งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน กรมส่งเสริมการเกษตร

2 รายงานผลการยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ตัดยอดข้อมูลวันที่ 20 กันยายน 2553 ครบ 51 ตำบล 8 อำเภอ 1,283 วิสาหกิจชุมชน 8 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

3 จำนวนวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกที่ยื่นจดทะเบียน
รธส.ตาก มีค. 50

4 จำนวนวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกที่ยื่นจดทะเบียน
รธส.ตาก มีค. 50

5 @ รายงานการแยกประเภทกิจการวิสาหกิจชุมชน
@ รายงานการแยกประเภทกิจการวิสาหกิจชุมชน การผลิตพืช 219 แห่ง การผลิตปศุสัตว์ แห่ง การผลิตประมง 43 แห่ง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 352แห่ง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 95 แห่ง เครื่องจักสาน 27 แห่ง ดอกไม้ประดิษฐ์ 9 แห่ง ผลิตสินค้าอื่น ๆ แห่ง รธส.ตาก มีค. 50

6 ประเภทกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน (กลุ่มการผลิตสินค้า)จำนวนกลุ่ม
78 ประเภทกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน แบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการผลิตสินค้า และกลุ่มการให้บริการ 1. กลุ่มการผลิตสินค้า จำแนกได้ 18 ประเภทกิจการ จดทะเบียนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ยื่นจดทะเบียน 3,175 วิสาหกิจชุมชน อนุมัติแล้ว 2,879 วิสาหกิจชุมชน อันดับ 2 การผลิตพืช ยื่นจดทะเบียน 2,032 วิสาหกิจชุมชน อนุมัติแล้ว 1,783 วิสาหกิจชุมชน อันดับ 3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า ยื่นจดทะเบียน 1,946 วิสาหกิจชุมชน อนุมัติแล้ว 1,696 วิสาหกิจชุมชน โดยกิจการประเภทอื่นๆ ได้แก่ ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด การทำบรรจุภัณฑ์ การเขียนผ้าวัฒนธรรมไทย การทำธูป การทำกระดาษ Recycle ผลิตภัณฑ์จากหิน พลาสติก สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษสมุดโทรศัพท์และบัตรเติมเงิน การผลิตดินสอพอง การทำกลอง ฯลฯ 35 8 5 20 15 5 รธส.ตาก มีค. 50

7 ประเภทกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน (กลุ่มการผลิตสินค้า)จำนวนสมาชิก
678 ประเภทกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน แบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการผลิตสินค้า และกลุ่มการให้บริการ 1. กลุ่มการผลิตสินค้า จำแนกได้ 18 ประเภทกิจการ จดทะเบียนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ยื่นจดทะเบียน 3,175 วิสาหกิจชุมชน อนุมัติแล้ว 2,879 วิสาหกิจชุมชน อันดับ 2 การผลิตพืช ยื่นจดทะเบียน 2,032 วิสาหกิจชุมชน อนุมัติแล้ว 1,783 วิสาหกิจชุมชน อันดับ 3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า ยื่นจดทะเบียน 1,946 วิสาหกิจชุมชน อนุมัติแล้ว 1,696 วิสาหกิจชุมชน โดยกิจการประเภทอื่นๆ ได้แก่ ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด การทำบรรจุภัณฑ์ การเขียนผ้าวัฒนธรรมไทย การทำธูป การทำกระดาษ Recycle ผลิตภัณฑ์จากหิน พลาสติก สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษสมุดโทรศัพท์และบัตรเติมเงิน การผลิตดินสอพอง การทำกลอง ฯลฯ 283 90 80 380 250 85 รธส.ตาก มีค. 50

8 @ ความก้าวหน้าการประเมิน ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
ประเมินแล้ว 1,195 แห่งร้อยละ 98.33 ระดับดี 484 แห่งร้อยละ 41.19 ระดับปานกลาง 499 แห่งร้อยละ 42.47 ระดับปรับปรุง 192 แห่งร้อยละ 16.34 รธส.ตาก มีค. 50

9 สรุปผลการประเมิน ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน
อำเภอ จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นขอจดทะเบียน ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (แห่ง) ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุง เมือง 323 134 103 68 ลี้ 220 46 88 58 แม่ทา 99 35 64 6 ป่าซาง 225 80 110 9 ทุ่งหัวช้าง 63 4 1 7 บ้านโฮ่ง 156 111 31 2 บ้านธิ 82 36 34 3 เวียงหนองล่อง 108 30 38 รวม 1,283 484 (41.19%) 499 (42.47%) 192 (16.34%)

10 สรุปผลการดำเนินงาน 1)การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด 2 ครั้ง 2) การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด 2 ครั้ง 3) การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ๆ ละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง

11 5) สัมมนาเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานนายทะเบียนวิสาหกิจ
5) สัมมนาเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานนายทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชน 6) ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ละ 2 วิสาหกิจ โดยการจัดเวทีเรียนรู้กลุ่มละ 5 เวที 7) การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชนสำหรับ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 8) การให้ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนในการจัดทำบัญชี ร่วมกับสนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 9) การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรอย่างนักวิจัย (R2R) ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

12 การเริ่มตันบูรณาการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้ 1 แห่ง ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้ฟาแลนด์น็อปซิส หมู่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดเวทีเรียนรู้ 2 ครั้ง ศึกษาดูงานจังหวัดพะเยา ,เชียงราย ฝึกอบรมทักษะการผลิตกล้วยไม้ให้ได้คุณภาพ (สนับสนุนจากเทศบาลตำบลอุโมงค์) 11) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทองอำเภอเมืองลำพูน

13 1). มาตรการกระจายการผลิตในประเทศ
12) การดำเนินโครงการบริหารจัดการลำไย ปี 2553 ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1). มาตรการกระจายการผลิตในประเทศ - มีกลุ่มเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 กลุ่ม อ.บ้านโฮ่ง วงเงินกู้ 2,000,000 บาท 2).มาตรการแปรรูปสีทอง มีกลุ่มได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการจาก อำเภอ จำนวน 44 กลุ่ม วงเงินกู้ 87,000,000 บาท - อ.เมือง 44 กลุ่ม, อ.บ้านโฮ่ง 3 กลุ่มและอ.บ้านธิ 3 กลุ่ม รธส.ตาก มีค. 50

14 @ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนสำหรับหน่วยงานภาคี
เพิ่มเติมระบบบันทึก รายงานแผนและผลการสนับสนุนกิจการ หน่วยงานภาคี หน่วย เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลผลการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน สืบค้นข้อมูลและใช้ประโยชน์ Usename & password รธส.ตาก มีค. 50

15 @ ยกร่างคำสั่งคณะทำงานประเมิน ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ลำพูน
@ ยกร่างคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดลำพูน @ ยกร่างคำสั่งคณะทำงานประเมิน ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ลำพูน

16 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
สวัสดี สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำพูน โทร ต่อ 18


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google