งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป.

2 เงินช่วยเหลือบุตร เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ปฏิบัติงาน
เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดา ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น เป็นบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส

3 เงินช่วยเหลือในการฌาปนกิจ
อัตรา 3 เท่า ของเงินเดือนค่าจ้างเดือนสุดท้าย

4 ค่ารักษาพยาบาล 1. สถานพยาบาลของรัฐ
1. สถานพยาบาลของรัฐ - ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้เต็มจำนวนที่จ่ายจริง - ค่าห้อง ค่าอาหาร ตนเองวันละ บาท บุคคลในครอบครัววันละ บาท 2. สถานพยาบาลของเอกชน (เฉพาะผู้ป่วยใน) - ค่ารักษาพยาบาลของตนเองเบิกได้ครึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกิน 6,000.- บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ถ้าเกินเบิกได้ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกินวันละ บาท สำหรับคู่สมรสและบุตร เบิกได้ครึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกิน 3,000.- บาท ในระยะเวลา ไม่เกิน 1 เดือน ถ้าเกินเบิกได้ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกินวันละ บาท - ค่าห้อง ค่าอาหาร ตนเองวันละ บาท

5 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
หลักเกณฑ์การจ่าย ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวนบุตร 3 คน เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมถึง บุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี และต้องไม่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส

6 ค่าเช่าบ้าน ระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ผู้ปฏิบัติงานที่ไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ เบิกได้ตามสิทธิ ตามอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านท้ายระเบียบ ไม่เกิน 6,150 บาท ถึง มากกว่า 35,720 บาท เดือนละ 1,200 บาท ถึง 4,000 บาท

7 บ้านพักสวัสดิการ ผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป.
ผู้พักอาศัยร่วม ได้แก่ สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา และญาติของผู้พักอาศัย

8 ทุนการศึกษา ทุนวิบูลย์ ธรรมบุตร ทุนอำนวย คอวนิช ทุนณรงค์ สุกรี และเพื่อน สำหรับบุตรธิดาของผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และที่ได้รับเงินเดือนไม่เกินกว่า 21,980.- บาท - ทุนประถมศึกษาทุนละ 1,000.- บาท - ทุนมัธยมศึกษาทุนละ 1,500.- บาท - ทุนอุดมศึกษาทุนละ 2,000.- บาท ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทุนการศีกษาระดับปริญญาตรี (ดีกรีที่ 2)

9 ค่าทดแทน ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีสิทธิ ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ บิดามารดา สามีหรือภรรยา บุตรซึ่งมีอายุต่ำกวาสิบแปดป หรือมีอายุตั้งแตสิบแปดปและยังศึกษาอยูใน ระดับที่ไมสูงกวาปริญญาตรี ทั้งนี้ ใหมีสิทธิไดรับไดไมเกินอายุยี่สิบหาป บุตรซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ซึ่งอยูในอุปการะของผู้ปฏิบัติงาน กอนผู้ปฏิบัติงานถึงแกความตายหรือ สูญหาย

10 อ.อ.ป. ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานต่อไปและไม่จ่ายเงินเดือน
ค่าชดเชย อ.อ.ป. ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานต่อไปและไม่จ่ายเงินเดือน ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับเงินเดือนเพราะไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป ทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ไม่ครบหนึ่งปี อัตราสุดท้ายสามสิบวัน ทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี อัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน ทำงานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี อัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ทำงานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี อัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน ทำงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้น อัตราสุดท้ายสามร้อยวัน

11 เงินตอบแทนความชอบในการทำงาน
ผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุ ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 5 ปีขึ้นไป อัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 15 ปีขึ้นไป อัตราสุดท้ายสามร้อยวัน

12 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อ.อ.ป. จ่ายสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิก ปฏิบัติงานไม่เกิน 20 ปี จ่ายสมทบให้ร้อยละ 9 ปฏิบัติงานเกิน 20 ปี จ่ายสมทบให้ร้อยละ 10 สมาชิกจ่ายเข้ากองทุน ในอัตราเลือกร้อยละ 3 , 5, 7, 9 หรือ 10 หักจากค่าจ้างของสมาชิกแล้วนำส่งกองทุน โดยสมาชิกต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละเท่าใด และเปลี่ยนแปลงได้ทุกปีเมื่อต้องการ (กรณีเลือกจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 สมาชิกต้องมีอายุงานเกินกว่า 20 ปีขึ้นไป)


ดาวน์โหลด ppt สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google