งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management Corporate Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management Corporate Strategy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management Corporate Strategy
ครั้งที่ 10 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556

2 สารบัญหนังสือ ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์
Change and Scenario planning Mission Purpose External environment Internal environment Strategic direction and Formulation Corporate Strategy Business Strategy Functional Strategy Strategy Implementation Strategic Control อย่าลืมทยอยเขียนหนังสือ ประมาณหลังสอบกลางภาคส่งงานเขียนหนังสือเมื่อเรียนจบทฤษฎี

3 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market Analysis Opportunities Developing a Vision and long-term Objectives Direction Initiating the Strategy Process Purpose/Mission Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company Analysis Resource Performance monitoring

4 มองให้ไกล คิดให้ได้ ใจใฝ่สูง
มองให้ไกล คิดให้ได้ ใจใฝ่สูง Mind-set Scenario Strategic thinking Mission มุมมอง ทัศนคติ Vision Action คิดให้ไกล ไปให้ถึง

5 Strategic Thinking (E-V-R Model)
V (What business We want to be in?) Value Proposition Biogas Lifestyle business Food safety Health Wellness Service Tourism Handicraft E (Opportunities) might do External Environment Technology Waste Energy Foods Culture Lifestyle Innovation FTA R (Strength) Can do Resources Location Natural resource Lanna Culture Agriculture

6 คราวที่แล้ว ทบทวนงานกลุ่มเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายใน
TOWS matrix GE matrix BCG matrix Criteria ในการเลือกธุรกิจ การจัดทำวิสัยทัศน์

7 TOWS Matrix WT Strategies ST Strategies Threats-T WO Strategies
Minimize weaknesses and avoid threats ST Strategies Use strengths to avoid threats Threats-T List Threats WO Strategies Overcome weaknesses by taking advantage of opportunities SO Strategies Use strengths to take advantage of opportunities Opportunities-O List Opportunities Weaknesses-W List Weaknesses Strengths-S List Strengths Leave Blank

8 TOWS matrix Opportunities เทคโนโลยีชีวภาพ Threats เปิดการค้าเสรี
คุณภาพชีวิต Lifestyle Threats เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดการค้าเสรี สิ่งแวดล้อม TOWS matrix O/S Aggressive อาหาร / เกษตรกรรม การท่องเที่ยว สุขภาพ การค้าชายแดน T/S Diversified สร้างพันธมิตรการค้า พื้นที่ประตูเชื่อมโยง การค้าการลงทุนกับ ประเทศเพื่อนบ้าน Strengths มีฐานวัฒนธรรมล้านนา มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ ทำเลที่ตั้งดี O/W Turnaround อาหาร / เกษตรกรรม การท่องเที่ยว สุขภาพ การค้าชายแดน T/W Defensive ฟื้นฟูวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็ง ชุมชนท้องถิ่น 3. ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม Weaknesses วัฒนธรรมเจือจาง ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม

9 General Electric’s Industry Attractiveness-Business Strength Matrix
Relative Market Share Reputation/ Image Bargaining Leverage Ability to Match Quality/Service Relative Costs Profit Margins Fit with KSFs Industry Attractiveness 10.0 Strong 6.7 Average 3.3 Weak 1.0 Market Size Growth Rate Profit Margin Intensity of Competition Seasonality Cyclicality Resource Requirements Social Impact Regulation Environment Opportunities & Threats High 6.7 Medium 3.3 Low 1.0 Rating Scale: 1 = Weak ; 10 = Strong 9

10 Corporate-Level Strategies
Valuable strengths Concentric Diversification (Economies of Scope) Corporate growth strategies Conglomerate Diversification (Risk Mgt.) Corporate stability strategies Firm Status Corporate retrenchment strategies Can still go for business-level growth (economies of scale) Critical weaknesses Abundant environmental opportunities Critical environmental threats Environmental Status

11 2. Corporate Level Strategies
Concentration GROWTH Vertical Integration Diversification CORPORATE LEVEL STRATEGIES STABILITY Turnaround Divestiture RETRENCHMENT Bankruptcy Liquidation

12 MARKET SHARE DOMINANCE
BCG Portfolio Matrix 6 MARKET SHARE DOMINANCE HIGH LOW MARKET GROWTH RATE LOW HIGH High growth Low market share Need cash Poor profit margins High growth Market leaders Require cash $ Low growth High market share High cash flow Low growth Low market share Minimal cash flow Copy suntivong BA CMU

13 คราวที่แล้ว Portfolio BCG Matrix Corporate Strategy
Where you want to go? What to become ? Vision How to get there ? Parenting

14 Dummy project กลุ่มที่ 1 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มที่ 2 ทัวร์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มที่ 3 หัตถกรรม ขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ บ้านถวาย กลุ่มที่ 4 พืชไฮโดรโพนิกส์ กลุ่มที่ 5 พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม

15 Corporate Strategy What ‘s business we want to be in?
ตอนเริ่มต้นธุรกิจ (O/S) Where we want to go? การกำหนดทิศทาง เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ที่จะไป What ‘s we want to become? การกำหนดวิสัยทัศน์

16 หลักการ วิเคราะห์ว่ามีโอกาสอะไรทางธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่
E - V - R model ควรเข้าไปทำธุรกิจอะไรดี What business to be in ? GE matrix Growth Strategy เมื่อได้ธุรกิจแล้ว ให้หาว่าธุรกิจที่เลือกมานั้น ตัวสินค้า / บริการคืออะไร ระบุให้ ชัด สำคัญมากว่าสินค้า /บริการนั้นให้คุณค่าอะไรแก่ลูกค้า Idea - Asset - Value ( Customer Value) BCG Matrix Portfolio strategy มีข้อท้าทายอะไรที่จะทำให้ได้ Value ตามข้อ 2 กลับไปดู Competencies ข้อท้าทายจะนำมาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic Issue Where we want to go ? ประเด็นยุทธศาสตร์ จะนำมาจัดทำวิสัยทัศน์ Vision What to become? กำหนดวัตถุประสงค์ Objective และพันธกิจ Mission Parenting strategy ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

17 Business Concept (Idea-Asset-Value)
V (What business we want to be in?) Food safety Health Wellness Tourism Handicraft Opportunities Resource Value Idea Asset Value

18 Corporate Strategy What ‘s business we want to be in? ตอนเริ่มต้นธุรกิจ (O/S)เราจะได้แนวคิดธุรกิจ Business Concept และตัวแบบธุรกิจ Business model ตรงนี้สำคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่า เกิดธุรกิจขึ้นมาได้อย่างไร เพื่ออะไร เราคือใคร What we want to become? เราต้องการเป็นอะไร ภาพความสำเร็จที่อยากเห็นอยากเป็น (วิสัยทัศน์) Where we want to go? เราจะไปไหน ทิศทาง เป้าหมายที่เราจะไปในอนาคต

19 หาคุณค่าว่าธุรกิจอะไรที่เราควรทำ V
E PEEST model R Valuable Rare difficult to imitate difficult to substitute V value proposition to stakeholders

20 Business Model

21 มอบหมายงานวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
งานเดี่ยวไปค้นคว้าเรื่อง Business Concept and Business Model งานกลุ่มไปจัดทำ Business Concept and Business Model ส่งงานทั้งสองภายในวันที่ 8 กรกฎาคม ก่อน น.


ดาวน์โหลด ppt Strategic management Corporate Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google