งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ AgMIS ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2545 – กันยายน 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ AgMIS ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2545 – กันยายน 2547"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ AgMIS ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2545 – กันยายน 2547
ต้นแบบหนึ่งในจัดการองค์กรด้วยไอที (แบบทำไปใช้ไป) ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2545 – กันยายน 2547 สนับสนุนโดย: ทุกท่านในคณะฯ

2 บูรณาการ = คิด-ทำ-สุข เห็นผลงานร่วมกัน
พันธกิจองค์กร (Institution Mission) คณะฯ ภาควิชา หน่วยงาน ความเข้าใจ + หน้าที่ การเกษตรนำ ... ความได้เปรียบด้าน ทรัพยากร พื้นที่ และเวลา พันธกิจภาควิชา (Dept Mission) ภาควิชา หน่วยงาน ความชำนาญ (Competency) คณาจารย์ ส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ เชื่อมกัน ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัด

3 2545-47 2548-50 ASP interface ASP interface Web Server ASP interface
SQL Server database ASP interface TOR_JA Etc… AgMIS ระบบกลาง ACCESS database คน และ ทรัพยากรของคณะฯ

4 เครื่องมือในการปฏิรูประบบราชการมีอะไรบ้าง
วางเงื่อนไขบังคับให้ปฏิบัติตาม พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ สร้างแรงจูงใจ การให้เงินรางวัลตามผลงาน กระตุ้นจิตสำนึก ประกาศอุดมการณ์ I AM READY และการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “ทำงานเพื่อรอยยิ้มของประชาชน” กพร, 2547 (http://www.opdc.go.th)

5 I AM READY กพร, 2547 (http://www.opdc.go.th)

6 สรุป เกี่ยวกับ MIS สร้างความคิดร่วมกัน
ติดตั้งระบบ IT ให้มีข้อมูลเป็นของคณะฯ สร้างกลไกให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบ สร้างวิธีการใช้ช้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในคณะฯ ระยะยาว == เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาบุคลากรใช้หลักการของ Agricultural Sciences & Information Sciences + Technologies


ดาวน์โหลด ppt ระบบ AgMIS ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2545 – กันยายน 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google