งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 6 : การบริหารโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 6 : การบริหารโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 6 : การบริหารโครงการ
ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ : การออกแบบและก่อสร้างอาคาร ด้วยหลักการ 6 ขั้นตอน กำหนดจุดประสงค์ (Establish objectives) แจกแจงกิจกรรม (Defining the required activities) จัดกลุ่มงานให้กับกิจกรรม (Dividing those activities) สร้าง Chart โครงสร้างงาน (Constructing the WBS) วาด Diagram ย่อย (Drawing sub-diagrams) สร้าง Diagram การวางแผนโครงการ (Developing the project planning diagram)

2 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(1)
บริษัท Christopher Development Company มีความประสงค์ที่ จะสร้างอาคารเพื่อทำการผลิตพัดลมดูดอากาศ โดยทำการจ้างบริษัท Snyder Engineering Associates ออกแบบและทำการสร้าง โดยต้อง การเริ่มต้นโปรเจค วันที่ 2 ตุลาคม 1995 – 22 เมษายน 1996 รวมทั้ง หมด 26 สัปดาห์ โดยมีงบประมาณ 2.4 ล้านเหรียญ

3 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(2)
Step 1 : กำหนดจุดประสงค์ (Establish objectives) - กำหนดจุดประสงค์วันเริ่ม และวันจบโครงการ - กำหนดหินหลักไมล์ หรือเหตุการณ์สำคัญ ที่อยู่ระหว่าง วันเริ่ม และวันจบโครงการ - กำหนดผู้รับผิดชอบจุดประสงค์ หรือหินหลักไมล์ นั้น ๆ

4 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(3)

5 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(4)
Step 2 : แจกแจงกิจกรรม (Defining the required activities) - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - โดยการระดมสมองจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(5)

7 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(6)
Step 3 : จัดกลุ่มงานให้กับกิจกรรม (Dividing those activities) - จัดกลุ่มงานที่มีศาสตร์ สาขา หรือความเชี่ยวชาญเดียวกัน

8 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(7)

9 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(8)
Step 4 : สร้าง Chart โครงสร้างงาน (Constructing the WBS) - การแตกโครงสร้างงานออกมาเป็นแต่ละฝ่าย แล้วนำมา วาดเป็น Chart ลักษณะคล้ายกับผังองค์กร

10 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(9)

11 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(10)
Step 5 : วาด Diagram ย่อย (Drawing sub-diagrams) มี 2 ขั้นตอน หาความสัมพันธ์ของกิจกรรม ในแผนกตัวเอง ว่ากิจกรรมใด ควรทำก่อน กิจกรรมใดควรทำหลัง (จัดลำดับแผนกตัวเอง) - หาความสัมพันธ์ของกิจกรรมข้ามแผนก ว่ากิจกรรมใด ควรทำก่อน กิจกรรมใดควรทำหลัง

12 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(11)

13 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(12)

14 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(13)
Step 6 : สร้าง Diagram การวางแผนโครงการ (Developing the project planning diagram) - นำผลที่ได้จาก Step 5 มาใส่ โหนด - โหนด สัญลักษณ์แสดงจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของ กิจกรรม - ลูกศร สัญลักษณ์แสดงกิจกรรม - ทิศทางของลูกศร หมายถึงการไหลของงาน

15 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(14)

16 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(15)

17 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(16)
1. แบบอนุกรม 2. แบบขนาน

18 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(17)
ลักษณะของลูกศร - Solid arrows เป็นตัวแทนของกิจกรรม (ใช้เวลา เงิน คน ทรัพยากร) - Dummy arrows เป็นตัวแทนของกิจกรรมสมมุติ (ไม่ใช้เวลา เงิน คน ทรัพยากร)

19 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(18)
กฏในการใช้ลูกศร

20 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(19)

21 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(20)
กฏในการใช้ลูกศร

22 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(21)
กฏในการใช้ลูกศร

23 ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ(22)
สรุป


ดาวน์โหลด ppt Week 6 : การบริหารโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google