งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การก้าวทันยาเสพติดของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การก้าวทันยาเสพติดของวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การก้าวทันยาเสพติดของวัยรุ่น

2 เศรษฐกิจ สุขภาพ ความสูญเสีย สังคม

3 สภาพการใช้สารเสพติด 1. เหล้า 2. บุหรี่ 3. กัญชา 4. ยาขยัน

4 สภาพการใช้สารเสพติด 5. ยากล่อมประสาท 6. กาวยาง 7. ยาบ้า 8. เฮโรอีน

5 ความสนุก โก้หรู ไม่สบายใจ พฤติกรรมการเสพย์ อยากลอง ตามเพื่อน ขาดความ อบอุ่น

6 สถิติเกี่ยวกับงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปี 2537 652,736,433 ปี 2538 692,690,800 ปี 2539 870,105,250 ปี 2540 1,171,116,050

7 สาเหตุของการเสพย์ 1. ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้เท่าไม่ถึงการณ์
1. ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกหลอกลวง อยากลอง 2. มีปัญหาชีวิต

8 สาเหตุของการเสพย์ 3. ค่านิยมที่ผิด 4. ขาดกำลังใจ
3. ค่านิยมที่ผิด 4. ขาดกำลังใจ 5. ขาดทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 6. เวลาว่างมากเกินไป

9 ความล้มเหลว ต่างคนต่างทำ ขาดบุคลากร ที่มีคุณภาพ ขาดแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ที่ดี ต่างคนต่างทำ ความล้มเหลว ขาดบุคลากร ที่มีคุณภาพ

10 ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ศาสนสถาน
สื่อสารมวลชน สถาบันที่มีบทบาท ศาสนสถาน

11 ลักษณะโดยทั่วไปของผู้ติดยา
1. ด้านคุณภาพ 2. ลักษณะทางกาย 3. ด้านการเรียน 4. ด้านอารมณ์ 5. ด้านสังคม 6. ด้านเศรษฐกิจ

12 โครงสร้างการแก้ไข การให้ความรู้ ฝึกการตัดสินใจ สร้างค่านิยม และเจตคติ
การควบคุมตนเอง

13 โครงสร้างการแก้ไข ฝึกทักษะการสื่อสาร สร้างมนุษย์สัมพันธ์
ความรักในเพื่อนมนุษย์

14 ให้โอกาส ให้อภัย 100 % ให้ความรัก

15 ยาที่นิยมกันมากในหมู่วัยรุ่น
ใบกระท่อม ยาแก้ไอ 4 X 100 ยากันยุง น้ำอัดลม

16 รหัสประจำตัวนิสิต 54520584 กลุ่ม 210
ผู้จัดทำ นายอนนท์ เสือหลง รหัสประจำตัวนิสิต กลุ่ม 210 THE END


ดาวน์โหลด ppt การก้าวทันยาเสพติดของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google