งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยอย่างไร ไม่ให้เป็นภาระ แต่เป็นส่วนหนึ่ง ของการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยอย่างไร ไม่ให้เป็นภาระ แต่เป็นส่วนหนึ่ง ของการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยอย่างไร ไม่ให้เป็นภาระ แต่เป็นส่วนหนึ่ง ของการเรียนการสอน
วิจัยอย่างไร ไม่ให้เป็นภาระ แต่เป็นส่วนหนึ่ง ของการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์..มสธ

2 1 แนวทางทั่วไปใน การพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการวิจัย และ การสร้างผลงานวิจัย สำหรับอาจารย์อุดมศึกษา ต้องมุ่งสัมฤทธิ์ มีค่านิยมในการทำงานหนัก และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเอง...Self-Directing พัฒนาสมรรถนะด้าน ICT และฐานข้อมูลของตนเอง เพื่อแบ่งเบาภาระงาน(ลดเวลาในการทำงาน) ตั้งเป้า/กำหนดเป้าหมายงานในรอบปี Self-MOU สั่งสมองค์ความรู้เพื่อสร้างต้นทุนทางปัญญา(Intellectual Capital) (ต้นทุนสำคัญของบุคคล 3 ประการ คือ... Degree Capital Intellectual Capital and Social Network Capital)

3 กำหนด Theme ที่สนใจในรอบปี แล้วอาจแตกเป็นประเด็นย่อย หรือดำเนินการดังนี้
มอบหมายให้นักศึกษาทำวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ ตนเองทำหน้าที่ ที่ปรึกษา และร่วมเขียนบทความเมื่อจบการวิจัย ร่างโครงการวิจัยใหญ่ ประกอบด้วยประเด็นวิจัย/ประเด็นศึกษาค้นคว้าย่อย ๆ แล้วให้ทุนนักศึกษาดำเนินการวิจัย จัดทำเป็นชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาชุด E-learning กลุ่มวิชาพื้นฐาน” ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการวิจัย กระจายงานให้คณาจารย์ที่สนใจร่วมพัฒนาในรายวิชาของตน จัดทำเป็นชุดโครงการวิจัย แล้วกระจายให้องค์กรที่สนใจ ทำการวิจัยหรือเป็นหน่วยทดลอง แล้วเรารวบรวม สังเคราะห์เป็นผลงานวิจัยฉบับกลาง

4 บูรณาการบทบาทหน้าที่
2. ทำงานแบบ บูรณาการบทบาทหน้าที่

5 การบูรณาการการสอนกับงานวิจัย
จะพัฒนาการเรียนการสอนผ่านจอภาพ ในปี ตั้งชื่อเรื่อง “การพัฒนาระบบ E-Learning สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์” พัฒนาฐานข้อมูล e-learning จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านจอภาพ ประเมินความก้าวหน้าภาคเรียนที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 แล้ว ประเมินผล สรุปผลการวิจัย ....สอนจบ 2 ภาคเรียน ได้ผลงานวิจัย 1 รายการ

6 บูรณาการงานวิจัย สอน และ บริการทางวิชาการ
เรื่อง “การบริการความรู้สู่ชุมชน ในกระบวนการสอนวิชา การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ ปีการศึกษา 2552” ให้ผู้สนใจทั่วไปลงทะเบียนเรียน หรือเข้าฟังการบรรยายในการสัมมนาเสริมของชุดวิชา ตามกลุ่มภูมิภาคต่าง ๆ(6 ชั่วโมง ชั่วโมง 24 ชั่วโมง หรือ 30 ชั่วโมง) จัดโปรแกรมการอบรม ควบคู่ไปกับงานสอนปกติของชุดวิชา แล้ว ประเมินผลการบริการความรู้ในภาคเรียน(วัดความรู้ ทักษะ และผลงานของผู้เข้ารับการอบรม) สิ้นภาคเรียน เขียนรายงานการวิจัย

7 บูรณาการงานสอน วิจัย และบริการทางวิชาการ
ขณะทำหน้าที่เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาหน่วยงานต่าง ๆ มีการกำหนดหรือเสนอประเด็นวิจัยที่องค์กรนั้น ๆ ควรทำการวิจัยและพัฒนา แล้ว มอบหมายให้นักศึกษาในความดูแล ทำการศึกษาวิจัย หรือไปร่วมทีมวิจัยกับองค์กรนั้น ๆ มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำเป็นโครงงาน ภายใต้วิชาที่เรารับผิดชอบ(หากเป็นไปได้ ควรให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาด้วย)

8 บูรณาการงานวิจัย สอน บริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บูรณาการงานวิจัย สอน บริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ อาจทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวิชาชีพในชุมชน ผ่านการสอนในรายวิชา และสรุปผลงานในลักษณะผลงานวิจัย เช่น เรื่อง “รูปแบบการสอนวิชาการจัดการตลาด ด้วยกิจกรรมโครงงานพัฒนาการตลาด สำหรับกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี” แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจัดทำโครงงานพัฒนาการตลาดแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว สิ้นภาคเรียน นักศึกษาแต่ละกลุ่มจัดทำรายงานประเมินผลโครงงาน ผู้สอนและนักศึกษา ร่วมกันสรุปและจัดทำรายงานการวิจัย ในภาพรวม

9 บูรณาการงานสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เรื่อง “การจัดกิจกรรมโครงงานมัคคุเทศก์ด้านศิลปวัฒนธรรม ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัย ” อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาที่จะทำหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้นักศึกษารวมกลุ่มกัน ทำหน้าที่มัคคุเทศก์และสร้างมัคคุเทศก์ชุมชน เพื่อการทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ประจำวัด/แหล่งเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี สิ้นภาคเรียน ให้นักศึกษาประเมินผลและจัดทำรายงานโครงงาน ผู้สอนสรุป ประเมินผล และจัดทำรายงานการวิจัย

10 เชิญ.....ทดลอง กำหนดประเด็นวิจัย


ดาวน์โหลด ppt วิจัยอย่างไร ไม่ให้เป็นภาระ แต่เป็นส่วนหนึ่ง ของการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google