งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุริชาติ สมวัฒนศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ยอดธงไชย รอดแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุริชาติ สมวัฒนศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ยอดธงไชย รอดแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุริชาติ สมวัฒนศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ยอดธงไชย รอดแก้ว
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท

2 การส่งเสริมการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร

3 กรอบแนวคิด เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร แก่ผู้รับการอบรม

4 ความรู้ความสามารถที่จำเป็นในตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถในการทำความเข้าใจกับสถานการณ์ และประเด็นปัญหา ด้านการเกษตร สามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัย ที่ส่งผลกระทบด้านการเกษตร เพื่อคาดคะเนแนวโน้มสถานการณ์ และสามารถ อธิบายสถานการณ์นั้น ด้วยความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล

5 เพื่อการตัดสินใจวางแผน และกำหนดแนวทาง การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตการเกษตร

6 วัตถุประสงค์ 1. มีความรู้ ความเข้าใจระบบการผลิต และปัจจัยที่มีผลต่อระบบการผลิต 2. สามารถวิเคราะห์ระบบการผลิตของเกษตรกร และการคาดคะเนแนวโน้มสินค้าเกษตร 3. สามารถกำหนดประเด็นการส่งเสริมการผลิต และวิธีการส่งเสริมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

7 ภาคกลาง แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ
พิจิตร ข้าว มันสำปะหลัง นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ส้มโอ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี ข้าว มะม่วง ข้าวหอมมะลิ อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา เห็ดฟาง พืชผัก ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้

8 “ คำถามยอดHit ที่เกษตรกรมักถามคุณ”
โจทย์ 1 “ คำถามยอดHit ที่เกษตรกรมักถามคุณ”

9 ในตำบลของคุณมีระบบการทำฟาร์ม (ระบบการผลิต) แบบไหนบ้าง
โจทย์ 2 ในตำบลของคุณมีระบบการทำฟาร์ม (ระบบการผลิต) แบบไหนบ้าง ชนิดพืชที่เกษตรปลูก ระบุชนิดหรือประเภทของระบบการผลิต วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิต ของเกษตรกรในพื้นที่ - มีปัจจัยจากอะไรบ้าง และเหตุผลที่เกษตรกร ตัดสินใจทำ/ปลูก

10 โจทย์ 2 (ภาคเช้า) 1.อภิปรายกลุ่มย่อย ( น.) 2. นำเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม ๆ ละ 15 นาที (11.00 – น.)

11 โจทย์ 3 แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม 1 ข้าว 2 มะม่วง 3 มันสำปะหลัง 4 พืชผัก

12 วิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดแนวทาง การส่งเสริมการผลิต
โจทย์ 3 วิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดแนวทาง การส่งเสริมการผลิต วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต 1.1 จัดทำปฏิทินการปลูกพืช และการคาดคะเน แนวโน้มของสินค้าเกษตร 1.2 วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน 1.3 วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีการผลิต ปัญหา และ กำหนดวิธีการแก้ไข (ตามประเด็นในตารางที่กำหนด)

13 2. กำหนดแนวทางการส่งเสริม
ประเด็นส่งเสริม ข้าว : การลดต้นทุนการผลิต มะม่วง : การผลิตมะม่วงคุณภาพส่งออก มันสำปะหลัง : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พืชผัก : การผลิตแบบปลอดภัยและได้มาตรฐาน

14 ตัวอย่างการวิเคราะห์ (ข้อ 1.1)
1.1 จัดทำปฏิทินการปลูกพืช และการคาดคะเนแนวโน้มของสินค้าเกษตร

15 1.ปฏิทินการปลูกข้าว ต.ท้อแท้ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
พืช มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. นา ปี นาปรัง ปรัง 2 ปรัง 1 2. การคาดคะเนแนวโน้มของการผลิตข้าว เช่น การขยายพื้นที่ปลูก ผลผลิต ผลตอบแทน ที่คาดว่าจะได้รับในปีต่อไป จะมาก น้อย กว่าเดิมดีหรือไม่ดีอย่างไร

16 ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญ
พืช มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. นาปี นาปรัง มันสปล. ขโพด 1 ขโพด 2 ทุเรียน ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด ลำใย กระ เทียม ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด ช่วงเกิดปัญหา

17 ตัวอย่างการวิเคราะห์ (ข้อ 1.2)
1.2 วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีการผลิต ปัญหา และกำหนดวิธีการแก้ไข (ตามประเด็นในตารางที่กำหนด)

18 การวิเคราะห์ระบบการผลิตข้าว
เทคโนโลยี ปัญหา วิธีการแก้ไข 1. การเตรียมดิน 2. การใช้เมล็ดพันธุ์ 3. การใช้ปุ๋ยเคมี 4. การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

19 การวิเคราะห์ระบบการผลิตมะม่วง
เทคโนโลยี ปัญหา วิธีการแก้ไข 1. การตัดแต่งกิ่ง 2. การป้องกันโรคและแมลงทำลายช่อดอก 3. การห่อผล 4. การเก็บเกี่ยวและการคัดแยกผลผลิต

20 การวิเคราะห์ระบบการผลิตมันสำปะหลัง
เทคโนโลยี ปัญหา วิธีการแก้ไข 1. พันธุ์ และการ เตรียมท่อนพันธุ์ 2. การใช้ปุ๋ย 3. การป้องกันและกำจัดโรค/แมลง 4. การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยว

21 การวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชผัก
เทคโนโลยี ปัญหา วิธีการแก้ไข 1. การเตรียม แปลงปลูก 2. พันธุ์และการเตรียมเมล็ดพันธุ์ 3. การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลง 4. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ เก็บเกี่ยว

22 ตัวอย่างการวิเคราะห์ (ข้อ 1.3)
1.3 วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน (ตาม sheet ชีทที่แจกให้)

23 โจทย์ 3 (ภาคบ่าย) 1. อภิปรายกลุ่มย่อย ( น.) 2. นำเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม ๆ ละ 10 นาที (3 กลุ่ม) : มะม่วง / มัน สปล. /พืชผัก (14.30 – น.) 3. จัดเวทีชุมชน เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยกลุ่มข้าว เป็นเจ้าภาพในการจัดเวที ใช้เทคนิค : บทบาทสมมุติ (Role play) (15.00 – 16.00)

24

25 ตอนนี้ ข้าวเปลือก มันราคาเกวียนละเท่าไหร่กัน.. วุ๊ยยย
ตอนนี้ ข้าวเปลือก มันราคาเกวียนละเท่าไหร่กัน.. วุ๊ยยย เด๋ว กด Like ให้เขาหน่อย

26

27 การจัดเวทีชุมชน การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว วันที 9 สิงหาคม 2555
ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดย สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน กรมส่งเสริมการเกษตร

28


ดาวน์โหลด ppt สุริชาติ สมวัฒนศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ยอดธงไชย รอดแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google