งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของวัฒนธรรม การจัดความสัมพันธ์ของคน กำหนดโครงสร้าง/ลำดับทางสังคม เช่น พลเมือง-ลูกบ้าน การจัดสรร-จัดการทรัพยากรต่างๆ การใช้สิ่งต่างๆในสังคม วัฒนธรรมกำหนดพฤติกรรมการใช้ชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของวัฒนธรรม การจัดความสัมพันธ์ของคน กำหนดโครงสร้าง/ลำดับทางสังคม เช่น พลเมือง-ลูกบ้าน การจัดสรร-จัดการทรัพยากรต่างๆ การใช้สิ่งต่างๆในสังคม วัฒนธรรมกำหนดพฤติกรรมการใช้ชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของวัฒนธรรม การจัดความสัมพันธ์ของคน กำหนดโครงสร้าง/ลำดับทางสังคม เช่น พลเมือง-ลูกบ้าน การจัดสรร-จัดการทรัพยากรต่างๆ การใช้สิ่งต่างๆในสังคม วัฒนธรรมกำหนดพฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมถึง การใช้กฎหมายด้วย ในที่นี้จะศึกษา วัฒนธรรมการสื่อสาร และวัฒนธรรมการบริโภค 14 Law and Culture

2 วัฒนธรรมการสื่อสาร การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างคนในสังคม
รัฐ และ ทุน เข้ามากำหนด/กำกับการสื่อสารของคนในสังคม เราพูดอะไรไม่ได้บ้าง? ดูหมิ่น, หมิ่นประมาท, หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ Freedom of speech vs. hate speech Arab Spring & social media สื่อลามกอนาจาร กฎหมายของรัฐเข้ามาแทรกแซงการสื่อสารของคนในสังคมอย่างไร? การส่งเสริม คุ้มครอง การจำกัดเสรีภาพในการสื่อสาร เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม 14 Law and Culture

3 การบริโภค ความสัมพันธ์ของฝ่ายต่างๆในการบริโภค
การใช้ทรัพยากรของคน – เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่มีเงินจ่ายเท่านั้น สิทธิและเสรีภาพในการบริโภคของคนในสังคม เช่น การดื่มสุรา การใช้ “ยา” เพื่อรักษาอาการเจ็บปวด จาก “ยาขยัน” มาเป็น “ยาม้า” แล้วมาเป็น “ยาบ้า” 14 Law and Culture

4 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อกฎหมาย
พฤติกรรมของคนภายใต้แนวคิดและอุดมการณ์ต่างๆกัน เช่น อนุรักษ์นิยม เป็นอย่างไร? เสรีนิยม เป็นอย่างไร? ประชาธิปไตย เป็นอย่างไร? อนาธิปไตยของผู้ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรม การที่คนจำนวนน้อยในสังคมที่มีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม Idol End here! 14 Law and Culture

5 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อกฎหมาย
อนุรักษ์นิยม  Ronald Regan เสรีนิยม  individual, freedom & equality ประชาธิปไตย participation John Lennon 14 Law and Culture

6 Mark Zuckerberg Bill Gates & Steve Jobs 14 Law and Culture

7 วัฒนธรรมในการบริโภค ดี เด่น ดัง เชิงเดี่ยว การสะสมทุน ต้องเก่งและรวย
วัฒนธรรมที่มีผลต่อกฎหมายในเชิงโครงสร้าง – การจัดลำดับความสำคัญของคนในสังคม การกำหนดสถานะของบุคคล ผู้ปกครอง/ปัจเจกชน วัฒนธรรมในการบริโภค ดี เด่น ดัง เชิงเดี่ยว การสะสมทุน ต้องเก่งและรวย ความดี ความถูกต้อง ความยุติธรรม อย่างไรจึงเป็นธรรมในสังคม ขึ้นอยู่กับสังคมอธิบายภายใต้แนวการปฏิบัติของวัฒนธรรมในสังคม การฝ่าฝืนวัฒนธรรมในสังคม กฎหมายเป็นตัวฟื้นฟูวัฒนธรรม สร้าง/บั่นทอน 14 Law and Culture

8 แนวโน้มวัฒนธรรมของระบบโลกสังคมสมัยใหม่? เชิงเดี่ยว / เชิงซ้อน
กระฎุมพี / รากหญ้า การต่อสู้และการสร้างความหมายตัวตนของสังคม กฎหมายเข้ามาเป็นเครื่องมือของการก่อสร้างวัฒนธรรม เช่น การเข้ามามีส่วนรวมของประชาชน/ ภาคประชาสังคม จบ ☃ 14 Law and Culture


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของวัฒนธรรม การจัดความสัมพันธ์ของคน กำหนดโครงสร้าง/ลำดับทางสังคม เช่น พลเมือง-ลูกบ้าน การจัดสรร-จัดการทรัพยากรต่างๆ การใช้สิ่งต่างๆในสังคม วัฒนธรรมกำหนดพฤติกรรมการใช้ชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google