งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Seminar (310492) สัมมนาทางคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Seminar (310492) สัมมนาทางคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Seminar (310492) สัมมนาทางคอมพิวเตอร์
Computer Science Department Faculty of Science Burapha University Nuansri Denwattana

2 วัตถุประสงค์ สามารถศึกษาค้นคว้าวิทยาการได้ด้วยตนเอง
มีทักษะในการเขียนรายงานและนำเสนอผลงาน ให้มีความรู้ในวิทยาการใหม่ๆ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายโดยวิทยากร บรรยายโดยอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา นำเสนอผลงานโดยนิสิต

4 การวัดและประเมินผล (1)
ส่วนของวิทยากร และ/หรือ อาจารย์บรรยาย - นิสิตทำรายงานสรุปเฉพาะคน (หนึ่งคนต่อรายงานหนึ่งฉบับ) - นิสิตหนึ่งคนทำเพียงหนึ่งเรื่องจากการบรรยายทั้งหมด - รายงานนี้ส่งที่อาจารย์ผู้ควบคุมวิชาหลังจากการบรรยายหนึ่งสัปดาห์

5 การวัดและประเมินผล (2) การนำเสนอโดยนิสิต
ประเมินจากการนำเสนอผลงานและภาคนิพนธ์ของนิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 70% ประเมินจากผลงานของนิสิตโดยอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา 30% การประเมินผลประกอบด้วย - เนื้อหาและความเข้าใจในเนื้อหา - การนำเสนอและการตอบคำถาม - การเขียนภาคนิพนธ์ - อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้าฟังการบรรยายของนิสิตในที่ปรึกษาด้วย

6 แหล่งข้อมูลวิทยาการ บทความทางวิทยาการจากวารสารทางคอมพิวเตอร์ (Magazine, Journal ของ IEEE หรือ ACM) บทความทางวิชาการจาก Proceedings ซึ่งได้จากการประชุมวิชาการ สามารถหาได้ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือทาง Internet แหล่งข้อมูลอื่นๆ จาก Search engine เช่น google

7 ข้อมูลอย่างไรเรียกว่าเป็นวิทยาการ?
มีเนื้อหาอยู่ใน “ศาสตร์” ของวิทยาการที่เราสนใจ เป็นการกล่าวถึง “ศาสตร์” ในเรื่องของความเป็นจริง มากกว่าการให้ข้อวิพากย์ วิจารณ์ มักจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น บทความทางวิชาการ หรือ หนังสือ ไม่ใช่การโฆษณา

8 วิทยาการใดเหมาะสมที่จะนำเสนอในวิชา 310492
ต้องเป็น “ศาสตร์” ใหม่ๆ หรือทันสมัย ไม่ควรเป็นบทเรียน (Chapters) ในรายวิชาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ ควรเป็นเรื่องที่นิสิตสนใจและอาจจะขยายเรื่องดังกล่าวเป็นโครงงาน (Senior Project) ในวิชา บทความที่จะนำเสนอต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนที่นิสิตจะนำมาเสนอ

9 การนำเสนอ (Presentation)
แนะนำตัวและหัวเรื่องที่จะนำเสนอ บทนำ (Introduction) เกี่ยวกับเรื่องที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์หรือประเด็นหลัก (Main idea) ของเรื่องที่จะนำเสนอ รายละเอียดของเรื่องที่จะนำเสนอ สรุป คำวิจารณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความที่ได้นำเสนอ

10 กติการในการนำเสนอผลงานของรายวิชา 310492
นิสิตแต่ละคนนำเสนอผลงานได้เพียงครั้งเดียวต่อการลงทะเบียนหนึ่งครั้ง นิสิตมีเวลาในการนำเสนอไม่เกินคนละ 20 นาที และตอบข้อซักถามในเวลา 5-10 นาที นิสิตคนใดที่ไม่สามารถควบคุมเวลาได้จะถูกตัดคะแนนในส่วนของการนำเสนอ จากอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา

11 การเขียนภาคนิพนธ์ ส่วนของปกหน้าประกอบด้วย หัวเรื่อง (Title)
ชื่อ-ชื่อสกุลของนิสิต และรหัสประจำตัว ชื่อ-ชื่อสกุลของอาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิชา ภาคและปีการศึกษา ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยู่

12 การเขียนภาคนิพนธ์ (ต่อ)
ส่วนของเนื้อหาประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทย (Abstract) บทนำ (Introduction) อาจรวมถึงความเป็นมาของเรื่องที่นำเสนอ (Literature Review) ถ้ามี รายละเอียดของเนื้อเรื่อง บทสรุป ข้อเสนอแนะของผู้เขียนบทความ หนังสือ/บทความ อ้างอิง (References)

13 ลักษณะของงานเขียนภาคนิพนธ์ที่ดี
มีเอกภาพ (Unity) มีสัมพันธภาพ (Connectivity) มีความถูกต้อง (Accuracy) มีความกระจ่าง (Clarity) มีความกระทัดรัด (Conciseness) มีความต่อเนื่อง (Continuity) มีการให้ความรู้ (Knowledge) มีความคงเส้นคงวา (Consistency) มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม (Language Appropriateness) มีความน่าอ่าน (Attractiveness)


ดาวน์โหลด ppt Computer Seminar (310492) สัมมนาทางคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google