งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรง
วัตถุประสงค์การวางระบบเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางระบบเงินเดือนและค่าแรง การบันทึกบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรง การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินเดือนและแรง

2 วัตถุประสงค์ของการวางระบบเงินเดือนและค่าแรง
เพื่อให้การจ่ายเงินเดือนและค่าแรงแก่พนักงานถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้มีการบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้การคำนวณการหักภาษี ณ ที่จ่าย ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ เพื่อให้การคำนวณรายการเงินประกันสังคมถูกต้องตามกฎหมาย

3 ตัวอย่างสมุดเงินเดือนและค่าแรง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่.........ถึง.............แผนก.................
รหัส พนักงาน ชื่อพนักงาน เงินได้ รายการหัก เงินได้สุทธิ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยฯ รวม ภาษีเงินได้ เงินประกันสังคม อื่น ๆ กลับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google