งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยบูรพา

2 มหาวิทยาลัยบูรพา แสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2498ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางแสน  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.  2517     ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา  เมี่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ.  2533  และเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  เมื่อวันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2551       มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บาง

3 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

4 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดตั้งเป็นคณะ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 โดยมีประวัติความเป็นมาก่อนได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ จนถึงปัจจุบัน ดังนี้      พ.ศ ภาควิชาบริหารธุรกิจได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานระดับภาควิชาในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ตั้งแต่ปี พ.ศ เพื่อให้บริการการเรียนการสอนในลักษณะวิชาโท (Minor) และวิชาเลือกเสรีแก่นิสิตวิชาเอกในคณะต่างๆ ที่ต้องการเรียนเพิ่มเสริมความรู้ทางบริหารธุรกิจ

5 สถาบันขงจื่อ

6 สถาบันขงจื่อ อาคารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาก่อสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ บนพื้นที่ ๕ ไร่ เป็นอาคารทรงจีน ๓ หลัง อันประกอบด้วยตึกนิทรรศการ ตึกเอนกประ- สงค์ และตึกห้องสมุดและสำนักงาน อาคารศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่ตั้งของสองหน่วยงาน คือ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาหน่วยงานทั้งสองมีภารกิจที่ส่งเสริมกัน

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google