งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียนวันที่ 13 ก.ย.54 Operation scheduling Assignment model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียนวันที่ 13 ก.ย.54 Operation scheduling Assignment model"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเรียนวันที่ 13 ก.ย.54 Operation scheduling Assignment model
Job sequencing 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

2 Objectives in Scheduling
การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้แก่ คน เครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก ไปในการผลิตสินค้า/บริการ ทำอย่างไรให้ต้นทุนต่ำสุด เวลาสั้นที่สุด เป็นระยะสุดท้ายการของการวางแผนก่อนลงมือผลิต Meet customer due dates Minimize job lateness Minimize response time Minimize completion time Minimize time in the system Minimize overtime Maximize machine or labor utilization Minimize idle time Minimize work-in-process inventory 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

3 ตัวแบบที่ใช้ในการทำ Scheduling
Assignment Method ใช้จัดงานเข้ากับทรัพยากร ส่วนใหญ่ เป็น Job shop Job Sequencing ใช้จัดงานเข้ากับทรัพยากร 1 Machine มีจุดมุ่งหมายต่างกัน Multiple Machine ใช้กฎของ Johnson Gantt chart ใช้กำกับความคืบหน้าของงาน 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

4 เครื่องจักร A B C งาน ก 11 14 6 ข 8 10 11 ค 9 12 7 4/5/2017
4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

5 เครื่องจักร A B C งาน ก 5 8 0 ข 0 2 3 ค 2 5 0 4/5/2017
4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

6 เครื่องจักร A B C งาน ก 5 6 0 ข 0 0 3 ค 2 3 0 4/5/2017
4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

7 เครื่องจักร A B C งาน ก 5 6 0 ข 0 0 3 ค 2 3 0 4/5/2017
4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

8 เครื่องจักร A B C งาน ก 3 4 0 ข 0 0 5 ค 0 1 0 4/5/2017
4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

9 เครื่องจักร A B C งาน ก 3 4 0 ข 0 0 5 ค 0 1 0 4/5/2017
4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

10 จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ผู้บริหาร สมชาย 800 1100 1200
จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

11 จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร
จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

12 จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย 0 300 400 200
จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

13 จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย 0 100 200 0
จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

14 จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย 0 0 100 0
จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

15 จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย 100 0 100 0
จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

16 Sequencing Rules ( 1 Station)
FCFS - first-come, first-served LCFS - last come, first served SPT - shortest processing time DDATE - earliest due date SLACK - smallest slack (due date - today’s date) - (remaining processing time) RWK - remaining work on all operations 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

17 B 4 6 C 2 7 D 6 9 E 1 2 ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง A 3 5
ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง A 3 5 B C D E 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

18 First-Come First-Served
ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง เวลากระแสการไหล A =3 B =7 C =9 D =15 E =6 เวลากระแสการไหลของงานรวม= = 50 วัน ค่าเฉลี่ยเวลากระแสการไหลของงาน = 50/5 = 10 วัน เฉลี่ยแต่ละงานล่าช้า ( )/5 = 4.6 วัน 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

19 Shortest Operating Time
ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง เวลากระแสการไหล E =1 C =3 A =6 B =10 D =16 เวลากระแสการไหลของงานรวม= = 36 วัน ค่าเฉลี่ยเวลากระแสการไหลของงาน = 36/5 = 7.2 วัน เฉลี่ยแต่ละงานล่าช้า ( )/5 = 2.4 วัน 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

20 Due Date ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง เวลากระแสการไหล E =1 A =4 B =8 C =10 D =16 เวลากระแสการไหลของงานรวม= = 39 วัน ค่าเฉลี่ยเวลากระแสการไหลของงาน = 39/5 = 7.8 วัน เฉลี่ยแต่ละงานล่าช้า ( )/5 = 2.4 วัน 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

21 Last come first served D 6 9 1+6=7 C 2 7 7+2=9 B 4 6 9+4=13
ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง เวลากระแสการไหล E =1 D =7 C =9 B =13 A =16 เวลากระแสการไหลของงานรวม= = 46 วัน ค่าเฉลี่ยเวลากระแสการไหลของงาน = 46/5 = 9.2 วัน เฉลี่ยแต่ละงานล่าช้า ( )/5 = 4 วัน 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

22 Summary * * * FCFS 50 10 4.6 SOT 36 7.2 2.4 Due Date 39 7.8 2.4
กฎ เวลารวมงานเสร็จ เวลาเฉลี่ยงานเสร็จ ค่าเฉลี่ยความล่าช้า FCFS SOT Due Date LCFS * best values * * * * 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

23 Johnson’s Rule Example
Machine Machine Job Center 1 Center 2 A 6 12 B 3 7 C 18 9 D 15 14 E 16 8 F 10 15 B A F D C E 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

24 สถานีที่ สถานีที สถานีที่ B A F D C E สถานีที 2 B A F D C E 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

25 Gantt Chart 3 2 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Days Key: Completed
Activity Job 32B 3 Behind schedule Planned Activity Job 23C Facility 2 Ahead of schedule Job 11C Job 12A 1 On schedule 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Days Today’s Date 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

26 Gantt Chart Solution 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียนวันที่ 13 ก.ย.54 Operation scheduling Assignment model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google