งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล Nexis.com

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล Nexis.com"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล Nexis.com
โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย Thai Library Integrated System (ThaiLIS)

2 Content Nexis เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข่าวสาร แหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มีขอบเขตเนื้อหาที่ครอบคลุมดังนี้ ข่าว (News) ได้แก่ข่าวปัจจุบันและข่าวย้อนหลังจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ระดับชาติ และหนังสือพิมพ์จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก บทข่าวโทรทัศน์ที่ออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุที่สำคัญ ข่าวสารทางธุรกิจ วารสาร ตัวอย่างเช่น Bangkok Post, The Nation (Thailand), Business Week, Bloomberg (All), CNN, BBC, Singapore Straits Time เป็นต้น

3 Content วารสารชั้นนำ (Core Journals) ได้แก่ Asia Business, Economist, Forbes, Risk Management, Journal of Marketing เป็นต้น ประวัติข้อมูลบริษัท (Company Profiles) และเอกสารทางการเงิน (Financial Filing) เช่น Nelson Information, Hoover’s Company Capsules, RDS TableBase เป็นต้น

4 Content Country Reports เช่น EIU : Business / Forecasts / Profiles / Reports / Risk National Trade Data Bank Market Reports - Asia / Pacific IBC International Country Risk Guide - Asia / Pacific Rim เป็นต้น กฎหมายแบ่งตามหัวข้อ เช่น กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายการศึกษา กฎหมาย สิ่งแวดล้อม กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมาย ครอบครัว

5 Content - รวบรวมเอกสารมากกว่า 30,000 รายชื่อ ซึ่งเป็น
- รวบรวมเอกสารมากกว่า 30,000 รายชื่อ ซึ่งเป็น เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) กว่า 97 % - บรรจุบทความมากกว่า 2.8 ล้านระเบียน - ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1980 และ เอกสารฉบับ เต็มตั้งแต่ปี 1990-ปัจจุบัน

6 Subject Coverage ตัวอย่างเช่น Accounting Tax & Financial
Computers & Communications Banking Science & Technology เป็นต้น

7 Homepage 1 2 1. เลือกมหาวิทยาลัย 2. คลิก Set

8 Nexis คลิก Nexis.com

9 Search Method การสืบค้นจากหัวเรื่อง (Subject Directory)
การสืบค้นจากกลุ่มประเภทข้อมูล (Search Forms) การสืบค้นขั้นพื้นฐาน (Quick Search) การสืบค้นขั้นสูง (Power Search) การสืบค้นสารสนเทศการตลาด (Market Information)

10 Search บริการข่าวสารทันสมัย สืบค้นจากคำค้น สืบค้นจากประเภทกลุ่มข้อมูล
สืบค้นข้อมูลด้านตลาดหลักทรัพย์ สืบค้นจากหัวเรื่อง

11 Subject Directory คลิกเลือกหัวเรื่องย่อย ที่ต้องการ

12 Search Forms คลิกเลือกหัวข้อประเภทข้อมูลจาก Search Forms หรือ
คลิก Edit เพื่อแก้ไขการแสดง Search Forms ในหน้า Homepage

13 Search Forms 1 2 3 4 5 1. เลือกรูปแบบข้อมูลจากหัวข้อ
2. ใส่คำค้นและระบุขอบเขต 3. ระบุแหล่งข้อมูล วันที่ และลำดับการแสดงผลลัพธ์ 4. คลิกเครื่องหมายถูกหากต้องการให้ฟอร์มปรากฏในหน้า Homepage 5. คลิก Search

14 Edit Search Forms 1 2 1. คลิก Edit
2. คลิกเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการให้แสดงในหน้า Homepage และคลิก Save

15 Quick Search “market share” 1 4 2 3 1. ใส่คำค้น 2. เลือกแหล่งข้อมูล
3. ระบุระยะเวลา 4. คลิก Search

16 Specifying a Date (การกำหนดค่าวันที่)

17 Specifying a Date การกำหนดค่าวันที่ 1. เลือกจากทางเลือกของรายการ
2. เลือกระบุขอบเขตในช่อง Form และ To

18 Specifying a Date การกำหนดค่าวันที่ (Specifying a Date) (ต่อ)
การระบุวันที่สามารถทำได้ 3 ลักษณะคือ ระบุเดือน/วัน/ปี : mm/dd/yyy ระบุเดือนและปี : mm/yyyy ระบุเฉพาะปี : yyyy ตัวอย่างเช่น ต้องการสืบค้นเอกสารในช่วง July 24, 2000 สามารถระบุได้ดังนี้ 07/24/2000 July 24,2000 7/24/00 Jul 24,2000

