งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 17 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 17 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 17 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์
Supply chain and Supply management Process design and Capacity Planning วันที่ 17 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์

2 การเก็บคะแนน (ห้ามต่อรอง)
เข้าชั้นเรียน 20 % A > 90 Quiz 10% B ค้นคว้าเดี่ยว 10% B งานกลุ่ม 20% C Mini Project 10% Final Exam 30%

3 หัวข้อเรียนวันนี้ Quiz #2 15 นาที 9.05-9.15 น. ทบทวนที่เรียนมา
ช่วงเช้า ศึกษาInnovation -managing the renewal of the business หารืองานโครงการกรณีศึกษากลุ่มที่เลือก 5 กลุ่ม Standard product 2กลุ่ม Customized 2 กลุ่ม Service 1 กลุ่ม บ่ายช่วงบ่ายศึกษาเรื่อง Supply chain and Supply management

4 ค้นคว้ากลุ่ม กรณีศึกษา Standard Product Customize Product Service
ส่งทาง วันส่ง FMS JIT Outsourcing Supply chain Lean ERP Six sigma Quality house กรณีศึกษา Standard Product Customize Product Service

5

6 วันที่ 17 มิถุนายน 2555 Introduction to Operation Management
Competitiveness and Operation Strategy Managing the Transformation process Innovation -managing the renewal of the business Supply chain and Supply management Process design and Capacity Planning Material and Inventory management Quality Group presentation and Discussion

7 มอบหมายงาน ค้นคว้าเดี่ยว ค้นคว้ากลุ่ม
Supply chain and Supply management Process design and Capacity Planning ค้นคว้ากลุ่ม Case Business environment , Competitiveness and process choice , Transformation process ,

8 มอบหมายงาน Operation management Case study งานกลุ่ม ค้นคว้ากลุ่ม
งานค้นคว้าเดี่ยว ตามหัวข้อการเรียน งานกลุ่ม ค้นคว้ากลุ่ม กรณีศึกษาตามหัวข้อการเรียน Mini-project นำเอาความรู้มาทำงานกลุ่มเป็นโครงการเล็กๆ เริ่มวันที่ 24 มิถุนายน 2555 กลุ่มละ 6 คนไล่ตามเลขที่นับไปทีละ6 Operation management Case study ส่งวันสอบปลายภาค 15 มิถุนายน 2555

9 Project Management แบ่งกลุ่ม เลือกหัวหน้าและเลขานุการกลุ่ม
เขียนโครงการ “การจัดทำหนังสือ Operation management” เอางานค้นคว้าเดี่ยว งานค้นคว้ากลุ่ม มาระดมสมองหาข้อสรุปออกมาตามหัวข้อวิชานี้ จัดทำ Gantt Chart จัดประชุมและส่งรายงานการประชุม ผลที่ได้จากโครงการนำมาเสนอในวันที่ 1 กรกฎาคม และอภิปราย นำไปปรับและส่งเป็นรายงานรูปเล่มฉบับสมบูรณ์วันสอบที่ 15 กรกฎาคม 2555

10 What you HAVE What you NEED What you WANT What you DO
in terms of operations capabilities What you NEED to “compete” in the market Market Requirements Operations Resources What you WANT from your operations to help you “compete” What you DO to maintain your capabilities and satisfy markets Strategic Reconciliation

11 The operation The market Supply chain planning and control Supply
Demand Coordinated delivery of products and services from the supply chain The operation The market Required time, quantity and quality of products and services Customer requirements Operations resources

12 Purchasing and supply management Physical distribution management
Second tier supplier First tier supplier First tier customer Second tier customer End customer Supply side Demand side Purchasing and supply management Physical distribution management Information flow Logistics Physical flow Materials management Supply chain management

13 The purchasing function brings together the operation and its suppliers
Prepare quotation for specification, price, delivery, etc. Requests Request for quotations Request for products and services Demand from customers Liaison between purchasing and the operation Select supplier(s) Quotations Produce products and services Prepare purchase order Receive products and services Supply to customers Order Deliver

14 Supply-Chain Performance
Operations Measure Financial Measure Aggregate inventory value  Current assets  Weeks of supply  Working capital  Inventory turns  Working capital  Production and material costs  Contribution margin  Percentage defects  Contribution margin  Percentage on-time delivery  Revenue  New product development time  Revenue  Supplier lead times  Working capital  Linking Supply-Chain Performance Measures to Financial Measures This slide presents the Financial Measures.

