งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Emerald Fulltext By: Jirawat Promporn By: Jirawat Promporn Contact:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Emerald Fulltext By: Jirawat Promporn By: Jirawat Promporn Contact:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Emerald Fulltext By: Jirawat Promporn By: Jirawat Promporn Contact: jirawat@book.co.th

2 Emerald Fulltext - เป็นผลิตภัณฑ์ของสำนักพิมพ์ MCB University Press - ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 ในชื่อ Emerald intelligence + Fulltext โดยมี จุดประสงค์เดิมคือ บริการจัดส่งบทความ วารสารที่จัดพิมพ์โดย MCB University Press - ในปี 2001 ได้มีการปรับปรุงบริการและ ทางเลือกต่างๆ ในการใช้ฐานข้อมูลและ เปลี่ยนชื่อเป็น Emerald Fulltext - เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ ที่สุดในสาขาการจัดการ

3 Emerald Fulltext - ประกอบด้วยบทความจาก วารสารวิชาการของ MCB University Press ประมาณ 120 ชื่อ - มีจำนวนบทความฉบับเต็มมากกว่า 40,000 รายการ - ให้บริการเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1994 และให้บริการสาระสังเขป ย้อนหลัง จนถึงปี 1989 - เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงาน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล หน่วยงาน ธุรกิจ หรือการศึกษา

4 Emerald Fulltext ครอบคลุมเนื้อหา - การจัดการทรัพยากรบุคคล - การจัดการงานห้องสมุดและสารสนเทศ - การฝึกอบรม - การตลาด - การพัฒนาองค์การ

5 Emerald Fulltext ครอบคลุมเนื้อหา ( ต่อ ) - การจัดการคุณภาพและปฏิบัติการ - การจัดการผลิตและปฏิบัติการ - วิศวกรรม - การจัดการสิ่งแวดล้อม - และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งหมด

6 Emerald Fulltext ตัวอย่างวารสารเด่นๆ - Management Decision - European Journal of Marketing - The TQM Magazine - Personnel Review - International Journal of Operations & Production Management Management - Library Management

7 Emerald Fulltext กลุ่มผู้ใช้ - นักวิชาการ - นักวิชาการ - นักวิจัย - นักวิจัย - นักเรียน นักศึกษา - นักเรียน นักศึกษา - หน่วยงานธุรกิจเอกชน เป็นต้น - หน่วยงานธุรกิจเอกชน เป็นต้น

8 Emerald Fulltext วิธีการใช้ฐานข้อมูล Emerald  เข้าสู่หน้า Homepage ของ Emerald ผ่านทาง www.EmeraldInsight.com www.EmeraldInsight.com เลือก Emerald fulltext เลือก Emerald fulltext

9 Emerald Fulltext แบ่งการสืบค้น ออกเป็น 3 วิธี Quick Search ( การสืบค้นขั้น พื้นฐาน ) Quick Search ( การสืบค้นขั้น พื้นฐาน ) Advance Search ( การ สืบค้นขั้นสูง ) Advance Search ( การ สืบค้นขั้นสูง ) Browse ( การสืบค้นแบบไล่ เรียง ) Browse ( การสืบค้นแบบไล่ เรียง )

10 Homepage คลิก Emerald Fulltext

11 Quick Search Quick Search 1. เลือก Quick Search2..ใส่คำค้น 3. เลือกรูปแบบที่สัมพันธ์กับคำค้น4. ระบุเขตข้อมูลการสืบค้น 5. เลือกสืบค้นเฉพาะวารสารที่บอกรับ หรือสืบค้นจากวารสารทุกรายชื่อ 6. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 7. คลิก GO 1 2 3 4 5 6 7

12 Advanced Search 1. เลือก Advanced Search 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ใส่คำค้น 5. เลือกคำเชื่อม 4. เลือกรูปแบบที่สัมพันธ์กับคำค้น 6. เลือกวารสารที่ต้องการ 7. จำกัดการสืบค้นที่ต้องการ 8. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 9. คลิก GO 1 235 4 6 7 8 9

