งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานการเขียนโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
โอเปอเรเตอร์ โอเปอเรเตอร์ คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการประมวลผลทางคณิตศาสตร์หรือทางตรรกะ ใน VB สามารถแบ่งได้ดังนี้ โอเปอเรเตอร์สำหรับการคำนวณ โอเปอเรเตอร์สำหรับการกำหนดค่า โอเปอเรเตอร์สำหรับการเปรียบเทียบ โอเปอเรเตอร์สำหรับทางตรรกะ

2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
โอเปอเรเตอร์สำหรับการคำนวณ + บวก - ลบ * คูณ / หาร ^ ยกกำลัง เช่น 2^3 \ หารแบบเอาเฉพาะจำนวนเต็มตัดเศษทิ้ง เช่น 10\3=3 Mod หารแบบเอาเฉพาะเศษ เช่น 10 Mod 3 = 1

3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ตัวอย่าง

4 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ตัวอย่าง

5 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
โอเปอเรเตอร์สำหรับการกำหนดค่า = เท่ากับ += บวกค่าเดิมด้วย -= ลบค่าเดิมด้วย * = คูณค่าเดิมด้วย /= หารค่าเดิมด้วย \= ^= ยกกำลังด้วย &= ใช้กับชนิดข้อมูลสตริง เพื่อนำสตริงที่ระบุไม่ต่อท้ายสตริงเดิม

6 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
โอเปอเรเตอร์สำหรับการกำหนดค่า

7 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
โอเปอเรเตอร์สำหรับการกำหนดค่า

8 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
โอเปอเรเตอร์สำหรับการเปรียบเทียบ = เท่ากับ <> ไม่เท่ากับ > มากว่า < น้อยกว่า >= มากว่าหรือเท่ากับ =< น้อยกว่าหรือเท่ากับ

9 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
โอเปอเรเตอร์สำหรับการเปรียบเทียบ

10 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
โอเปอเรเตอร์สำหรับการเปรียบเทียบ

11 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ And ถ้าทั้งสองเงื่อนไขเป็นจริงทั้งคู่ ผลที่ได้เป็นจริง Or ถ้าทั้งสองเงื่อนไขเป็นเท็จทั้งคู่ ผลที่ได้เป็นเท็จ AndAlso ถ้าเงื่อนไขแรกเป็นเท็จ จะไม่ตรวจสอบเงื่อนไขต่อไป ผลที่ได้เป็นเท็จ OrElse ถ้าเงื่อนไขแรกเป็นจริง จะไม่ตรวจสอบเงื่อนไขต่อไป ผลที่ได้เป็นจริง Xor ถ้าเงื่อนไขเหมือนกัน เป็นเท็จ ต่างกันเป็นจริง Not จะเป็นค่าตรงกันข้ามกับเงื่อนไขทั้งหมด

12 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ

13 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ

14 Control Statements

15 การใช้เงื่อนไขเพื่อการตัดสินใจ
คำสั่งในกลุ่มของการใช้เงื่อนไข สำหรับ ควบคุมโปรแกรมให้ทำงานตามเงื่อนไข โดยจะตรวจสอบเงื่อนไขในลักษณะของ จริง หรือ เท็จ ถ้าเป็นจริงจะให้ดำเนินการอย่างไร เป็นเท็จจะให้ดำเนินการอย่างไร การใช้เงื่อนไข

16 ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if

17 ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if
รูปแบบคำสั่ง if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) Then // งานที่จะต้องทำโค้ดที่ใช้ในการประมวลผล หลัง ตรวจสอบเหตุการณ์แล้วมีค่าเท่ากับ True End if

18 ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if
Dim a=10 if ( a>=8 ) Then MessageBox.Show(“คำสั่ง if ทำงาน เพราะเงื่อนไขถูกต้อง”) End if

19 IF ELSE เป็นคำสั่ง if เหมือนเดิม แต่เพิ่มสถานการณ์ว่า ถ้ามีเหตุการณ์เป็นเท็จเกิดขึ้นจะให้ทำอะไร ดังภาพ

20 If ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) Then งานที่จะต้องทำ Else End if
IF ELSE รูปแบบคำสั่ง If ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) Then งานที่จะต้องทำ Else End if

21 MessageBox.Show(“ คำสั่ง if ทำงาน เพราะเงื่อนไขถูกต้อง”) Else
Dim a=10 If (a=<8) Then MessageBox.Show(“ คำสั่ง if ทำงาน เพราะเงื่อนไขถูกต้อง”) Else MessageBox.Show(“ คำสั่ง else ทำงาน เพราะเงื่อนไขไม่ถูกต้อง”) End if

22 คำสั่ง else if เป็นคำสั่งสำหรับสร้างเงื่อนไขการทำงานของโปรแกรมว่า
ถ้าเหตุการณ์แรกเป็นจริง ก็จะให้ทำงานตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าไม่เป็นจริงให้เข้าสู่สถานการณ์ที่ 2 ที่เตรียมไว้ ถ้าเป็นจริงก็ให้ทำงานตามที่กำหนด แต่ถ้าไม่เป็นจริงก็ให้ทำงานตามที่กำหนดไว้ถัดไป

23 If ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) Then งานที่จะต้องทำ
เงื่อนไข else if รูปแบบคำสั่ง If ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) Then งานที่จะต้องทำ Else if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) Then Else งานที่จะ ต้องทำ End if

24 MessageBox.Show(“ คำสั่ง if ทำงาน เพราะเงื่อนไขถูกต้อง”)
เงื่อนไข else if Dim a=10 If ( a>10 ) Then MessageBox.Show(“ คำสั่ง if ทำงาน เพราะเงื่อนไขถูกต้อง”) Else if ( $a<10 ) Then MessageBox.Show(“ คำสั่ง else if ทำงาน เพราะเงื่อนไขถูกต้อง”) Else MessageBox.Show(“ คำสั่ง else ทำงาน เพราะเงื่อนไขไม่ถูกต้อง”) End if


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google