งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สารเคมีในด้านเกษตรกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สารเคมีในด้านเกษตรกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สารเคมีในด้านเกษตรกรรม
ประภาวดี บรรดาศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

2 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช คือ อะไร……………….
สารหรือส่วนประกอบของสารที่ได้จากการ สังเคราะห์ขึ้นหรือจากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพใน การป้องกัน ควบคุม และทำลายศัตรูพืช (แมลง และวัชพืช) ศัตรูสัตว์ (เชื้อโรค แมลง และสัตว์ ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ เป็นต้น)

3 ความเป็นอันตราย เป็นพิษ ทำให้บาดเจ็บ หรือ ตายเมื่อเข้าสู่ร่างกาย
เป็นพิษ ทำให้บาดเจ็บ หรือ ตายเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ไวไฟ ติดไฟได้ง่าย เมื่อถูกประกายไฟ หรือ เมื่อได้รับ ความร้อนสูง กัดกร่อน ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณที่สัมผัสสารนั้น ถูกทำลาย หรือ ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติดังเดิมได้ ระคายเคือง ทำให้ ผิวหนัง นัยน์ตา เนื้อเยื่อ และ ระบบ ทางเดินหายใจ เกิดอาการระคายเคือง หรือ อักเสบ หน้า 30 3

4 ระดับความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ระดับหนึ่ง เอ (Class 1a) ที่มีความเป็นพิษร้ายแรงยิ่ง (สีแดง) ระดับหนึ่ง บี (Class 1b) ที่มีความเป็นพิษร้ายแรง (สีแดง) ระดับสอง (Class 11) ที่มีความเป็นพิษปานกลาง (สีเหลือง) ระดับสาม (Class 111) ที่มีความเป็นพิษเล็กน้อย (สีน้ำเงิน) ระดับสี่ (Class 1V) ที่มีความเป็นพิษน้อยมาก

5

6 ทำความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้ารวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันทันทีหลังทำงานสัมผัสกับสารเคมี
6

7 ตัวอย่างฉลาก สารเคมีที่มีพิษร้ายแรงมาก (1 เอ)
ตัวอย่างฉลาก สารเคมีที่มีพิษร้ายแรงมาก (1 เอ)

8 ตัวอย่างสารเคมีที่มีพิษระดับต้องระวัง (ชั้น 3)

9 สารพิษ : สารเคมีกำจัดศัตรูพืช/วัตถุมีพิษทางการเกษตร
/วัตถุอันตรายทางการเกษตร(Pesticides) 5 กลุ่มหลัก สารกำจัดแมลง (Insecticides) สารกำจัดวัชพืช (Herbicides) สารกำจัดหนูและสัตว์ฟันแทะ (Rodenticides) สารกำจัดเชื้อรา (Fungicides) สารรมควัน (Fumigant) 9

10 ความรู้ในการใช้สารเคมี ของเกษตรกร

11 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

12 ทำความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้ารวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันทันทีหลังทำงานสัมผัสกับสารเคมี

13 ทำความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้ารวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันทันทีหลังทำงานสัมผัสกับสารเคมี

14 ทำความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้ารวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันทันทีหลังทำงานสัมผัสกับสารเคมี

15 ทำความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้ารวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันทันทีหลังทำงานสัมผัสกับสารเคมี

16 ทำความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้ารวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันทันทีหลังทำงานสัมผัสกับสารเคมี

17 การจัดเก็บ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

18 มีการจัดเก็บสารเคมีอันตรายต่าง ๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

19 ทำการเลือกใช้สารเคมีที่ปลอดภัยและควรใช้เท่าที่จำเป็น จะเป็นวิธีการช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี ศึกษาจากฉลากหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้

20 การผสมและ การแบ่งบรรจุ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

21 ทำการศึกษาวิธีการใช้สารเคมีจากฉลากหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ติดมากับสารเคมีอย่างรอบคอบ

22 ทำความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้ารวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันทันทีหลังทำงานสัมผัสกับสารเคมี

23 การฉีดพ่น สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

24 ทำความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้ารวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันทันทีหลังทำงานสัมผัสกับสารเคมี

25 ทำความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้ารวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันทันทีหลังทำงานสัมผัสกับสารเคมี

26 ทำความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้ารวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันทันทีหลังทำงานสัมผัสกับสารเคมี

27 การจัดการกับ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่หกรด

28 ทำความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้ารวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันทันทีหลังทำงานสัมผัสกับสารเคมี

29 การทำลายหรือกำจัดภาชนะบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

30 ทำความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้ารวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันทันทีหลังทำงานสัมผัสกับสารเคมี

31 สิ่งที่เกษตรกรควรตระหนัก

32 จัดให้มีการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ

33 สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทุกชนิด มีอันตรายต่อสุขภาพของ เกษตรกร ครอบครัว ชุมชน ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม

34 การตรวจหาระดับ เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส

35 แสดงสีของกระดาษแต่ละชนิด
แผ่นเทียบสีมาตรฐานสำหรับแปลผลโคลีนเอสเตอเรส ของกระดาษทดสอบ “REACTIVE PAPER” แสดงสีของกระดาษแต่ละชนิด ไม่ปลอดภัย มีความเสี่ยง ปลอดภัย ปกติ

36 การแปลผลการตรวจหาโคลีนเอสเตอเรส
ปกติ ระดับโคลีนเอสเตอเรส มากกว่า หรือเท่ากับ 100 หน่วยต่อมิลลิลิตร ปลอดภัย ระดับโคลีนเอสเตอเรส มากกว่า หรือเท่ากับ 87.5 มีความเสี่ยง ระดับโคลีนเอสเตอเรส มากกว่า หรือเท่ากับ 75.0 ไม่ปลอดภัย ระดับโคลีนเอสเตอเรส ต่ำกว่า 75.0

37 เกษตรกรควรหันมาพิจารณา การควบคุม กำจัดศัตรูพืช ด้วยวิธีการไม่ใช้สารเคมี

38 หากไม่สามารถหลีกเลี่ยง การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้ ควรใช้ให้น้อยลงหรือใช้ร่วมกับวิธีอื่นและต้องใช้อย่างถูกวิธี

39 การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยโดย
ตรวจสอบดูรายละเอียด/ประเภทของสารเคมี ใช้สารเคมีในสภาพที่ปลอดภัย - เวลา - ทิศทางลม - แสงแดด - ความสูง-ต่ำของหัวฉีด 3. สวมถุงมือยางขณะทำงานกับสารเคมีทุกครั้ง 4. ล้างมือทุกครั้งหลังหยิบจับสารเคมี 5. อาบน้ำทันทีและเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังการฉีดพ่น

40 ข้อพิจารณาเพื่อความปลอดภัย
ตรวจสอบดูรายละเอียด/ประเภทของสารเคมี ใช้สารเคมีในสภาพที่ปลอดภัย - เวลา - ทิศทางลม - แสงแดด - ความสูง-ต่ำของหัวฉีด 40

41 อันตรายของการใช้สารเคมี ของเกษตรกร
อันตราย = ความเป็นพิษ x การใช้

42 สวัสดี...ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การใช้สารเคมีในด้านเกษตรกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google