งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร

2 การผลิตอาหารที่มีคุณค่า โภชนาการ (Nutrition)
หมายถึง ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาครอบครัวเกษตรกร ได้แก่ การผลิตอาหารที่มีคุณค่า โภชนาการ (Nutrition) การถนอมอาหาร (Food Preservation) การแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Product Processing) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) การจัดการบ้านเรือน (Home Management) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและท่าทางการทำงาน (Occupation Health and Safety) เคหกิจเกษตร

3 เป้าหมายงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ทำงานอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ

4 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร ยุวเกษตรกร

5 หลักการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี กินดี อยู่ดี เพิ่มพูนรายได้ มีกิน (ผลิต แปรรูป ถนอมอาหาร กินให้เป็น -บ้านเรือนสะอาด -สุขภาพอนามัย -การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ -การใช้แรงงาน -เครื่องนุ่งห่มเหมาะสม -เพิ่มผลผลิตการเกษตร -เพิ่มมูลค่าผลผลิต - ลดรายจ่าย - เก็บออม

6

7 ประเด็นการส่งเสริมเคหกิจเกษตร
บ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม บริโภคอาหารที่มีโภชนาการ การทำงาน การผลิตอาหาร -ครอบครัวอบอุ่น -บ้านเรือนสะอาด -ครบ 5 หมู่ -ถูกหลักอนามัย เพิ่มรายได้ - สถานที่ - ท่าทาง - ผลิตอาหารปลอดภัย -แปรรูปและถนอมอาหาร - ผลิตสินค้า - บัญชีครัวเรือน ประเด็นการส่งเสริมเคหกิจเกษตร

8 การจัดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม

9 ท่าทางการทำงาน

10 การปรับปรุงการเคลื่อนย้ายสิ่งของ


ดาวน์โหลด ppt งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google