งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) วันที่ 3-4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) วันที่ 3-4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) วันที่ สิงหาคม ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิ.ย มีผลบังคับใช้ 15 มิ.ย

3 การแบ่งส่วนราชการที่เป็นกฎกระทรวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มี.ค. 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มี.ค มีผลบังคับใช้ 9 มี.ค

4 การแบ่งส่วนราชการที่เป็น ประกาศกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการที่เป็น ประกาศกระทรวง (15 แห่ง) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิ.ย มีผลบังคับใช้ 30 มิ.ย

5 การจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากร
สายผู้สอน สายสนับสนุน

6 ลำดับขั้นตอน 1. อนุกรรมการในมหาวิทยาลัย กบม สภามหาวิทยาลัย ก.พ.อ คปร. / กพ สงป.

7 ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการ 1-6 สกอ
ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการ 1-6 สกอ. ได้รวบรวมความต้องการอัตรากำลังมหาวิทยาลัยใหม่ ดังนี้

8 บุคลากร บุคลากร ประเภท สายผู้สอน สายสนับสนุน ม.ราชภัฏ 8, , ม.นราธิวาส ม.ราชมงคล 2, , ม.นครพนม ส.ปทุมวัน 11, ,605

9 ทั้ง 2 สายขออัตรากำลังเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้รับเงินเดือนหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
สายผู้สอน สายสนับสนุน 1.5

10 ศธ.มอบสภาการศึกษา รวบรวมขออัตรากำลังทั้ง ศธ. รวม 90,000 กว่าอัตรา

11 ก.พ.อ. มีมติ / แจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้แยกดำเนินการ

12 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำเรื่องขออัตรากำลังเข้าครม.

13 ครม. แจ้งให้นำเข้ารัฐบาลใหม่
ครม. แจ้งให้นำเข้ารัฐบาลใหม่

14 ก.พ.อ. แจ้งขอยืนยันให้ทบทวนเข้า ครม.

15 ศธ. กำลังเจรจากับ คปร. / สงป
ศธ. กำลังเจรจากับ คปร. / สงป. ทราบภายในว่า เฉพาะปีนี้จะให้อัตราเกษียณปี คืนก่อน

16 ทั้ง ศธ. ประมาณ 4,500 เศษ เฉพาะ สกอ. 500 เศษ

17 4 แท่งใน ศธ. ได้คืนเป็นอัตรา ข้าราชการ
แท่ง สกอ. ได้คืนเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย

18 ก.พ.อ. มีมติเมื่อ 28 ก.ค ให้ขออัตรากำลังให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ / ม.ราชมงคล ในอัตราเดียวกันกับมหาวิทยาลัยของรัฐเดิม คือ

19 สายผู้สอน 1.7 สายสนับสนุน 1.5

20 การเตรียมการประสานสำนักงบประมาณ ในการจัดทำคำของบประมาณ พ. ศ
การเตรียมการประสานสำนักงบประมาณ ในการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ (ด้านอัตรากำลังทดแทนผู้เกษียณปี 2549)

21 อัตราเกษียณ-รศ.ที่ต่ออายุราชการ
อัตราที่เหลือจาก 1 แบ่งเป็น 2 พวก สายผู้สอน 50% สายสนับสนุน 50% สายผู้สอน สายสนับสนุน 1.5

22 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (15 แห่ง)
ภายหลังประกาศกระทรวง ประกาศใช้ 30 มิ.ย

23 โครงสร้าง (การแบ่งส่วนราชการภายใน) มี 2 อย่าง
โครงสร้าง (การแบ่งส่วนราชการภายใน) มี 2 อย่าง ก. โครงสร้างตามประกาศ ศธ. ข. โครงสร้างตามประกาศสภามหาวิทยาลัย

24 มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต้องทบทวนประกาศโครงสร้าง ของมหาวิทยาลัยใหม่

25 ผู้บริหารตามโครงสร้างของประกาศกระทรวง เบิกเงินจากงบประมาณแผ่นดิน
ผู้บริหารตามโครงสร้างของประกาศกระทรวง เบิกเงินจากงบประมาณแผ่นดิน ผู้บริหารตามโครงสร้างของประกาศมหาวิทยาลัย เบิกเงินจากงบประมาณรายได้

26 การเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารตามโครงสร้างประกาศกระทรวง (เมื่อมหาวิทยาลัยจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรแล้วเสร็จ)

27 ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง (หากมีในสายสนับสนุน)
ปรับเลื่อนระดับ (ภายหลัง ก.พ.อ. เห็นชอบมาตรฐานตำแหน่งต่าง ๆ แล้วเสร็จ) ปรับเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร (โดยมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข)

28 การอบรมผู้บริหาร ก่อน / หลัง เข้าสู่ตำแหน่ง
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (นบก.)


ดาวน์โหลด ppt ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) วันที่ 3-4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google