19 Specifying a Date การกำหนดค่าวันที่ (Specifying a Date) (ต่อ)
ตัวอย่างการระบุวันที่ช่อง From : To ค้นเอกสารเฉพาะวันที่ 15 ตุลาคม 1999 10/15/1999 ค้นเอกสารหลังวันที่ 15 ตุลาคม 1999 10/15/1999 ค้นเอกสารก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 1999 10/15/1999 ค้นเอกสารตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ธันวาคม 2000 10/15/1999 12/31/1999

20 Boolean Search Techniques

21 Boolean Search Techniques
* แทนที่อักษรหนึ่งตัวอักษร เช่น wom*n = women หรือ woman bank*** = banker, banking ! ละตัวอักษรตั้งแต่ศูนย์ตัวอักษรขึ้นไป เช่น child! = child, children, childish aquil! = acquired, acquiring, acquisition

22 Boolean Search Techniques
OR : พบคำใดคำหนึ่งหรือทั้งสองคำในเอกสาร เช่น : doctor OR physician จะพบทั้ง doctor และ physician หรือคำใดคำหนึ่ง PRE/n : เชื่อมคำหรือวลีตามลำดับก่อนหลัง โดยระยะห่าง ระหว่างคำจะปรากฏตามจำนวน n คำ เช่น : Southwest PRE/2 air OR airline จะพบ Southwest air หรือ Southwest airline

23 Boolean Search Techniques
W/n : เชื่อมคำหรือวลี ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เรียงตามลำดับของคำ เช่น : doctor W/5 malpractice พบ doctor อยู่ห่าง จาก malpractice ภายใน 5 คำ โดยคำใดมาก่อนก็ได้ หมายเหตุ : n ใช้แทนตัวเลขตั้งแต่ 1-255 W/s : ค้นหาเอกสารที่มีคำค้นปรากฏอยู่ในประโยคเดียวกัน เช่น : doctor W/s malpractice จะพบ doctor อยู่ในประโยคเดียวกันกับ malpractice หมายเหตุ : W/s ไม่สามารถใช้ร่วมกับ W/n หรือ PRE/n ได้

24 Boolean Search Techniques
W/p : ค้นหาเอกสารที่มีคำค้นปรากฏอยู่ในย่อหน้าเดียวกัน เช่น : doctor W/p malpractice จะพบคำว่า doctor อยู่ในย่อหน้าเดียวกับ malpractice หมายเหตุ : W/s ไม่สามารถใช้ร่วมกับ W/n หรือ PRE/n ได้ AND : เชื่อมคำหรือวลีโดยทุกคำจะต้องปรากฏอยู่ในเอกสาร เช่น : doctor AND malpractice จะพบทั้งdoctor และ malpractice อยู่ในเอกสารเดียวกัน AND NOT : ค้นหาเอกสารที่ไม่มีคำหรือวลีที่ไม่ต้องการ เช่น : doctor AND NOT malpractice พบ doctor แต่ไม่พบ malpractice

25 Boolean Search Techniques
การใช้คำสั่งในการระบุขนาดตัวอักษร CAPS : ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว ในแต่ละคำ NOCAPS : ในคำนั้นๆ ต้องไม่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ALLCAPS : ในคำนั้นๆ ต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

26 Boolean Search Techniques
ตัวอย่างเช่น allcaps (aids) หรือ allcaps (AIDS) = AIDS caps (star spangled banner) หรือ caps (Star Spangled Banner) nocaps (law) = law หมายเหตุ - คำสั่งนี้ไม่สามารถใช้กับการสืบค้นแบบ Quick Search ได้ - คำสั่ง CAPS, NOCAPS, ALLCAPS ไม่สามารถใช้ร่วมกับ คำเชื่อม (Connectors) ได้

27 Boolean Search Techniques
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สืบค้น Arithmetic Operators Meaning = is equal to or is > aft greater than or after < bef less than or before

