งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2546

2 วิสัยทัศน์กับการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์
การบริหารยุคปัจจุบัน เน้น ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้

3 1. การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน
ต้องวัดผลการดำเนินงาน ต้องแสดงผลงาน ปี : การจัดการระบบงบประมาณเข้าสู่ กระบวนทัศน์ใหม่ทั้งหมด

4 2. การบริหารเชิงกลยุทธ์
มีระบบ ต่อเนื่อง มีส่วนร่วม ใช้ BSC เป็นเครื่องมือจัดการ

5 การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน และการบริหารเชิงกลยุทธ์
ต้องการ 1. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารงาน และการทำงาน เน้น ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 2. สร้างวัฒนธรรมใหม่ เน้น ผู้รับบริการ (ลูกค้า) เป็นศูนย์กลาง

6 การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน และการบริหารเชิงกลยุทธ์
3. สื่อสารให้ทั่วถึง 4. ภาวะผู้นำ สนับสนุนการพัฒนา เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5. บริหารงานโดยมุ่งเน้น ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

7 ประกอบด้วย 1. วางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบุ พันธกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร ทำไมต้องมีหน่วยงาน กำหนด วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น ทิศทางในอนาคต ที่หน่วยงานต้องการ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ต้องวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ต่อเนื่อง

8 กำหนด วัตถุประสงค์ (ยุทธศาสตร์)
กลยุทธ์ (กลุ่มกิจกรรม/โครงการ/แผนปฏิบัติ การ) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ กำหนด ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์) กำหนด ค่าใช้จ่าย 2. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

9 วิสัยทัศน์ที่ดี กระชับ ชัดเจน เป็นไปได้ ผลักดัน สื่อถึง ภายในหน่วยงาน
สื่อถึง ภายในหน่วยงาน ภายนอกหน่วยงาน : ลูกค้า ผู้สนับสนุน ชุมชน ประชาชน

10 วิสัยทัศน์คณะเภสัชศาสตร์
มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางเภสัชศาสตร์ การมีคุณภาพ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ พึ่งตนเองได้

11 ความเป็นเลิศทางเภสัชศาสตร์
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ

12 การมีคุณภาพ ประกันคุณภาพการศึกษา

13 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

14 พึ่งตนเอง หารายได้ ประหยัดงบประมาณ

15 สรุปการติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2546
จำนวนโครงการทั้งหมด 111 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ กำลังดำเนินการ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 27 โครงการ ยกเลิกโครงการ 1 โครงการ

16 แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ ประจำปี 2546
กำลังดำเนินการ 59 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 27 โครงการ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมษายน (หร้อมทั้งส่งรายงานการประเมินผลโครงการ) KQI (ร้อยละของแผนปฏิบัติการที่ดำเนินการสำเร็จตามแผน)

17 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2547 1 พฤษภาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2547 (5 เดือน) ปีงบประมาณ 2548 งบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้ 1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2548

18 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2547
ธ.ค 46 - ม.ค 47 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ (5 เดือน) 6 ก.พ 47 คณะฯ ส่งคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้

19 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2548
ก.พ - มี.ค 47 คณะฯ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2548 ทั้งงบแผ่นดิน และงบรายได้ มี.ค 47 คณะฯ ส่งคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2548

20 การดำเนินงานในส่วนของคณะฯ
16 ธ.ค 46 ติดตามผลการดำเนินงานและผลการ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ 2546 16 ธ.ค มกราคม 2547 ทุกหน่วยงานทบทวนแผน/ผลการดำเนินงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด เพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี (5 เดือน) และ แผนปฏิบัติการประจำปี (ต.ค 47 - ก.ย 48)

21 การดำเนินงานในส่วนของคณะฯ
7 มกราคม 2547 ทุกหน่วยงานจัดส่ง แผนปฏิบัติการประจำปี (5 เดือน) และ แผนปฏิบัติการประจำปี (ต.ค 47 - ก.ย 48)

22 แผนปฏิบัติการประจำปี 2547 (5 เดือน)
ขอให้เป็นแผน/โครงการ/กิจกรรม ที่เร่งด่วน หรือ จำเป็นต้องทำและมีการดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว ในช่วง พ.ค 47- ก.ย 47 เท่านั้น สอดคล้องกับ BSC ตัวอย่าง การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา การแข่งขันกีฬาบุคลากรประจำปี กิจกรรมของหน่วยกิจการนักศึกษาที่มีปฏิทินแน่นอน การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาจาก ม.ช

23 แผนปฏิบัติการประจำปี 2548 (ต.ค 47 - ก.ย 48)
ควรรวมกิจกรรมย่อยต่างๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน และเขียนเป็นโครงการ/แผนปฏิบัติการใหญ่ ง่ายต่อการกำหนดตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ์ ดัชนีวัดจาก BSC = ตัวชี้วัดผลผลิตในแผนปฏิบัติ การตามกลยุทธ์

24 แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการ
ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน ทั้งงบประมาณปี 47 และ 48 แต่ปรับระยะดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google