งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
การขับเคลื่อน งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โทร ,

2 การขับเคลื่อน งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
องค์ประกอบ  ชุมชน /คนในชุมชน  เป็นผู้ดำเนินการ  หน่วยงานนอกชุมชน  เป็นผู้ส่งเสริม / สนับสนุน / อำนวยความสะดวก  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรการจากทุกระดับ ที่เกี่ยวข้อง

3 หลักการ : ใช้หลัก 4M + 1  MAN MATERIAL MONEY MANAGEMENT +  MIND

4 4 M + 1 สำหรับวิสาหกิจชุมชน

5 MAN ---ผู้นำ / กรรมการ / สมาชิก  ต้องเข้าใจบทบาท และพร้อม
จะทำงานร่วมกัน MATERIAL --- ทรัพยากร ผลผลิต วัสดุ อุปกรณ์  ส่วนใหญ่จะต้องมีอยู่ ในชุมชน

6  ลงทุนร่วมกับอบ.ต./เทศบาล ฯลฯ
MONEY --เงินทุน เน้นสมาชิกลงทุนร่วมกันในเบื้องต้นส่วนที่เป็นเงินทุนสมทบจะได้มาจาก :  ทุนจาก อบ.ต./เทศบาล/งบพัฒนา จังหวัด ฯลฯ ในลักษณะโครงการที่ให้ ทุนไปดำเนินการ  ลงทุนร่วมกับอบ.ต./เทศบาล ฯลฯ ซึ่งอบ.ต./เทศบาล อาจคิดเป็นหุ้น กองทุนสวัสดิการ  กู้ยืมกองทุน/แหล่งทุน/ สถาบันการเงิน

7  วิสาหกิจชุมชนเน้นการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
MANAGEMENT - การจัดการ  วิสาหกิจชุมชนเน้นการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  การบริหารจัดการที่เป็นระบบ เกิดจากกระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้เป็นหัวใจของวิสาหกิจชุมชน MIND – จิตใจ  ทุกอย่างสำคัญที่ใจ

8 หน่วยงานนอกชุมชน บทบาท (1) สนับสนุน / อำนวยความสะดวก / เชื่อมประสาน
(1) สนับสนุน / อำนวยความสะดวก / เชื่อมประสาน  เป็น FACILITATOR  เป็น CATALYST  เป็น NETWORKER

9 หน่วยงานภายนอก (2) ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ตาม ภารกิจของหน่วยงาน
(2) ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ตาม ภารกิจของหน่วยงาน (3) สนับสนุนปัจจัยดำเนินกิจการ เท่าที่จำเป็น

10 4 M + 1 สำหรับหน่วยงานนอกชุมชน

11 การใช้หลัก 4 M สำหรับหน่วยงานภายนอก
 MAN -- บุคคลากร MATERIAL -- เครื่องมือ อุปกรณ์ ปฏิบัติงาน MONEY -- งบประมาณ MANAGEMENT -- การบริหารจัดการ +  MIND – จิตใจพร้อมบริการ

12 มาช่วยกันผลักดันให้ “วิสาหกิจชุมชน” เป็นนโยบายสำคัญขององค์กรทุกระดับ
มาช่วยกันผลักดันให้ “วิสาหกิจชุมชน” เป็นนโยบายสำคัญขององค์กรทุกระดับ ? ขอบคุณ

13 การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเกษตรที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ฯ
- ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเอง โดยการประเมินศักยภาพ - ส่งเสริม สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน - สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ - สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิสาหกิจชุมชนอื่น หรือจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อปรับปรุงแผน -ประสานหน่วยงานภาคีให้ความรู้ตามความต้องการ -สนับสนุนช่องทางการตลาด เช่น จัดทำโปรแกรม e-catalogue

14 สวัสดี http:// smce.doae.go.th
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน smce.doae.go.th โทร. /โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google