งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการรณรงค์ให้นักศึกษา แต่งกายถูกระเบียบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการรณรงค์ให้นักศึกษา แต่งกายถูกระเบียบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการรณรงค์ให้นักศึกษา แต่งกายถูกระเบียบ

2 ผู้รับผิดชอบโครงการ - นายสัจจา รอดดี - นายธนพัฒน์ ใหม่งามพงษ์สกุล ปีงบประมาณ ลักษณะโครงการ - โครงการใหม่ สถานที่ - มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 1

3 หลักการและเหตุผล         การแต่งกายเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะ ความเป็นผู้ที่รู้จักกาละเทศะ อันนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อผู้พบเห็น แต่ปัจจุบันนักศึกษาไม่ได้แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้สร้างทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ที่เข้ามาพบเห็น เป็นการไม่ให้เกียรติต่ออาจารย์และสถาบัน ซึ่งในความจริงแล้วคณะรัฐศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ออกไปสู่สังคม ภาพลักษณ์ที่ดีมีส่วนสำคัญในการเจรจาและในการทำงาน จึงจำเป็นที่ต้องรณรงค์ให้นักศึกษาหันมาให้ความสำคัญกับการแต่งกาย

4 หลักการและเหตุผล (ต่อ)
         ในการนี้ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ได้เห็นสมควรจัดโครงการรณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีทั้งต่อตัวนักศึกษา สถาบันการศึกษา และทำให้เกิดความเป็นเอกภาพในการแต่งกายของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เห็นความสำคัญ ของการแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือในสังคมให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา 3.เพื่อให้นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ เพื่อความสวยงามและเป็นการรักษาเอกลักษณ์ที่ดีงามของมหาวิทยาลัยบูรพา

6 ตัวอย่างการแต่งกายที่ถูกต้องครับ

7 เป้าหมาย ด้านปริมาณ – นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกชั้นปี จำนวน 6,439 คน ด้านคุณภาพ - นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกชั้นปีมีการแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคณะรัฐศาสตร์

8 วิธีการดำเนินการ 1.รณรงค์ให้นักศึกษาทราบถึงนโยบายการแต่งกายให้ถูกระเบียบ และแจกบัตรคูปองสำหรับปั๊มตราการแต่งกายถูกระเบียบ 2. เมื่อเจอกับ Mascot จะมีการปั๊มตรา ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการปั๊มตราแต่งกายถูกระเบียบจนครบตามจำนวนที่กำหนด จะถูกนำไปรวมไว้ในกล่องเพื่อจับสลากแจกทุนการศึกษาให้จำนวน 20 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

9 วิธีการดำเนินการ (ต่อ)
3. จัดการประกวดคำขวัญการรณรงค์ให้แต่งกายถูกระเบียบ โดยคำขวัญที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา รางวัลละ 500 บาท จำนวน 10 รางวัล 4. มีการประกวดเชียร์หลีดเดอร์ที่แต่งกายถูกระเบียบ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาทั่วไป

10 วิธีการดำเนินการ (ต่อ)
5. จัดทำป้ายรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจ และให้ความร่วมมือในการแต่งกายถูกระเบียบ 6.รณรงค์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ การใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ ป้ายไวนิล

11 งบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ปี2556
กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

12 งบประมาณ (ต่อ) งบประมาณ 40,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบประมาณ ,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ค่าเช่าชุด Mascot นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ ,000 บาท  2. ค่าทุนการศึกษาสำหรับการประกวดคำขวัญ ,000 บาท  3. ค่าเงินรางวัลทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ที่แต่งกายถูกระเบียบ  ,000 บาท  4. ค่าจัดทำป้ายรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ ,000 บาท  5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ,000 บาท  ( ทุกรายการถัวจ่าย )

13 การประเมินผล ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน
-นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มีการแต่งกายที่ถูกระเบียบมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขอคณะรัฐศาสตร์ -การสังเกต -ประเมินจากแบบสอบถาม -แบบสังเกต -แบบสอบถาม

14 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มีการแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น  2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ในการเป็นคณะที่มีนักศึกษาแต่กายถูกระเบียบสมกับการเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์

15 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อ)
3. นโยบายด้านการแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลอย่างแท้จริงและตรงกลุ่มเป้าหมาย  4. สร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการรณรงค์ให้นักศึกษา แต่งกายถูกระเบียบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google