งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 5 : การบริหารโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 5 : การบริหารโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 5 : การบริหารโครงการ
ภาพรวมการวางแผนโครงการ รูปแบบไดอะแกรมการวางแผนโครงการ ระยะการวางแผนโครงการ ขั้นตอนการวางแผนโครงการ 6 ขั้นตอน

2 ภาพรวมการวางแผนโครงการ (1)
การวางแผนโครงการ เกี่ยวข้องกับ - การจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นเหตุเป็นผล - มีงาน หรือกิจกรรมใดที่ต้องทำบ้าง งานหรือกิจกรรมใดทำก่อนทำ หลัง - การนำเสนอภาพของโครงการวางแผน ในลักษณะของรูปภาพ ไดอะแกรม - ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ และทำให้มองเห็นภาพรวมของงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ

3 ภาพรวมการวางแผนโครงการ (2)
ขั้นตอน 1. เตรียมจุดประสงค์ โดยปกติถูกกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง - เสร็จเมื่อใด - มีงบประมาณเท่าใด - สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้ 2. List รายชื่อกิจกรรมที่ต้องทำ 3. แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ด้วยเทคนิคการแตกโครงสร้างการทำงาน (WBS) 4. วาด Diagram แสดงการไหลของานต่างๆ ตั้งแต่เริ่มถึงจบ

4 รูปแบบไดอะแกรมการวางแผนโครงการ (1)
2 วิธี 1. Precedence Diagramming Method (PDM) คือ การวาด ไดอะแกรม ให้กิจกรรมอยู่บนโหนด เรียกว่า activity-on-node method ใช้โหนดเป็นตัวแทนของกิจกรรม (หน้า 27) นิยมใน Software 2. Arrow Diagramming Method (ADM) คือ การวาดไดอะแกรม ให้กิจกรรมถูกแสดงด้วยลูกศร เรียกว่า activity-on-arrow or the ใช้ลูกศรเป็นตัวแทนของกิจกรรม (หน้า 28) นิยมใน Book

5 ระยะการวางแผนโครงการ (1)
ประเด็นที่น่าคำนึง 1. เป็น Phase ที่ใช้เวลามากที่สุดของโครงการ 2. เวลาที่เสียไปใน Planning จะเป็นประโยชน์ต่อ Phase ต่อๆ ไป 3. เกิดความมั่นใจ และมีความรู้ในรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ โครงการ Keyword : รางวัลที่ดี

6 ขั้นตอนการวางแผนโครงการ 6 ขั้นตอน
1. กำหนดจุดประสงค์ (Establish objectives) 2. แจกแจงกิจกรรม (Defining the required activities) 3. จัดกลุ่มงานให้กับกิจกรรม (Dividing those activities) 4. สร้าง Chart โครงสร้างงาน (Constructing the WBS) 5. วาด Diagram ย่อย (Drawing sub-diagrams) 6. สร้าง Diagram การวางแผนโครงการ (Developing the project planning diagram)

7 ขั้นตอนการวางแผนโครงการ
- กำหนดระยะเวลาของกิจกรรม โดย ผู้เชียวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ในกิจกรรมเป็นผู้ประมาณ - จัดตารางการทำงาน - คำนวณค่าใช้จ่าย คนงาน บุคลากร ที่ต้องใช้ในโครงการ


ดาวน์โหลด ppt Week 5 : การบริหารโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google