งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย
1. แผนกวิจัยตลาด 2. ฝ่ายขาย พยากรณ์ยอดขาย 3. จากอุตสาหกรรม

2 ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย
1. แผนกวิจัยตลาด - จากการวิเคราะห์แนวโน้มการขายในอดีต - ยอดขาย = 400, รายได้ของลูกค้า - ในปีหน้าคาดว่าลูกค้ามีรายได้รวม 2,000 ล้านบาท

3 ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย
2. ฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์ A ราคาหน่วยละ 50 บาท ผลิตภัณฑ์ B ราคาหน่วยละ 80 บาท คาดว่าขายได้ 75,000 80,000 85,000 90,000 หน่วย มี prob. 30% มี prob. 40% มี prob. 20% มี prob. 10% คาดว่าขายได้ 37,000 39,000 41,000 43,000 หน่วย มี prob. 15% มี prob. 40% มี prob. 30%

4 ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย
3. จากอุตสาหกรรม - Growth Rate ของอุตสาหกรรมในปีงบประมาณหน้าคาดว่า จะมียอดเท่ากับ 7% - ยอดขายของบริษัทในปีปัจจุบัน 6,750,000 บาท

5 ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย
การพยากรณ์ยอดขายรายไตรมาส สินค้า 50 สินค้า 80 งวด ร้อยละ หน่วย จำนวนเงิน ร้อยละ หน่วย จำนวนเงิน Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 10 20 60 100 8,000 16,000 48,000 80,000 400,000 800,000 2,400,000 4,000,000 20 15 50 100 8,000 6,000 20,000 40,000 640,000 480,000 1,600,000 3,200,000

6 ปัญหาในการวางแผนการขาย
1. นโยบายราคาในการวางแผนการขาย ก. การกำหนดราคา ข. การขายในราคาที่ต่างกัน 2. สายผลิตภัณฑ์กับการวางแผนการขาย 3. ความสะดวกในการจัดหาวัตถุดิบ 4. กำลังการผลิต 5. ปริมาณบุคลากรที่มีอยู่ 6. เงินทุนในการดำเนินงาน

7 การจัดทำแผนงบประมาณการขาย
1. พยากรณ์การขาย งบประมาณขาย กำลังการผลิต กำลังคน เงินทุน ปริมาณวัตถุดิบ

8 การจัดทำแผนงบประมาณการขาย
3. ร่างแผนงบประมาณขาย โดย รวมถึง.... งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย 2. พิจารณาเรื่องต่างๆ ให้สอดคล้องกัน ราคาขาย ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่านายหน้า ส่วนลด ฯลฯ

9 การจัดทำแผนงบประมาณการขาย
4. สรุปผลกำไรจากการดำเนินงานล่วงหน้า ปรับปรุงร่าง งบประมาณขาย ขออนุมัติ 5. ส่งงบประมาณขายที่อนุมัติให้ เป็นแผนดำเนินงานแล้วไปยัง หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางจัดทำแผน ของหน่วยงานต่อไป

10 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายขายโดยงบประมาณ
วางแผนงานขาย: งบประมาณขาย ตามสายงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน เช่น ตามเขต ตามสาย ผลิตภัณฑ์ แยกตามระยะเวลา แยกตามพนักงานขายแต่ละคน งบประมาณอื่นๆ แยกตามประเภทสินค้า แยกตามเขตขาย แยกตามบุคคลผู้รับผิดชอบในการขาย

11 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายขายโดยงบประมาณ
การควบคุม: จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณ วิเคราะห์ผลต่าง

12 ความรับผิดชอบในการจัดทำแผนงบประมาณการขาย
ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ หัวหน้าฝ่ายขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย หัวหน้าฝ่ายงบประมาณหรือผู้อำนวยการงบประมาณ

13 ประโยชน์ของการจัดทำงบประมาณของฝ่ายขาย
Control of Expenses Standard of Performance Co-ordinating Merchanism Evaluation Tools


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google