งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการความรู้งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย วิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์ รหัสประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการความรู้งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย วิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์ รหัสประจำตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการความรู้งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย วิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์ รหัสประจำตัว เสนอ อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์

2 1.ข้อมูลของสถานศึกษา-ประกอบด้วยบุคลากรครูทั้งหมด 44 คน นักเรียน นักศึกษา 856 คน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 25 คน 2.ปัญหาที่พบในสถานศึกษา –งานวัดผลและประเมินผล 3.จุดอ่อนหรือจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์กร -บุคลากร เจ้าหน้าที่มีความขัดแย้งส่วนตัว ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ชอบสะสมงาน ทำให้งานไม่เสร็จตามระยะเวลา 4.ทำไมถึงต้องจัดการความรู้ของงานวัดผลและประเมินผล -เพราะจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเกิดปัญหาขึ้นมากมาย เกิดซ้ำๆโดยทางงานไม่มีการปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น 5.จะจัดการความรู้(Knowledge Management)อย่างไร -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน -ตั้งกฎ ระเบียบของงาน ให้ความรู้กับบุคลากรครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงผลของการส่งผลการเรียนของนักเรียนช้า -จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ -มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามการเสนอผลการเรียนเพื่อเซ็นอนุมัติ -ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบของงานวัดผลและประเมินผล

3 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ
จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการความรู้งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย วิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์ รหัสประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google