งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์ การเลือกวิชาเอกคณิตศาสตร์จากรุ่นพี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์ การเลือกวิชาเอกคณิตศาสตร์จากรุ่นพี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์ การเลือกวิชาเอกคณิตศาสตร์จากรุ่นพี่
โดย นายชาญ แซ่ม้า นางสาวเป็นหญิง โรจนกุล นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ นายนพรัตน์ เพชรพิลา อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ ผู้ดำเนินรายการ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑

2 MATH 254 MATHEMATICAL SOFTWARESตรวจสอบชื่อใหม่ โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์
รายละเอียด (Eng) : Using mathematical softwares such as Geometer Sketchpad, MATLAB, MATHEMATICA, MAPLE, LATEX, and practical laboratory. รายละเอียด (ไทย) : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์ เช่น เรขาคณิตพลวัต แมทแลบ แมททิแมทิคา เมเปิล เลเทคซ์ ปฏิบัติการเพื่อฝึกหัดใช้โปรแกรมดังกล่าว Prerequisite :  CALCULUS II

3 MATH 467 NEURAL NETWORKS นิวรอลเนทเวิร์ค
รายละเอียด (Eng) : Overview of the development and applications of neural networks. Neural networks structure and learning methods. Information theory. Gradient descent optimization. Perceptron. Adaline. Multilayer feedforward networks and back-propagation learning algorithm, Stochastic neural networks. Neocognitron. Adaptive resonance theory. Recurrent network. Chaos. Neurodynamical model. Neuro-fuzzy systems. Genetic algorithms. Applications. รายละเอียด (ไทย) : ภาพรวมของการพัฒนาและการประยุกต์ของนิวรอลเนทเวิร์ค โครงสร้างนิวรอลเนทเวิร์คและกระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีสารสนเทศ การขยับสู่สถานะดีที่สุดแบบเกรเดียนเดสเซนท์ เพอร์เชพทรอน เอดาไลน์ เนทเวิร์คแบบมัลติเลเยอร์ฟีดฟอร์เวิร์ด และกระบวนการเรียนรู้แบบ แบคพรอพพาเกชั่น นิวรอลเนทเวิร์คแบบสโตคาสติก นิโอคอกนิตรอน ทฤษฎีอแดพทีพรีโซแนนส์ เนทเวิร์คแบบรีเคอร์แรนท์ แคออส แบบจำลองนิวโรไดนามิค ระบบนิวโรฟัชชี อัลกอริทึม แบบเจเนติค การประยุกต์ Prerequisite : Fourth year standing in Mathematics, Computer Science or Engineering; OR consent of the instructor.

4 MATH 300  MATHEMATICS OF FINANCE AND INSURANCE คณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย
รายละเอียด (Eng) : Applications of mathematics in various fields of finance, with emphasis on problems of investment insurance and banking. รายละเอียด (ไทย) : การประยุกต์ของคณิตศาสตร์ในการเงินด้านต่าง ๆ โดยเน้นที่ปัญหาของการประกันภัยการลงทุนและการธนาคาร Prerequisite : Third year standing

5 MATH 466 HYDRODYNAMICS จลศาสตร์ของของไหล
รายละเอียด (Eng) : Equations of motion of an ideal fluid, Bernoulli's equation. Elementry potential flow theory, complex potential. Circulation and its relation to lift; Joukowskie. Experimental techniques: measurements of air speed, visualisation of flow, wind tunnels. Method of model experiments. Elementary ideals of wing tunnel operations. Elementary treatment of shock waves. รายละเอียด (ไทย) : สมการการเคลื่อนที่ของของไหลอุดมคติ สมการแบร์นูลลี ทฤษฎีการไหลศักย์เบื้องต้น ศักย์เชิงซ้อน การหมุนวนและความสัมพันธ์กับการยกตัว ทฤษฎีบทจาวโคสกี เทคนิคการทดลอง การวัดอัตราเร็วของลม การมองภาพของการไหล อุมงค์ลม วิธีการทดลองแบบจำลอง อุดมคติพื้นฐานของการทำงานของอุมงค์ลม การปฏิบัติการขั้นพื้นฐานของคลื่นกระแทก Prerequisite :  Vector Analysis OR consent of the instructor

6 การเลือกเรียนวิชาสำหรับต่อ ป.โท และ ป.เอก สาขาคณิตศาสตร์
การเลือกเรียนวิชาสำหรับต่อ ป.โท และ ป.เอก สาขาคณิตศาสตร์ ตัวอย่างกลุ่มวิชาที่มีประโยชน์ในการต่อมีดังนี้ Topology (206412) Real Analysis (206336, ) Fuctional Analysis (206432) Algebra (206321, , , , ) Complex Analysis (206437) Geometry (206312, ) ODEs และ PDEs (206341, ) ส่วนวิชาอื่นๆ มักเหมาะสำหรับผู้สนใจเฉพาะทาง หลายวิชาเป็นพื้นฐานสำหรับคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้วย

7 การเลือกเรียนวิชาสำหรับต่อ ป.โท และ ป.เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
การเลือกเรียนวิชาสำหรับต่อ ป.โท และ ป.เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ตัวอย่างกลุ่มวิชาที่มีประโยชน์ในการต่อมีดังนี้ Numerical Analysis & Methods (206355, , ) Math Modeling (206364) Complex Analysis (206437) ODEs และ PDEs (206341, ) ส่วนวิชาอื่นๆ มักเหมาะสำหรับผู้สนใจเฉพาะทาง

8 วิชาที่ขอแนะนำเป็นพิเศษ สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ทุกคน
MATH 254 Mathematical Softwares MATH 335 Vector Analysis


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์ การเลือกวิชาเอกคณิตศาสตร์จากรุ่นพี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google