งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการความรู้ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการความรู้ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการความรู้ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำเสนอ.. อาจารย์อัจฉรา คำอักษร

2 วัตถุประสงค์ สร้างระบบการจัดการความรู้ของนักศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ศึกษาถึงวิธีการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการความรู้ นศ. รุ่นต่อไปได้นำระบบการจัดการความรู้ที่สร้างขึ้น นำศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อไ เพื่อประกอบวิชา ศท.คร

3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบการจัดการความรู้ และนักศึกษาได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ นศ. ทุกรุ่นได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนระบบ Cyber Ba

4 การดำเนินงาน สร้างความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้
วิเคราะห์ SWOT นักศึกษา KM รุ่น 4 วิเคราะห์ขอบเขตในการจัดการความรู้ กำหนดทีม KM วางแผนการดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน

5 สร้างความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้

6 วิเคราะห์ SWOT นักศึกษา KM รุ่น 4
จุดแข็ง (Strength: S) ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้รวดเร็ว ความหลากหลายทางวิชาชีพ เป็นกลุ่มที่มีการเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้กันเป็นอย่างดี จุดอ่อน (Weakness: W) เวลาที่ไม่เอื้อต่อการติดต่อกัน ภาระงานของแต่ละบุคคล  โอกาส (Opportunity: O) องค์ความรู้จากองค์กรที่หลากหลาย องค์กรที่สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ อุปสรรค (Threat: T) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเชื่อมต่อของเทคโนโลยี

7 วิเคราะห์ขอบเขตการจัดการความรู้
วิชา ทฤษฏีพื้นฐานด้านการจัดการความรู้ วิชา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู้

8 แผนการดำเนินงาน

9 กำหนดทีม KM CKO นโบยาย ติดตาม ตรวจสอบ
Team KM วางแผน ดำเนินงาน ติดตาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Team IT สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ COP 701 COP 703 นางสาว Zhang hongju นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาเมืองใจ คุณมะลิวรรณ ชัยธนะ นายชยากร โว่ห์ทองคำ นายเศรษฐ์ศิลา เปรมใจสัญชาติ คุณประภัสสร คำเมือง นางสาวชลนิศา พรหมเผือก คุณผาณิตดา แสนไชย ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ นางสาววิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์ นางสาวจงกลณี ช้างวิเศษ

10 Technology Tools KM CAMT หน้าหลัก WWW (Wordpress)
Wiki แลกเปลี่ยนความรู้ 701 Go to Know แลกเปลี่ยนความรู้ 703 FB ใช้ในการติดต่อสื่อสาร Calendar ใช้ในการติดต่อสื่อสารเชิงรุก Sms

11 การดำเนินงานและการติดตามแผนการดำเนินงาน

12


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการความรู้ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google