งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน โดย น.ส.สมลักษณ์ แจ่มโฉม รหัส 56070014 กลุ่ม 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน โดย น.ส.สมลักษณ์ แจ่มโฉม รหัส 56070014 กลุ่ม 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อน โดย น.ส.สมลักษณ์ แจ่มโฉม รหัส กลุ่ม 10

2 สารบัญ ภาวะโลกร้อน คืออะไร Greenhouse Effect แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน วิธีช่วยลดภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ 6 ชนิด ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คำขวัญลดภาวะโลกร้อน

3 ภาวะโลกร้อน คืออะไร ? ภาวะโลกร้อน คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือน กระจก ทำให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจาก ระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อนอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ของปริมาณฝน ระดับน้ำทะเล และมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อพืช สัตว์ และมนุษย์

4 Greenhouse effect "ปรากฏการณ์เรือนกระจก" (greenhouse effect) คือ ปรากฏการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรทที่สะท้อนกลับถูกดูดกลืนโดยโมเลกุลของไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และ CFCs มีการถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและกัน ทำให้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศสูงขึ้นการถ่ายเทพลังงานและความยาวคลื่นของโมเลกุลเหล่านี้ต่อๆกันไป ในบรรยากาศทำให้โมเลกุลเกิดการสั่นการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและมาชนถูกผิวหนังของเรา ทำให้เรารู้สึกร้อน

5 แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก
จากโรงงานอุตสาหกรรม การย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์

6 แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก (ต่อ)
การเผาไหม้ของซากพืชหรือสัตว์ การทำปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การทำฟาร์ม

7 สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
ก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น การตัดไม้ทำลายป่า มีการปล่อยก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

8 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา
ระดับน้ำทะเลทางขั้วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แถบเอเชียจะเกิดฤดูกาลที่แห้งแล้ง มีน้ำท่วมหนัก ทวีปยุโรปใต้จะเป็นพื้นที่ลาดเอียง

9 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน(ต่อ)
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สูญเสียรายได้ของการท่องเที่ยวทางทะเล ความเสียหายจากอุบัติภัยทำให้เสียรายได้มหาศาล

10 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน(ต่อ)
ผลกระทบด้านสุขภาพ เชื้อโรคแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเจ็บป่วย อาหารไม่สะอาดส่งผลต่อสุขภาพอย่างมาก

11 วิธีช่วยลดภาวะโลกร้อน
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด ช่วยกันปลูกต้นไม้ และไม่ทำลายป่า นำกระดาษหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ กลับไปใช้ใหม่

12 วิธีช่วยลดภาวะโลกร้อน (ต่อ)
ลดการใช้น้ำมัน จากการขับขี่ยวดยานพาหนะ ถ้าสามารถไปด้วยกันได้ก็อาศัยไปพร้อมกัน หันมาใช้แล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น

13 ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ 6 ชนิด
ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอโรค์ ก๊าซเปอร์ฟลูโรคาร์บอน

14 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สัดส่วน(ร้อยละ) ภาคกิจกรรม

15 คำขวัญลดภาวะโลกร้อน “คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน ”

16 เมื่อเราทราบแล้วว่าภาวะโลกร้อนมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อคน สัตว์ พืช รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากขนาดไหน ดังนั้นเราทุกคนจึงควรช่วยกัน หยุดทำพฤติกรรมทุกอย่างที่ทำลายโลก เพื่อที่จะให้โลกที่ราอาศัยอยู่นี้ได้อยู่กับเราไปอีกนาน SAFE WORLD SAFE LIFE


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน โดย น.ส.สมลักษณ์ แจ่มโฉม รหัส 56070014 กลุ่ม 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google