุ์ดี
ต้องแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก ต้องมีการตรวจแปลงเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้ง ใช้เป็นแปลงติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง ตามโครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร คืนปัจจัยการผลิตแก่ชุมชน กิ่งพันธุ์คืน 3 เท่าของปริมาณที่รับไปเพื่อแจกจ่ายแก่รายอื่น ส่วนปัจจัยการผลิตอื่นให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อตั้งเป็นกองทุนพัฒนาการผลิตของหมู่บ้าน

7 โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้เกษตรกร
(สพส.) โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร (เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มันสำปะหลัง) (สสจ.) อบรมสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ดำเนินการในมันสำปะหลัง (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่จัดตั้งตามโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓) จำนวน ๕๗๒ ศูนย์ๆ ละ ๓๐ คน การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ และศัตรูธรรมชาติ ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชุมที่จัดตั้งตามโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๕๗๒ ศูนย์ๆละ ๔,๐๐๐ บาท - ประชุมชี้แจงและจัดการเรียนรู้ในกลุ่มเกษตรกร ๕๗๒ ศูนย์ ๆ ละ ๓๐ คน รวมเกษตรกร ๑๗,๑๖๐ คน - จัดทำแปลงขยายพันธุ์ ศูนย์ละ ๔๕ ไร่ รวม ๒๕,๗๔๐ ไร่

8 สูตรเด็ด เคล็ดลับ ทำ 5 ต. ได้มัน 5 ตัน ต เตรียมดินดี
สูตรเด็ด เคล็ดลับ ทำ 5 ต. ได้มัน 5 ตัน ต เตรียมดินดี ต เตรียมพันธุ์ดี มีคุณภาพ ต เติมความสมบูรณ์ของดิน ต ตัดตอนวัชพืช ต ต้องขุดในช่วงอายุที่เหมาะสม บวก 2 ต. ป้องกันเพลี้ยแป้ง ต ต้องแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมี ต ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt วิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google