งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งาน 1 : สรุป และนำเสนอ. 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ. 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งาน 1 : สรุป และนำเสนอ. 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ. 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งาน 1 : สรุป และนำเสนอ. 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ. 2
งาน 1 : สรุป และนำเสนอ 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ 2. วัตถุประสงค์การวิจัย 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4. โจทย์วิจัย จัดทำโดย : นางสาวจงกลณี ช้างวิเศษ เสนอ : อาจารย์ พุทธวรรณ ขันต้นธง

2 หัวข้อวิจัย การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ภายในสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ช่วงปี

3 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ
ปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การแก้ไขและ ป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยใช้ยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลัก กำหนดกลยุทธ์ สำคัญที่จะดำเนินการ ในลักษณะของศูนย์อำนวยการที่เป็นศูนย์ ปฏิบัติการจากส่วนกลาง และมีการสั่งการไปยังภูมิภาค

4 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ (ต่อ)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ ปัจจุบันสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการ บริหารจัดการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและ ต่างประเทศ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง บูรณาการ ภายในปี 2558 และตามกฎกระทรวงมีการแบ่งส่วน ราชการให้มีสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 9 ภาค

5 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ (ต่อ)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ในฐานะ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่มีบทบาท/ภารกิจ ในการกำหนดนโยบาย จากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่แปดจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน จึงจำเป็นต้องสนับสนุนงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จากความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนงานด้าน ยาเสพติดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ช่วงปี

6 2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงาน ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เพื่อประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

7 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลการศึกษาจะสามารถใช้เป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ภาค 5 ให้เป็นไปตามขีดสมรรถนะในภารกิจที่บุคลากร ได้รับมอบหมาย ผลการศึกษาผลการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 จะช่วยให้สามารถใช้เป็นแนวทางใน ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น

8 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อ)
ผลการศึกษาการประเมินผลจะทำให้เข้าใจถึงสถานการณ์ ทราบ ความก้าวหน้าและช่วยในการวินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมใน การพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 5 ต่อไป เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคอื่นๆ และผู้สนใจได้นำไปศึกษา ค้นคว้า และทำวิจัยทางด้านการ ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรต่อไป

9 4. โจทย์วิจัย คำถามหลัก : ระบบการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ช่วยให้การทำงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่ คำถามรอง : กระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 มี ประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร

10 แหล่งอ้างอิง อาจารย์ พุทธวรรณ ขันต้นธง เอกสารประกอบการสอนวิชา หลักการการวิจัยการจัดการความรู้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5


ดาวน์โหลด ppt งาน 1 : สรุป และนำเสนอ. 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ. 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google