งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ นิสิตอาสาให้ความรู้การเลือกตั้ง กกต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ นิสิตอาสาให้ความรู้การเลือกตั้ง กกต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ นิสิตอาสาให้ความรู้การเลือกตั้ง กกต.

2 โครงการ นิสิตอาสาให้ความรู้การเลือกตั้ง กกต. หัวข้อเรื่อง
ที่มาของโครงการ หลักและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อดีข้อเสียของโครงการ

3 ข้อสนับสนุนของโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 ที่มาของโครงการ นิสิตอาสาให้ความรู้การเลือกตั้ง กกต.
โครงการนี้จัดขึ้นเพราะ กกต.เล็งเห็นถึงความสามารถของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งและความรู้ในการเลือกตั้ง จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติ และพัฒนาสังคมประชาธิปไตยให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญเลือกตั้งกันมากขึ้น

5 หลักการและเหตุผล คณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยบูรพา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน นิสิตและประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในระบอบประชาธิปไตย และเห็นว่านิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพาในคณะรัฐศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและมีความตื่นตัวกับการเลือกตั้งต่างๆในมหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

6 และการเลือกตั้งให้แก่เยาวชนและประชาชนไทยทั่วไปที่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีความรู้ก่อนไปเลือกตั้งจริงในหน่วยเลือกตั้งต่างๆของประเทศไทยการเลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมือง การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม เกิดสำนึกไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

7 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตย     2.เพื่อให้นิสิตทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย

8 เป้าหมาย ด้านปริมาณ นิสิตคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 100 คน
นิสิตคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน คน ประชาชนทั่วไป จำนวน คน คณะครูอาจารย์ จำนวน คน

9 ด้านคุณภาพ การสร้างนิสิตนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และให้ความรู้ประชาชน อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกประเภท

10 ข้อดีของโครงการ นิสิตได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
นิสิตและประชาชนได้รับความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึงการเลือกตั้ง นิสิตและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

11 ข้อเสียของโครงการ ประชาชนอาจมาไม่ครบตามเป้าหมาย
โฆษณาของโครงการอาจไม่ทั่วถึงประชาชน

12 ข้อสนับสนุนของโครงการ
สำนักงาน กกต.ได้สำรวจว่าประชาชนร้อยละ 75 ไม่ค่อยมีความรู้ในการเลือกตั้งเท่าที่ควร จึงถูกหลอกให้ซื้อสิทธิขายเสียงทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมือง กกต.จึงเล็งเห็นในส่วนนี้จึงจัดกิจกรรมโครงการ นิสิตอาสาให้ความรู้เรื่องตั้ง กกต.เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตเพื่อไปกระจายความรู้เกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้งให้แก่ประชาชน เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกหลอกและจะได้มีความรู้ในการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญในการเดินหน้าของประเทศชาติต่อไป

13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ครูอาจารย์และนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพามีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2. มีนิสิตริเริ่มโครงการนี้อีกครั้งและมาเป็นนิสิตอาสาให้ความรู้การเลือกตั้ง กกต.กันมากขึ้นในรุ่นต่อไป 3. ประชาชนให้ความสนใจกับการเลือกตั้งกันมากขึ้นกว่าเดิม 4. ประชาชนได้รับความรู้จากนิสิตอาสาให้ความรู้การเลือกตั้ง กกต. และตระหนักถึงความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง

14 ประมวลสรุปผล ที่มาของโครงการ หลักและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ข้อดีข้อเสียของโครงการ ข้อสนับสนุนของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15 ข้อเสนอให้พิจารณา โครงการนิสิตอาสาให้ความรู้การเลือกตั้ง กกต. ต้องการให้พิจารณาเพื่ออนุมัติโครงการที่จะได้ใช้อาคารสถานที่และนิสิตม.บูรพา ซึ่งงบประมาณได้ผ่านการสนับสนุนอนุมัติอยู่แล้ว ขาดเพียงการอนุมัติโครงการให้เรียบร้อยเพื่อให้เป็นทางการ

16 ถ้าได้รับอนุมัติแล้วจะทำอย่างไรต่อไป ?
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้แล้วให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงการนี้ให้ดีที่สุดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้

17 มีข้อสงสัยซักถามไหมครับ ?


ดาวน์โหลด ppt โครงการ นิสิตอาสาให้ความรู้การเลือกตั้ง กกต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google