งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอเมืองลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทั่วไปของอำเภอเมืองลำพูน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลทั่วไปของอำเภอเมืองลำพูน
* ตำบล * 159 หมู่บ้าน * 17 ชุมชน * 1 เทศบาลเมือง * 11 เทศบาลตำบล * 4 องค์การบริหารส่วนตำบล

2 พื้นที่ของอำเภอเมืองลำพูน
พื้นที่ทั้งหมด 301,450 ไร่ พื้นที่การเกษตรทั้งหมด 117,640 ไร่ * ที่นา 64,175 ไร่ * พืชไร่ ไร่ * ไม้ผล ,912 ไร่ * ไม้ดอก ไร่ * การเกษตรอื่น ๆ 3, ไร่ พื้นที่อื่น ๆ ,811 ไร่

3 รายได้ภาคการเกษตร ตำบล รายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) ในเมือง
20,776 เหมืองง่า 35,000 อุโมงค์ 28384 หนองช้างคืน 29,100

4 รายได้ภาคการเกษตร ตำบล รายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
ประตูป่า 35,155 ริมปิง 35,000 ต้นธง 26,091 บ้านแป้น 30,500

5 รายได้ภาคการเกษตร ตำบล รายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
เหมืองจี้ 30,000 ป่าสัก 22,722 เวียงยอง 34,075 บ้านกลาง

6 รายได้ภาคการเกษตร เฉลี่ยรายอำเภอ 31,340 ตำบล
รายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) มะเขือแจ้ 46,429 ศรีบัวบาน 35,000 หนองหนาม 31,875 เฉลี่ยรายอำเภอ 31,340

7 พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปี 2552 พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 64,175 ไร่
พื้นที่ปลูกข้าวเจ้านาปรังจำนวน ,015 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวนาปรังจำนวน 3,156 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 64,175 ไร่

8 พื้นที่ปลูกลำไยจำนวน 42,524 ไร่

9 พื้นที่ปลูกกระเทียม 121 ไร่
พื้นที่ปลูกหอมแดง 80 ไร่

10 อัตรากำลัง * นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 14 คน
* เกษตรอำเภอ 1 คน * นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 14 คน * เจ้าพนักงานการเกษตร 1 คน * เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 1 คน * เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน * พนักงานธุรการ 1 คน * นักการภารโรง 1 คน รวม คน

11 อำเภอเมืองลำพูนมี 15 ตำบล คือ
อำเภอเมืองลำพูนมี 15 ตำบล คือ 1.เหมืองง่า 2.ริมปิง 3.หนองช้างคืน 4.ต้นธง 5.ประตูป่า 6.ในเมือง 7.เวียงยอง 8.เหมืองจี้ 9.ศรีบัวบาน 10.ป่าสัก 11.มะเขือแจ้ 12.บ้านกลาง 13.หนองหนาม 14.อุโมงค์ 15.บ้านแป้น

12 แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ
ลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ 1. ลำน้ำแม่กวง ผ่าน ตำบลอุโมงค์ เหมืองง่า เวียงยอง ต้นธง บ้านแป้น หนองหนาม 2. ลำน้ำปิง ผ่าน ตำบลอุโมงค์ หนองช้างคืน ประตูป่า ริมปิง เหมืองง่า ต้นธง มีพื้นที่รับน้ำ 33,900 ไร่

13 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของชลประทาน
1.อ่างเก็บน้ำแม่สาร ในตำบลศรีบัวบาน ความจุของน้ำ 16,000 ล้านลูกบาศก์เมตร 2. อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ในตำบลมะเขือแจ้มีพื้นที่รับน้ำ 3,000 ไร่

14 ฝายเก็บน้ำที่สำคัญของอำเภอ
1. ฝายวังทอง อยู่ในตำบลเหมืองง่า มีพื้นที่รับน้ำ 5,700 ไร่ 2. ฝายมหาโชค อยู่ในตำบลเหมืองจี้ มีพื้นที่รับน้ำ 8,300 ไร่

15 อาสาสมัครเกษตร/เกษตรหมู่บ้าน
ตำบล อาสาสมัครเกษตร(ราย) เกษตรหมู่บ้าน (ราย) ริมปิง 118 10 ประตูป่า 101 9 หนองช้างคืน 65 6 บ้านแป้น

16 อาสาสมัครเกษตร/เกษตรหมู่บ้าน
ตำบล อาสาสมัครเกษตร(ราย) เกษตรหมู่บ้าน (ราย) บ้านกลาง 89 12 เหมืองง่า 168 10 หนองหนาม 48 8 เวียงยอง 94

17 อาสาสมัครเกษตร/เกษตรหมู่บ้าน
ตำบล อาสาสมัครเกษตร(ราย) เกษตรหมู่บ้าน (ราย) ศรีบัวบาน 142 12 ต้นธง 104 11 อุโมงค์ 103 รวม 1,481 176

18 อาสาสมัครเกษตร/เกษตรหมู่บ้าน
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรหมู่บ้าน 2 ครั้ง แผนการถ่ายทอด * อบรมเรื่องบทบาทหน้าที่ของเกษตรหมู่บ้าน เดือน มีนาคม ครั้ง * อบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เดือน เมษายน ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทั่วไปของอำเภอเมืองลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google