งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ (โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ (โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ (โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่)

2 วัตถุประสงค์ 1. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอ 2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพื่อรองรับการให้บริการเกษตรกรยากจนที่ขึ้นทะเบียน 3. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549

3 กิจกรรม 1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

4 2. การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

5 3. การเพาะเห็ดนางฟ้า

6 4. การปลูกผักพื้นบ้านและสมุนไพร

7 5. การเลี้ยงหมูหลุม

8 6. การเลี้ยงปลาดุก

9 9. เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อรองรับให้เกษตรกรยากจนที่ขึ้นทะเบียนเข้าเรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและทางภาคทฤษฎี

10 เป็นศูนย์ฯ ให้เกษตรกรที่ยากจนเข้าทำประโยชน์ได้ชั่วคราวเพื่อเรียนรู้หลังจากครบกำหนดจะหมุนเวียนให้สมาชิกรายใหม่เข้าแทน

11 ผลผลิตและรายได้ 1. ส่วนแบ่ง 80:20 2. รายได้จากผลผลิตเข้าฟาร์ม
3. จ่ายค่าตอบแทนให้เกษตรกรวันละ 100 บาท ต่อคน การตลาด 1. ผู้บริโภคโดยตรง 2. แม่ค้าคนกลาง 3. ส่งโครงการหลวงแม่สะป๊อก

12 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2549
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2549 1. ฟาร์มกำไรร้อยละ 32.68 2. จัดฝึกอบรมเกษตรกรยากจน 2 รุ่น 20 คน 3. พัฒนาบูรณาการต่อยอดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

13 แผนในปี 2550 ขยายศูนย์เครือข่ายระดับตำบลอีก 5 ศูนย์
แผนในปี ขยายศูนย์เครือข่ายระดับตำบลอีก 5 ศูนย์ กรมส่งเสริมการเกษตร 2 ศูนย์ (แม่วิน,ทุ่งปี้) อบต.ดอนเปา ศูนย์ เทศบาลแม่วาง 1 ศูนย์ อบต.ทุ่งรวงทอง 1 ศูนย์ อบต.บ้านกาดสนับสนุนงบปัจจัยการผลิตเพิ่มเติม 30,000 บาท

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ (โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google