งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช
งานส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืช กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช

2 มีหน้าที่... ศึกษา พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยีการบริหารศัตรูพืช การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช และการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร ศึกษา พัฒนา รูปแบบวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารศัตรูพืช

3 ให้คำแนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารศัตรูพืช การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
สนับสนุนการให้บริการ การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4 งานด้านวิชาการ...... ด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช แบ่งออกเป็น ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ผักและไม้ดอกไม้ประดับ ด้านเทคโนโลยีกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการใช้สารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสม

5 วิชาการป้องกันกำจัดศัตรูพืช.....
เน้นการใช้วิธีการป้องกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ( IPM ) เน้นการใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเป็นวิธีการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกร จัดทำสื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด

6 ด้านเทคโนโลยีกระบวนการโรงเรียน ฯ...
มุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เป็นวิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรกระบวนการที่มีอยู่แล้วให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในระดับจังหวัด

7 ศึกษา พัฒนา รูปแบบวิธีการถ่ายทอดด้วยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างกระบวนการถ่ายทอดที่เหมาะสมกับประเด็นปัญหา เก็บรวบรวม/ทำทะเบียน วิทยากรกระบวนการทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ และวิทยากรเกษตรกร

8 ด้านการใช้สารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสม....
รวบรวมข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมี ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจาการใช้สารเคมีต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลเทคนิคการใช้สารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสม

9 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้มีการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง
จัดทำเอกสารคู่มือ แนะนำการใช้สารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสม

10 งานบริการ...... การบริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช
การบริการให้คำแนะนำช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช การบริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต การพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

11 ข้าราชการ นายอรุณพล พยัคฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ ( โรงเรียนเกษตรกร ) นายศักดา ศรีนิเวศน์ นักวิชาการเกษตร ( ด้านสารเคมี ) นางศุภลักษณ์ กลับน่วม นักวิชาการเกษตร ( IPM ) นางเรขา ศิริเลิศวิมล นักวิชาการเกษตร ( ตรวจวิเคราะห์ ) นางสาวสุมนา สิมาสฤษดิ์ นักวิชาการเกษตร ( ตรวจวินิจฉัย ) นายวิเชียร พรหมด้วง เจ้าพนักงานการเกษตร ( นิทรรศการ )

12 พนักงานราชการ.... กลุ่มงานโดยตรง นางสาวมนสวรรณ อุปถัมภ์
นางสาวมนสวรรณ อุปถัมภ์ ฝ่ายแผนงาน และช่วยงานกลุ่มงาน นายเกษม ราชแก้ว นางสาวดวงเดือน บัวเขียว

13 เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป.....
นางปราณี เสมา ( ธุรการ ) นางทวาย เนียมมณี ( ทั่วไป ) นายบุญยัง ชื่นอนันต์ ( ช่างไม้ ) นายสมคิด นวลประเสริฐสุข ( คนงานห้องทดลอง )

14 ติดต่อ..... โทรศัพท์/โทรสาร สายตรง 02-561-4663
โทรศัพท์เบอร์ภายใน ต่อสายกรมส่งเสริมการเกษตร ต่อ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google