งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารและกระบวนการวางแผน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารและกระบวนการวางแผน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารและกระบวนการวางแผน
บทที่ 1 การบริหารและกระบวนการวางแผน

2 Management Function การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing)
การจัดบุคลากร (Staffing) การสั่งการ (Directing) การควบคุมติดตาม (Controlling)

3 Management Function การวางแผน (Planning)
การกำหนดวิธีปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเพื่อก่อให้เกิดผลสำเร็จของงาน ตามที่ต้องการ การใช้ทรัพยากร การดำเนินงาน ระยะเวลา เลือกวิธีปฏิบัติ หน้าที่บุคลากร

4 Management Function การจัดองค์กร (Organizing) แบ่งแยกงานเป็นกลุ่มๆ
กำหนดและจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ แบ่งแยกงานเป็นกลุ่มๆ มอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดให้มีการประสานงาน ตัวอย่าง กิจการผลิตสินค้า

5 Management Function การจัดบุคลากร (Staffing) คัดเลือก
ประเมินกำลังคนที่มีอยู่ แนะนำ การฝึกอบรมพัฒนา

6 Management Function การสั่งการ (Directing) ศิลปะในการสั่งงาน
ส่งเสริมความกระตือรือร้น จูงใจให้พนักงานอุทิศตน มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าใจพฤติกรรมของบุคคล

7 Management Function การควบคุมติดตาม (Controlling) ระบบการรายงาน
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐาน

8 การบริหารและการวางแผน
การวางแผน หมายถึง กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ในอนาคตและ กำหนดกิจกรรมที่จะกระทำในอนาคตเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ต้องการนั้น

9 การบริหารและการวางแผน
การวางแผน ทำให้ หลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า .....ดังนั้น.....ข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็น

10 การบริหารและการวางแผน
การวางแผน เกี่ยวข้องกับ - ผู้บริหารระดับสูง - ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติงาน

11 ขั้นตอนในการวางแผน SWOT/ กลยุทธ์
1. วิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ 1.1 วิเคราะห์สภาพภายในกิจการ - ด้านการเงิน - ด้านการผลิต - ด้านองค์การและการบริหาร - ด้านการตลาด - ด้านกำลังคน - ด้านเทคโนโลยี SWOT/ กลยุทธ์

12 ขั้นตอนในการวางแผน 1. วิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ 1.2 วิเคราะห์สภาพภายนอกกิจการ - สภาพเศรษฐกิจ - นโยบายของรัฐ - ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี - ตลาดแรงงาน - พฤติกรรมผู้บริโภค - คู่แข่งขัน - ระดับราคา - แนวโน้มของประชากร

13 ขั้นตอนในการวางแผน 2. กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective) วัตถุประสงค์ คือ สภาวะในอนาคตที่กิจการมุ่งหวังและพยายาม ดำเนินการให้บรรลุ การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการเปิดเผยแนวทางที่กิจการจะ ดำเนินงานในอนาคตอย่างกว้างๆ วัตถุประสงค์ ควรต้อง.....ถูกต้อง ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร

14 ขั้นตอนในการวางแผน 3. กำหนดเป้าหมาย (Goals) เป้าหมายชัดเจนกว่าวัตถุประสงค์ - เป้าหมายขององค์กร - เป้าหมายของหน่วยงาน - เป้าหมายของพนักงาน

15 ขั้นตอนในการวางแผน 4. กำหนดกลยุทธ์ กลยุทธ์ หมายถึง วิธีหรือแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดสรร ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเพื่อให้เกิดผลดีแก่กิจการและสามารถบรรลุถึง วัตถุประสงค์โดยให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด 5. การนำแผนไปปฏิบัติและตรวจสอบเพื่อปรับแผน ทบทวนและปรับปรุงแผนอย่างสม่ำเสมอให้ทันกับเหตุการณ์

16 แผนงาน ประเภทของแผนต่างๆ 1. แผนกลยุทธ์ (Strategic Plans) - เกี่ยวข้องกับการเลือกวัตถุประสงค์ในระยะยาว - ครอบคลุมปัจจัยภายนอกที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ 2. แผนดำเนินงาน (Operating Plans) - จะดำเนินงานอย่างไรจึงจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์ สูงสุดตามกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 2.1 แผนประจำ (Standing Plans) 2.2 แผนเฉพาะครั้ง (Single-use Plans)

17 แผนงาน กระบวนการจัดทำแผนงาน 1. ความคาดหวังจากกลุ่มบุคคลภายนอกกิจการ - เจ้าหนี้ - ผู้ถือหุ้น - ประชาชน/ลูกค้าผู้รับบริการ - สังคม

18 แผนงาน กระบวนการจัดทำแผนงาน 2. ความคาดหวังจากกลุ่มบุคคลภายในกิจการ - ผู้บริหารระดับต่างๆ - พนักงานและเจ้าหน้าที่ของกิจการ 3. ฐานข้อมูล 4. ประเมินผล

19 แผนงาน ระยะเวลาของการวางแผน 1. แผนการดำเนินงานระยะสั้น (Short-range Plans) 2. แผนการดำเนินงานระยะยาว (Long-range Plans)


ดาวน์โหลด ppt การบริหารและกระบวนการวางแผน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google