15 Supply-Chain Design Design Features for Efficient and Responsive Supply Chains Factor Efficient Supply Chains Responsive Supply Chains Flow strategy Line flows; emphasize high Flexible or intermediate volume, standardized flows; emphasize product products, or services or service variety Capacity Low High cushion Inventory Low; enable high As needed to enable fast investment inventory turns delivery time Lead time Shorten, but do not Shorten aggressively increase costs Supplier Emphasize low prices; Emphasize fast delivery selection consistent quality; on- time; customization; time delivery volume flexibility; high- performance design quality

16 The Supply Chain Framework Model
Logistics and Supply Chain Management: New Business Strategy for 2000s Demand Management Supply Management Network supply chain Customer Supplier Interfunctional supply chain Purchasing Material Control Production Sales Distribution Customer Needs Procurement การกระจายสินค้า การวิจัยตลาด ชีวภาพ สายพันธ์ การวางตำแหน่ง ตัวสินค้า ส่งเสริมการตลาด การเพาะปลูก จากแนวคิดความที่ได้นำเสนอมาสำหรับตัวโมเดลของโซ่อุปทานจะมีลักษณะในเชิงระบบ รูป โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบที่ 3 คือ เมื่อมีการพูดถึงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เราจะหมาย ถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เช่น จาก Suppliers ไปสู่ Manufacturing , Company ไปสู่ลูกค้า ด้วยความสัมพันธ์ ในระยะยาวและข้อตกลงระหว่างองค์กรในการจัดการไหลอย่างเพิ่มคุณค่า จากแนวความคิดเดียวกันนี้เราสามารถที่ประยุกต์แนวคิดเดียวกันในองค์กรที่เล็กลงไปอีกองค์กรหนึ่งที่มีหลายหลายหน่วยงานแต่ยังขาดการประสานงานและข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน แผนกหรือหน่วยงานเหล่านี้สามารถที่จะถูกมองเป็นบริษัทเล็ก ๆ ในโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบริษัทความสัมพันธ์ระยะยาวและข้อตกลงในการทำงานจะทำให้การไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพ ดูในรูปแบบที่ 2 แม้แต่ภายในแผนกย่อยแผนกหนึ่ง ซึ่งมีการทำงานเป็นกระบวนการที่มีการไหลของวัตถุดิบและข้อมูล แนวคิดของโซ่อุปทานในเชิงระบบก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน การเกิดองค์กรย่อย ๆ ภายในองค์กรที่สร้างปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอาจจะเป็นเพราะไม่มีกฏเกณฑ์และข้อตกลงที่แน่ชัดในการดำเนินงานในแผนกหรือภายในองค์กรใหม่ ถ้าพิจารณาแล้วโมเดล ที่ 1 และโมเดลที่ 2 ก็คือ ลอจิสติกส์ในองค์กรดีๆ นี่เองและโมเดลที่ 3 ก็คือ โซ่อุปทาน (Supply Chain) ขององค์กรที่แตกต่างกันทำให้เรา สามารถมองได้ว่า โซ่อุปทานของกลุ่มองค์กรก็คือ การพัฒนาลอจิสติกส์ระหว่างองค์กรนั่นเอง ส่วนโมเดลที่ 4, 5 ก็ถูกพัฒนาออกมาในลักษณะใหญ่และซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนสมาชิกและขอบเขตของสมาชิกในโซ่อุปทาน การเตรียมเยื่อ ช่องทางจำหน่าย การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต Vithaya Suharitdamrong’ s Seminar Series

17 Total and Immediate Supply Networks
“Second tier” Suppliers “First tier” Suppliers “Second tier” Customers “First tier” Customers The Operation Supply side of the network Demand side of the network The Immediate Supply Network The Total Supply Network Internal Supply Networks

18 Supply Chain Facilities, functions, activities for producing & delivering product or service from supplier to customer Planning, managing, acquiring, producing, warehousing, distribution, delivery

19 Supply Chain Facilities, functions, activities for producing & delivering product or service from supplier to customer Planning, managing, acquiring, producing, warehousing, distribution, delivery

20 Supply - chain Supplier Procurement Manufacture Distribution Transport Storage Customer Efficient Customer Response ( ECR ) เป็น Strategic Alliance Strategic Partnership เพื่อสร้าง Competitive Advantage Location Geographical factor

21 Supply-side Demand-side Operation factors factors Labour costs
The location of operations Supply-side Demand-side Operation factors factors Labour costs Labour skills Land costs Suitability of site Energy costs Image Transportation costs Convenience for customers Community factors

22 กลยุทธ์ Logistics หลักการ 3 R
การสั่งสินค้า การผลิต การจัดจำหน่าย Procurement Manufacturing Distribution Co-makership Master scheduling Demand Management Requirements planning JIT management Quick response Schedule co-ordination Flexibility Postponement กลยุทธ์ Logistics หลักการ 3 R Reliability Responsiveness (Quick response) Relationship (Vender Managed Inventory)

