งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการผลิต 7 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการผลิต 7 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการผลิต 7 มิถุนายน 2556

2 สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 20 %สุ่มเช็คชื่อทุกครั้ง
ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 15 % หัวข้อที่จะเรียนสัปดาห์ถัดไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ส่งไฟล์ที่ค้นเป็น ppt. หรือ pdf. File สรุปผลการค้นออกมาเหมือนกับการเขียนหนังสือ 1 เล่มวิชานี้ และส่งไปที่ ก่อน 24 น. ก่อนวันเรียนถัดไป ส่งเลยเวลาหัก 2 คะแนน เมื่อจบเรียนวิชานี้แล้วให้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ “ การบริหารการผลิต” 20%ส่งวันสุดท้ายของการเรียน ภาวนามยปัญญา ทดสอบย่อย 3 ครั้งๆละ 5 % 15% สอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

3 หัวข้อวันนี้ อธิบายขอบเขตเนื้อหาของวิชา เพื่อไปจัดทำสารบัญหนังสือ
มอบหมายงานค้นคว้าเรื่องที่ 1 พร้อมทั้งตัวอย่างงานค้นคว้า ธุรกิจ กับ การบริหารการผลิต วิวัฒนาการการบริหารการผลิต การบริหารการผลิตในโลกการเปลี่ยนแปลง

4 แนะนำหลักสูตร POM เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ธุรกิจ
การสอนจะไปในแนวทางการบริหารเทคโนโลยีการผลิต ในเชิงยุทธ์ศาสตร์สอนในมุมมองของผู้บริหาร เนื้อหาจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ภาพรวมและกลยุทธ์การบริหารการผลิต ส่วนที่ 2 การออกแบบการผลิต ส่วนที่ 3 การวางแผนและควบคุมการผลิต

5 สารบัญหนังสือ ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานการบริหารการผลิต ธุรกิจกับการบริหารการผลิต ระบบการผลิต ผลิตภาพ วิวัฒนาการการ บริหารการผลิต ส่วนที่ 2 การเลือกกลยุทธ์กระบวนการผลิต ความหมายกลยุทธ์ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์กระบวนการผลิต หลักการตัดสินใจ การพยากรณ์อุปสงค์กับการเลือกกลยุทธ์กระบวนการผลิต ส่วนที่ 3 การออกแบบระบบการผลิต การออกแบบกำลังผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผน กำลังพลและการออกแบบงาน

6 สารบัญหนังสือ (ต่อ) ส่วนที่ 4 การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
ส่วนที่ 4 การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต การวางแผนการผลิตรวมและตารางการผลิตแม่บท การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผนสินค้าคงคลัง การวางแผนตารางการผลิต การควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษา

7 มอบหมายงานครั้งที่ 1 คราวหน้านั่งเรียงตามเลขที่เพื่อสะดวกในการเช็คชื่อและจะหมุนเวียนเป็นระยะหลังสอบย่อยแต่ละครั้ง เริ่มค้นส่วนที่ 1 ย้อนหลัง และหัวข้อ Evolution of Operation Management Download file (ppt. or pdf. ) .ใส่รหัสนักศึกษาและส่งไปที่ ภายในเวลาที่กำหนด แล้วไปทำรายละเอียดรวบรวมไว้เป็นหนังสือของตัวเองส่งตอนก่อนสอบย่อยและปลายภาคตามที่กำหนดให้ ส่วนที่ 1 ส่งก่อนสอบย่อยครั้งที่ 1 ซึ่งจะกำหนดให้ต่อไป ตัวอย่างการส่งไฟล์

8 ความหมาย “ธุรกิจ “ หน้าที่ และเป้าหมายธุรกิจ
ความหมายการบริหาร หน้าที่และ เป้าหมาย ความหมายการผลิต หน้าที่และเป้าหมายการผลิต ผู้บริหารและทักษะการบริหารการผลิต ระบบการผลิต การแปลงสภาพ ผลิตภาพ productivity วิวัฒนาการการบริหารการผลิต

9 “ธุรกิจ “ หน้าที่ และเป้าหมายธุรกิจ

10 ธุรกิจ หน้าที่ธุรกิจ เป้าหมายธุรกิจ

11 บริการ สินค้า

12 การบริหาร เป้าหมายการบริหาร หน้าที่การบริหาร

13

14 การผลิต หน้าที่และเป้าหมายการผลิต

15 เป้าหมาย ถูก เร็ว ดี หลากลาย

16 ทักษะ ผู้บริหารการผลิต

17 ระบบการผลิต การแปลงสภาพ

18 กระบวนการผลิต

19 output Input

20 การบริหารการผลิตสมัยใหม่

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการผลิต 7 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google