28 Power Search- Source to Search
จัดกลุ่มประเภทเอกสาร My Sources แหล่งข้อมูล 20 รายการล่าสุดที่ใช้ในการสืบค้น Top Sources แหล่งข้อมูลมีผู้นิยมใช้มากที่สุด Find More Sources ค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

29 Power Search- Find More Sources
1 2 Banking Stories 3 1. เลือกประเภทแหล่งข้อมูล 2. คลิก ADD เพื่อเลือกใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น 3. คลิก Done Search Now

30 Power Search- Find More Sources
Asia Pulse

31 Power Search- Find More Sources
National Journal 1 2 National Journal 1. คลิกดูรายชื่อแหล่งข้อมูลตามตัวอักษร หรือพิมพ์ชื่อแล้วคลิกปุ่ม Find 2. คลิก ADD และคลิกปุ่ม Done Search Now

32 Power Search- Find More Source-Icon
แสดงรายชื่อแหล่งเอกสารที่บรรจุอยู่ในหัวข้อใหญ่ แสดงข้อมูลของแหล่งเอกสาร แสดงการเลือกรายชื่อเอกสาร

33 Power Search- Edit My Sources
คลิก Delete เพื่อลบข้อมูลจากนั้นคลิก Done เพื่อกลับสู่หน้าจอ Power Search

34 Power Search 1. เลือกแหล่งข้อมูลเพื่อ การสืบค้น 1 2. ใส่คำค้น
3. ค้นหาจากดรรชนีคำ เช่น จาก Subject เป็นต้น 2 6 Benchmarking and (performance indicator) 4. ระบุระยะเวลา 3 5. เลือกรูปแบบการ เรียงลำดับผลลัพธ์ 4 6. คลิก Search 5

35 Market Information

36 Market Indicators-Quotes & News
1 2 IBM 3 4 1. เลือก Stock Symbols หรือ Company Name 2. พิมพ์ชื่อบริษัทหรือสัญลักษณ์หุ้นให้ตรงกับสิ่งที่เลือก 3. เลือกสิ่งที่ต้องการสืบค้น 4. คลิก Submit Query

37 Market Indicators-Quotes & News
1 2 1. คลิกเลือกรูปแบบการแสดงผล 2. เลือกอ่านเนื้อหาข่าวที่เกี่ยวข้อง

38 My Portfolio 2 1 4 3 1. ใส่สัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท
IBM 4 3 1. ใส่สัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท 2. เลือกสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัทให้ตรงกับคำค้นที่ใส่ 3. ระบุปริมาณหุ้นและราคาที่ต้องการซื้อ 4. คลิก Submit Query

39 My Portfolio 1 2 3 1. เลือกดูข้อมูลที่ต้องการ
3. คลิกเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง

40 Results 3 2 4 1 1. เลือกรูปแบบการแสดงผล 2. จำกัดผลการสืบค้น
3. แก้ไขการสืบค้นหรือสืบค้นใหม่ 4. เลือกจัดการผลลัพธ์

41 Document Delivery Print (การสั่งพิมพ์เอกสาร)
(การส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์) Download (การบันทึกเอกสาร)

42 Print 1. เลือกบทความที่ต้องการพิมพ์ 1 2. เลือกรูปแบบ
3. คลิก View Printable Page 2 3

43

44 Download

45 Download คลิก คลิก mouse ขวาและเลือก Save Target AS… เพื่อบันทึก

46 My News

47 2. เลือกสืบค้นจาก Power Search หรือ Search Forms
Personal News 1 2 1. คลิก Create New Topic 2. เลือกสืบค้นจาก Power Search หรือ Search Forms

48 Personal News คลิก Track in Personal News ที่ปรากฏในหน้า Results

49 Personal News 1 2 3 4 5 6 1. ใส่หัวเรื่อง 2. เลือกการ Update
3. เลือกเขตเวลาและช่วงเวลา 4. เลือกรูปแบบเอกสารที่ต้องการ 5. ใส่ address 6. คลิก Save

50 Real Time News คลิก Create New Topic

51 Real Time News 1 2 3 1. เลือกกลุ่มข้อมูล 2. ใส่คำค้น 3. คลิก Search

52 Real Time News คลิก Save Topic

53 Real Time News 1 2 แก้ไขข้อมูล 3 1. ใส่หัวเรื่อง
2. เลือกความถี่ในการจัดส่งและรูปแบบเอกสาร 3. คลิก Save

54 Nexis


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล Nexis.com

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google