งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมุดบันทึกรายการขั้นต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมุดบันทึกรายการขั้นต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น
บทที่ 4 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น

2 ความหมายและความสำคัญของสมุดรายการขั้นต้น
ความหมายของสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ( Book of Original Entry )เพื่อให้สามารถติดตามรายการเดบิตและเครดิตของแต่ละรายการได้  และเพื่อให้มีการบันทึกบัญชีในที่เดียวกัน  จึงมีการบันทึกรายการค้าใน สมุดรายวัน (Journal)  จากนั้นจึงมีการโอนบัญชีเดบิตหรือเครดิตจากสมุดรายวันไปยังบัญชีแยกประเภทต่อไป  ดังนั้นสมุดรายวันจึงเป็นสมุดที่ใช้บันทึกรายการขั้นต้น   ก่อนที่จะบันทึกในบัญชีแยกประเภท  โดยที่รายการค้าที่ใช้บันทึกในสมุดรายวันจะเรียกว่า    สมุดรายการขั้นต้น  ( Book of Original Entry )    ส่วนสมุดแยกประเภทเรียกว่า  สมุดบันทึกรายการขั้นสุดท้าย  ( Book of Final Entry )

3 การกำหนดประเภทของสมุดรายวัน
บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร บัญชีรายวันซื้อ-ขาย บัญชีรายวันรับเงินและจ่ายเงิน บัญชีรายวันทั่วไป บัญชีรายวันอื่นตามความเหมาะสมเช่น สมุดรับคืนและส่งคืน ระบบใบสำคัญ

4 ประเภทของสมุดบันทึกรายการขั้นต้นมี 2 ประเภท
1. สมุดรายวันทั่วไป ( General Journal ) คือสมุดใช้บันทึกรายการขั้นต้นได้ทุกเรื่องในกรณีที่กิจการมีสมุดรายวันทั่วไปเพียงเล่มเดียว หรือเป็นสมุดบันทึกรายการที่ไม่สามารถบันทึกในสมุดรายวันเฉพาะเล่มอื่นได้ ในกรณีที่กิจการนั้นใช้สมุดรายวันขั้นต้นหลายเล่ม 2. สมุดรายวันเฉพาะ ( Special Journal ) คือสมุดรายวันขั้นต้นที่ใช้บันทึกรายการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ได้แก่             2.1 สมุดรายวันซื้อ ( Purchase Journal )             2.2 สมุดรายวันส่งคืนและจำนวนที่ได้ลด ( Purchase Returns and Allowance Journal )             2.3 สมุดรายวันขาย ( Sales journal )             2.4 สมุดรายวันรับคืนและจำนวนที่ลดให้ ( Sales Returns and Allowance journal )             2.5 สมุดรายวันรับเงิน ( Cash Receipts Journal ) สมุดรายวันจ่ายเงิน ( Cash Payments Journal )

5 ระบบใบสำคัญ ทะเบียนใบสำคัญรับและจ่าย ทะเบียนจ่ายเช็คและรับเช็ค
ใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญค้างจ่ายและค้างรับ สมุดรายวันทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt สมุดบันทึกรายการขั้นต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google