งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี ครั้งที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี ครั้งที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี ครั้งที่ 1
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี ครั้งที่ 1 หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม

2 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี ครั้งที่ 1
WF งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี ครั้งที่ 1 หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

3 จัดทำภาระงาน TOR (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
1.แจ้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ กรอกภาระงาน TOR ในระบบ CMU MIS บันทึกข้อความแจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ กรอกภาระงาน TOR ตารางช่วงเวลาการกรอกภาระงาน (TOR) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 2.แจ้งภาควิชา / ศูนย์ / สำนักงาน เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินและ พิจารณาเงินเดือน บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานเสนอชื่อคณะกรรมการ ฯ องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

4 จัดทำภาระงาน TOR (ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ)
2.เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ

5 จัดทำภาระงาน TOR (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ)
2.ส่ง TOR ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

6 จัดทำภาระงาน (ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ)
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาภาระงาน TOR ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาอาจกำหนดภาระงานอื่นเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะตัวได้ตามความ เหมาะสม ภาควิชา / ศูนย์ / สำนักงานคณะ

7 จัดทำภาระงาน TOR (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ)
1.กรอบการปฏิบัติงาน 2.จัดเก็บผลการปฏิบัติงานไว้กรอก JA ตารางช่วงเวลาการกรอกผลการปฏิบัติงาน JA ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

8 การแต่งตั้งคณะกรรมการ (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
ตรวจสอบการเสนอชื่อคณะกรรมการ องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เสนอคณบดีลงนาม แจ้งสำเนาคำสั่ง หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

9 การแต่งตั้งคณะกรรมการ (ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ)
รับทราบคำสั่ง เตรียมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

10 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (มช.)
แจ้งให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ตัวอย่างบันทึก มช.แจ้งให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน มช.

11 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
แจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ กรอกผลการปฏิบัติงาน JA ตารางช่วงเวลาการกรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

12 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ)
1.กรอกผลการปฏิบัติงาน JA ตารางช่วงเวลาการกรอกภาระงาน (JA) 2.ส่งผลการปฏิบัติงาน JA ผู้บังคับบัญชา ตารางช่วงเวลาการกรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) ผลการปฏิบัติงาน JA ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

13 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ)
1.ดำเนินการประเมิน ประชุมและสรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 2.สรุปคะแนนในระบบ CMU MIS ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจากผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 3.ส่งผลการประเมิน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ

14 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
1.รวบรวมผลการประเมินของหน่วยงาน ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจากผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ของภาควิชาและสำนักงานคณะ 2.สรุปผลการประเมินระดับคณะ 3.เสนอคณบดีพิจารณาผลการประเมิน หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

15 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (มช.)
1.พิจารณาผลระดับมหาวิทยาลัย 2.ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน มช.

16 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
1.สำรวจ ตรวจสอบ คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 2.เสนอคณบดีลงนามเพื่อทราบ เพื่อแจ้งคำสั่ง ปกปิด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง ดำเนินการต่อ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

17 ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ (ภาควิชา สำนักงานคณะ)
1.รับทราบคำสั่ง 2.แจ้งผลบุคลากรรายบุคคล ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการประเมินข้าราชการ ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการประเมินลูกจ้างประจำ ภาควิชา สำนักงานคณะ

18 ผู้เกี่ยวข้อง (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ)
รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการประเมินข้าราชการ ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการประเมินลูกจ้างประจำ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

19 ผู้เกี่ยวข้องนำผล ฯ ดำเนินการต่อ (หน่วยการเงิน)
รับทราบ นำข้อมูลเตรียมจ่ายเงินเดือน หน่วยการเงิน


ดาวน์โหลด ppt งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี ครั้งที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google