งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียนการบริหารการผลิตวันที่ 18 พ.ย.54

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียนการบริหารการผลิตวันที่ 18 พ.ย.54"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเรียนการบริหารการผลิตวันที่ 18 พ.ย.54
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ Product strategy

2 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การเลือกผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์

3 การเลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 3 ฝ่าย
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์กับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การระบุโอกาสผลิตภัณฑ์ใหม่

4 ฝ่ายตลาด/ ขาย ความคิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ ความต้องการ ลูกค้า ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D ฝ่ายผลิต วางแผนกระบวนการผลิต สินค้า / บริการ

5 Revenues Introduction Growth Decline Maturity R&D ขยายกำลังผลิต ควบคุมต้นทุน ลดกำลังผลิต / เลิก + - Introduction Growth Decline Maturity Net Income Introduction Growth Decline Maturity Cash Flows Operations Investing Financing + - Life-Cycle Phases

6 (Product- Market Portfolio)
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่ การเจาะตลาด การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การขยาย นวัตกรรม ตลาด ใหม่ ตลาดที่มีอยู่เดิม ตลาดใหม่

7

8 Design & Manufacturing
The Design Process Product feasible? Idea generation Feasibility study Yes Preliminary design No Final design Process planning Prototype Manufacturing Design & Manufacturing Specifications

9 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
คำนึงปรัชญาการออกแบบการผลิต ถูก เร็ว ดี ภายในเวลา ทบทวนปรับปรุงการออกแบบและการกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลคุณค่าทางวิศวกรรม ใช้ทีมจากหลายสาขา ให้ลูกค้าและ Supplier เข้ามามีส่วนร่วม

10 หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต
1. ลดจำนวนชิ้นส่วนให้เหลือน้อยที่สุด 2. พยายามใช้ชิ้นส่วนและกระบวนการผลิตร่วมกัน 3. ใช้เครื่องมือและชิ้นส่วนอุปกรณ์การผลิตที่เป็นมาตรฐาน 4. ใช้สายการประกอบที่ไม่ซับซ้อน 5. มุ่ง Batch /Lot มากกว่า Customize 6. ควรมีการกำหนด คุณลักษณะสินค้าที่ยืดหยุ่น 7. เหมาะสมต่อการใช้งาน

11

12 การบริหารเชิงกลยุทธ์
การเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมเปลี่ยน ตลาดเปลี่ยน สภาพแวดล้อมเปลี่ยน การบริหารเชิงกลยุทธ์ รู้เขา O/T Tows matrix รู้เรา s/ w กลยุทธ์ Product Technology วิธีการ แนวทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวสินค้ากับตลาด กลยุทธ์ระดับการแข่งขัน ตลาดทั่วไป ตลาดเฉพาะ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ สินค้า เดิม ใหม่ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การผลิต ถูก เร็ว ดี หลากหลาย ตลาด เดิม ใหม่ Process Technology การพัฒนา สินค้า Me-too การขยาย ตลาด นวัตกรรม สินค้า Input Process output Process structure flow Make to order make to stock Assembly to order Process strategy Project Batch Assembly Continuous

13 ฿ ความต้องการของลูกค้า ฝ่ายตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา แข่งขันได้
Product Ideas ฝ่ายตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา แข่งขันได้ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ Product Design Product Prototype ฝ่ายผลิต เทคโนโลยีกระบวนการผลิต ฿ กลยุทธ์กระบวนการผลิต Manufacturing กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ตลาด สินค้า เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ Product life cycle Product development เจาะตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายตลาด นวัตกรรมสินค้า Mature Decline Growth Innovation Time

14 มอบหมายงานเก็บคะแนนครั้งที่ 2
ไปค้นหัวข้อ กลยุทธ์กระบวนการผลิต จาก web ภาษาอังกฤษ พร้อมสรุปความเข้าใจมาเป็นภาษาไทย ตัวอย่างกระบวนการผลิต 1 อุตสาหกรรม/ธุรกิจ จาก Web ภาษาอังกฤษหรือไทยก็ได้ ไม่ต้องสรุปมา อ้างอิงที่มาของเว็บด้วย จากตัวอย่างกระบวนการผลิต 1 อุตสาหกรรมที่ค้นมาแล้วให้ระบุว่าสินค้าหรือบริการนั้นจัดอยู่ในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์แบบไหน และกระบวนการผลิตชนิดใด ใส่ชื่อ นามสกุล รหัส ส่งเป็นรายงานที่ช่องส่งงานอาจารย์ที่ภาควิชาการจัดการ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ก่อนเวลา น. หลังกำหนดหัก 1 คะแนน ไม่ส่งหัก 2 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียนการบริหารการผลิตวันที่ 18 พ.ย.54

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google