งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ คุณภาพการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ คุณภาพการเรียนอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ คุณภาพการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

2 คุณภาพการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ด้านผู้พัฒนาและการเผยแพร่ ด้านหลักสูตร ด้านขอบข่ายและวิชาการ ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน ด้านการประเมินและวัสดุเสริม

3 คุณภาพการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ด้านส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ด้านภาพรวมของรายวิชาและคุณค่าของสื่อ ด้านเครื่องมือสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยี ด้านบริการเพิ่มเติมและการแนะนำ

4 1) ด้านผู้พัฒนาและการเผยแพร่
สถานภาพของหน่วยงานผู้พัฒนา การเผยแพร่รายวิชา ลักษณะของการอนุญาต การสนับสนุนจากสถาบัน ระดับของผู้เรียน

5 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร
การระบุผลลัพธ์ทางการเรียน สถาบันมีความเข้มงวดในเชิงวิชาการ สถาบันกำหนดข้อบังคับของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร การสนับสนุนผู้เรียน การสนับสนุนผู้สอน การประเมิน

6 3) ด้านขอบข่าย / วิชาการ
ความครอบคลุม สไตล์การเขียนและความแม่นยำ ประมวลรายวิชาและการปฐมนิเทศ วัตถุประสงค์ทางการเรียนที่ชัดเจน แบบฝึกหัด / แบบฝึกปฏิบัติ ตำราเสริม การสนับสนุนทางการเรียนรู้

7 4) ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน
วิธีการเรียนการสอน ตารางเวลาและการมอบหมายงาน การเรียนการสอน ผู้สอนต้องให้ผลป้อนกลับต่องานมอบหมายที่ให้กับผู้เรียน

8 5) ด้านการประเมินและวัสดุเสริม
การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน การจัดเตรียมการประเมิน วิธีการประเมิน การประเมินให้เกรด การให้เกรดแบบรูบริค ลักษณะ / ชนิดของการทดสอบ การให้ผลป้อนกลับจากรายงานการทดสอบที่สามารถวนซ้ำได้ วัสดุเสริมสนับสนุนผู้สอน

9 6) ด้านส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
การนำทาง สิ่งบ่งชี้ความก้าวหน้าในการเรียน การกำหนดองค์ประกอบความสม่ำเสมอในการนำเสนอ การควบคุมสื่อ

10 7) ด้านภาพรวมของรายวิชาและคุณค่าของสื่อ
แสดงภาพรวมของการสอน การนำเสนอด้วยสื่อสะท้อนภาพรวมของรายวิชา แนวทางการนำเสนอเนื้อหา มีความเป็นกลาง

11 8) ด้านเครื่องมือสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
สิ่งแวดล้อมของรายวิชา การเข้าถึงเครื่องมือสื่อสาร เนื้อหาสาระเอื้อต่อการใช้เครื่องมือสื่อสาร

12 ลักษณะการเผยแพร่ของรายวิชา ระบบปฏิบัติการ การสนับสนุนด้วยเบราเซอร์
9) ด้านเทคโนโลยี ลักษณะการเผยแพร่ของรายวิชา ระบบปฏิบัติการ การสนับสนุนด้วยเบราเซอร์ ฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ ปลั๊ก อิน องค์ประกอบของเลิร์นนิ่งอ๊อบเจ็ค การเข้าถึงเนื้อหา การให้สิทธิเข้าใช้และลิขสิทธิ์ของเนื้อหา

13 10) ด้านบริการเพิ่มเติม
การแนะนำโดยสถาบัน บริการเพิ่มเติม การสนับสนุนผู้เรียน การสนับสนุนผู้สอน

14 คุณภาพของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
จบการบรรยาย คำถาม


ดาวน์โหลด ppt ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ คุณภาพการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google