งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการ” วันที่ 12 กันยายน 2552 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการ” วันที่ 12 กันยายน 2552 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการ” วันที่ 12 กันยายน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรม เชียงใหม่ฮิลล์

2 การบรรยาย เรื่อง “นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ กับการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์” โดย โดย รองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 หัวข้อบรรยาย นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ แผนกลยุทธ์สำหรับภาควิชา โครงการกลยุทธ์

4 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ทำงานเป็นทีม ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน

5 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
 กำหนดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่สำคัญ  กำหนดเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดแต่ละตัว  กำหนดแผนการดำเนินงาน

6 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา
 ทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา สื่อการสอนและอุปกรณ์การศึกษาและการวิจัย ห้องสมุดและระบบสารสนเทศ สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ งบประมาณ

7  ระบบการจัดการและกระบวนการผลิต
ระบบและกลไกการควบคุมมาตรฐาน ระบบการบริหาร หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล การวิจัย งานพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8 ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาสู่ระดับสากล

9 แผนกลยุทธ์สำหรับภาควิชา (ตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์)
แผนกลยุทธ์สำหรับภาควิชา (ตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์)  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  การผลิตผลงานวิจัย  การกำหนดทิศทางการวิจัยของภาควิชา  การปรับปรุงหลักสูตร  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  การพัฒนาคุณภาพบุคลากร  การบริหารเชิงกลยุทธ์  การบริหารทรัพย์สินและการแสวงหารายได้  การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

10 แผนกลยุทธ์สำหรับภาควิชาคณิตศาสตร์ (บางส่วน)
กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการ ตัวชี้วัด 2.2(6) ร้อยละของนศ.ป.ตรีที่เรียนสำเร็จตามหลักสูตรต่อจำนวนที่รับเข้า 2.12(2) ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ป.โทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 2.12(3) ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ป.เอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

11 เป้าหมาย (ตัวอย่าง) ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการดำเนินการ เป้าหมาย ปี 2551
เป้าหมาย (ตัวอย่าง) ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการดำเนินการ เป้าหมาย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 2.2(6) ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนสำเร็จตามหลักสูตร 53.4 47.7 70.0 80.0 ผู้รับผิดชอบ อ.รุ่งนภา และอ.มรกต

12 โครงการกลยุทธ์ (ตัวอย่าง) 1
โครงการกลยุทธ์ (ตัวอย่าง) 1. โครงการอบรมวิธีการเขียนรายงานการสัมมนา การ ค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ 2. โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สารสนเทศ

13 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 1. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ ตัวชี้วัด. 2
กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 1. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ ตัวชี้วัด สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการดำเนินการ เป้าหมาย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 2.6 สัดส่วนอาจารย์ประจำ อ. : ผศ. : รศ. : ศ. 48/25/20/7 51/23/21/5 48/24/21/7 34/32/29/5 31/34/23/12 30/37/21/12 ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าภาค โครงการกลยุทธ์ (ตัวอย่าง) 1. โครงการสนับสนุนการเขียนและจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทาง วิชาการ

14 ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเสนอโครงการกลยุทธ์ ที่คิดว่าภาควิชาควรจัดทำ

15 ขอบคุณอาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนา


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการ” วันที่ 12 กันยายน 2552 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google