23 Supply Chain Design Strategic issue
Apply quality management principles Benchmark to learn what is possible Work with suppliers & customers to achieve goals Control inventory

24 Linking the Supply Chain with SAP

25 Global Supply Chain Free trade & global opportunities
Nations form trading groups No tariffs or duties Freely transport goods across borders

26 Capacity

27 Demand Forecast Applications
Time Horizon Medium Term Long Term Short Term (3 months - (more than Application (0-3 months) 2 years) 2 years) Forecast quantity Individual Total sales Total sales products or Groups or families services of products or services Decision area Inventory Staff planning Facility location management Production Capacity Final assembly planning planning scheduling Master production Process Work-force scheduling management scheduling Purchasing Master production Distribution scheduling Forecasting Time series Causal Causal technique Causal Judgement Judgement Judgement 2

28 กำลังการผลิต กลยุทธ์การกำหนดกำลังการผลิต การวัดกำลังการผลิต
ขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัด เทคนิคการกำหนดกำหนดกำลังการผลิต

29 Capacity World wide excess capacity Plant shut downs, layoffs
Improved efficiency, productivity, speed and capacity Flexibility and capacity

30 การวางแผนกำลังผลิต Total Demand Market share Company share
Capacity Capacity Cushion = Design capacity Utilization capacity Effective (Utilization) capacity Actual output Rate

31 Planned loss of 59 hours Design Avoidable capacity loss - 58 Effective
How capacity and demand are measured Efficiency = Actual output Planned Effective capacity loss of 59 hours Design Avoidable capacity loss - 58 Effective hours per 168 hours capacity week per week 109 hours Actual per week output - 51 hours per week Utilisation = Actual output Design capacity

32 การพยากรณ์อุปสงค์และการตัดสินใจวางแผน
ระดับของรายละเอียด การพยากรณ์ สูง Project Job shop Batch Mass Assembly Continuous Time Series Causal Judgement Capacity Planning Facility Planning Process Planning ต่ำ กรอบเวลา สั้น ยาว

33 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดกำลังการผลิต
Process design จุด Bottleneck Product design Product Varieties Product Quality Production Scheduling Material Management Maintenance Job Design /Personnel Management

34 Capacity Expansion Strategies
Capacity lead strategy Capacity lag strategy Units Units Capacity Demand Demand Capacity Time Time Average capacity strategy Incremental vs. one-step expansion Units Units Capacity One-step expansion Incremental expansion Demand Demand Time Time © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Ch

35 Level capacity Chase demand D emand management
Ways of reconciling capacity and demand Demand Demand Demand Capacity C apacity Capacity Level capacity Chase demand D emand management

36 Examples of Capacity Measures
Measure of Capacity Type of organization Input Output Truck manufacturer Machine hours per shift Number of truck per shift Hospital Number of beds Number of patients treated per day Airline Number of planes Seat-miles flown per week Restaurant Number of seats Customer served per day Retailer Size of display areas Number of customers per week Theater Number of seats Number of customers per week

37 ปัญหาการวัดกำลังการผลิต
การคิดกำลังผลิต และผลผลิต คิดเฉลี่ยที่ตัวสินค้าหลัก ตรวจสอบดูว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดตอบสนองกลยุทธ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายกับต้นทุน

38 Measuring Capacity Type Output measure for product focus
Input measure for process focus Utilization Average output rate / Maximum capacity Design (or peak) capacity Effective capacity

39 Economies and Diseconomies of Scale
250 เตียง 500 เตียง 750เตียง ต้นทุนเฉลี่ย ต่อผู้ป่วย Economies Diseconomies of scale of scale อัตราผลผลิต (จำนวนผู้ป่วยต่อสัปดาห์)

40 เทคนิคการวิเคราะห์การวางแผนกำลังผลิต
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การตัดสินใจแขนงต้นไม้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ Computer Simulation

41 การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว
เป็นกลยุทธ์ Lead Lag Mixed เพราะปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลง ต้องคาดการณ์อุปสงค์ระยะยาว ที่สำคัญ กำลังการผลิตต้องไม่ต่ำกว่าจุดคุ้มทุน กำลังการผลิตที่ดีคือกำลังการผลิตที่ประหยัด ??? Economy of Scope > Economy of Scale ??? ต้นทุนการผลิตรวมโดยเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุด ??? กำลังการผลิตสำรอง ( Cushion) เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 17 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google