13 Emerald Fulltext Advanced Search Content Indicator Research Implications = เนื้อหาของผลลัพธ์สำหรับ จุดประสงค์ทางการวิจัย จุดประสงค์ทางการวิจัย Practice Implication = เนื้อหาของผลลัพธ์เหมาะสำหรับ ผู้ที่นำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้จริง ผู้ที่นำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้จริง Readability = เนื้อหาที่สามารถอ่านเข้าใจได้โดยง่าย โดยไม่ จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ Originality = เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดเริ่มแรก

14 Emerald Fulltext Browse Jour nals Articl e Limit Browse Journal Title LC Classification Subject Article Title Author Keyword Browse only my subscribed journals Browse all journals

15 Browse-Journals 1. เลือก Browse 3. ใส่คำค้น4. เลือกไล่เรียงตามรายชื่อวารสาร 5. เลือกไล่เรียงตามรายชื่อบทความ 6. เลือกไล่เรียงตามรายการวารสารที่ระบุ 7. คลิก GO 1 3 2. เลือกตัวอักษรที่ต้องการไล่เรียง หรือ 2 4 5 6 7

16 Result 1. คำค้นที่ใช้และจำนวนผลลัพธ์ที่ได้2. คลิกเพื่อดูเนื้อหาบทความ 3. ปรับปรุงการสืบค้น4. บันทึกคำค้นและบอกรับบริการ Alert 5. สืบค้นภายในผลลัพธ์เดิม6. เก็บบทความไว้ใน Marked List 1 2 345 6

17 Result แสดงรายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป กลับไปหน้า ผลการสืบค้น

18 Result แสดงเอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบ PDF แสดงเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML แสดงเอกสารรูปแบบ PDF เฉพาะหน้าแรก เลือกบันทึกเอกสารลงใน แผ่นดิส แสดงเอกสารในรูปแบบ PDF ที่สามารถ Link ไปยัง เอกสารแบบ HTML ได้

19 Marked list คลิก Add to marked list บทความที่ต้องการ ดูผลการบันทึก marked list

20 Marked list 1. แสดงหน้าจอเพื่อสั่งพิมพ์รายการ 2. แสดงหน้าจอเพื่อ Download 3. ส่งอีเมล์บทความที่ marked list ไว้ 1 2 3

21 Search History 1. ลบคำค้นออกจาก History ทั้งหมด 2. ลำดับการสืบค้น และสามารถเรียกดูผลลัพธ์ได้ 1 2

22 Emerald Alert Saved Search Alert Saved Search Alert ToC (Table of Contents) Alert ToC (Table of Contents) Alert Weekly Digests Weekly Digests

23 Emerald Alert เลือก Save Search Alert

24 ใส่ชื่อ ใส่ Email ที่ต้องการจัดส่ง คลิก Saved Search Alert

25 ใส่ชื่อที่ต้องการ คลิก add เพื่อบันทึก เลือกจำนวนข่าวสารสูงสุดที่ ต้องการบอกรับต่อหนึ่งสัปดาห์ Saved Search Alert

26 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำค้นที่บันทึกไว้ ยกเลิกหรือลบคำค้น ตรวจสอบบทความใหม่ย้อนหลังหนึ่งสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับคำค้น

27 Emerald Alert-Toc คลิก เลือก ToC

28 ใส่รายละเอียดใน การบอกรับข่าวสาร Emerald Alert-Toc

29 เลือกวารสาร คลิก submit Emerald Alert-Toc

30 Emerald Alert-Weekly digest เลือก Weekly Digests คลิก

31 Emerald Alert-Weekly digest ใส่รายละเอียดในการบอกรับข่าวสารเกี่ยวกับ เนื้อหาของวารสารที่มีการปรับปรุงในแต่ละอาทิตย์ คลิก

32 Emerald Fulltext


ดาวน์โหลด ppt Emerald Fulltext By: Jirawat Promporn By: Jirawat Promporn Contact:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google