งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสังคมเชิงรุก มิติใหม่ของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสังคมเชิงรุก มิติใหม่ของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 ( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสังคมเชิงรุก มิติใหม่ของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 (2550-2554)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 24 มิถุนายน 2548

2 กรอบการนำเสนอ ความเป็นมา สถานการณ์และประเด็นท้าทาย
กรอบแนวคิดและประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ กลไกสู่ความสำเร็จ

3 ความเป็นมา การพัฒนาสังคมเชิงรุก เตรียมจัดทำแผนฯ 10 มติ ครม.
20 ก.ค. 47 กรอบการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ/สังคม แผนบริหารราชการแผ่นดิน เตรียมจัดทำแผนฯ 10 ระดมความคิดในวงกว้างจากทุกภาคส่วนใน 5 เรื่อง Year End การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา สร้างฐานเศรษฐกิจมั่นคง/ยั่งยืน เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก/ภูมิภาค การพัฒนาสังคมเชิงรุก เสนอ กก.สศช. ครม. 11 ม.ค. 48 12 เม.ย.48

4 สถานการณ์และประเด็นท้าทาย สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคน/สังคม
คนและสังคม การพัฒนาศักยภาพคน . สุขภาพ/การศึกษา /ผลิตภาพ การบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคน/สังคม

5 สถานการณ์คนและสังคมไทย
เข้าถึงหลักประกันสุขภาพร้อยละ 99 อายุคาดหมายเฉลี่ย คนไทย 74.9 ปี 67.9ปี ประชากรโลก 68 64 Bright Side ด้านสุขภาพ ศักยภาพคนไทย เจ็บป่วยเรื้อรัง 69.3% 60-69 90 + ช่วงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจสูงเป็นอันดับ 1 ( ต่อประชากรแสนคน) 83.3% โรคอ้วน 12.3% (2545) ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ /เจ็บป่วยจากการทำงาน Dark Side

6 สถานการณ์คนและสังคมไทย
เด็กในวัยเรียนเข้าถึงการศึกษามากขึ้นทุกระดับ แหล่งเรียนรู้/IT กระจายกว้างขวางมากขึ้น Bright Side ศักยภาพคนไทย การเรียนรู้ ตลอดชีวิต ปีการศึกษาเฉลี่ยคนไทย อายุ 15+ ไม่ถึง 9 ปี คะแนนวิชาสำคัญต่ำกว่า 50% คณิตฯ อังกฤษ วิทย์ 41.7 41.14 41.41 ประถมฯ 6 ขีดความสามารถด้าน S&T ลดลง 43rd 55th ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา Dark Side ลดศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ระดับ อุดมศึกษา กลุ่มจนสุดเข้าถึง 0.37% กลุ่มรวยสุด 67.2 %

7 สถานการณ์คนและสังคมไทย
การคุ้มครองทางสังคมครอบคลุมดีขึ้น ครอบคลุมลูกจ้าง 7.39 ล้านคน (21.86% ของกำลังแรงงาน) Bright Side สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนา ความมั่นคง ปลอดภัย อาชญากรรมซับซ้อน/หลากหลายรูปแบบ เช่น ธุรกรรมผิดกฎหมาย / ค้าประเวณีผ่านอินเทอร์เน็ต อุบัติเหตุ/อุบัติภัยยังเป็นปัญหาต่อเนื่อง ปี 2545 ปี 2547 91,623 124,530 จำนวนคดี ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต 82,429 107,930 ราย คดี Dark Side

8 สถานการณ์คนและสังคมไทย
ภาคธุรกิจมีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง/มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาสังคมมากขึ้น ประเทศไทยมีความหลากหลายทางภูมิปัญญา Bright Side สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนา บทบาทของภาคีการพัฒนาในการพัฒนาสังคม สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มอ่อนแอลง สถาบันศาสนายังไม่สามารถจูงใจให้คนเข้าถึงหลักธรรมอย่างแท้จริง วัฒนธรรม/ภูมิปัญญายังไม่ถูกนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ/สังคมเท่าที่ควร Dark Side สื่อมวลชนมีส่วนชี้นำสังคมสูง แต่บางส่วนยังไม่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคม

9 สถานการณ์คนและสังคมไทย
ความยากจน  จำนวนคนจนลดลง แต่ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างและความเหลื่อมล้ำ การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ขนาดครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน

10 สถานการณ์คนและสังคมไทย
งบประมาณด้านสังคมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ย 41.3% ของงบประมาณรายจ่ายรวม Bright Side ระบบบริหาร จัดการ นโยบาย/กระบวนการ บริหารจัดการ กระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองมากกว่าชนบท ช่องว่างรายได้ระหว่างกลุ่มรวยสุดกับกลุ่มยากจนสุดต่างกันถึง 13.2 เท่า (ปี 45) ประสิทธิภาพ/ความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร Dark Side

11 สถานการณ์คนและสังคมไทย
ระบบบริหาร จัดการ นโยบาย/กระบวนการ บริหารจัดการ บูรณาการน้อย รูปแบบเดียวใช้ทั่วประเทศ เน้นการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ มากกว่าประเมินผลกระทบในระยะยาว ระบบข้อมูล/ตัวชี้วัดมีจุดอ่อน ส่วนใหญ่เป็น key result indicator มากกว่า key performance indicator Dark Side

12 ประเด็นท้าทาย การเคลื่อนย้ายคน การเปลี่ยนแปลง อย่างเสรี
โครงสร้างประชากร การพัฒนาด้าน เทคโนโลยีกับผลกระทบ ต่อสังคมไทย การเคลื่อนย้ายคน อย่างเสรี

13 ประเด็นท้าทาย การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากร คนวัยทำงาน วัยเด็ก
 แนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในช่วงเวลาอันสั้น คนวัยทำงาน วัยเด็ก วัยสูงอายุ

14 จากจำนวนปีที่สัดส่วนประชากรอายุ 65 +
ไทยเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุภายใน ช่วงเวลาอันสั้น มีเวลาเตรียม คนและระบบ ได้น้อยลง ไทยจะอยู่ใน ช่วงปันผลทาง ประชากรถึง ปี 2552 1 2 นัยสำคัญจากการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากรไทย สิงคโปร์ (18 ปี) 7.2% 14.0% จีน (30 ปี) 6.8% 16.0% ไทย (20 ปี) 7.1% 13.8% 2553 2573 2543 2563 2572 Bright Side Dark Side ความเร็วของการเพิ่มประชากรสูงอายุพิจารณา จากจำนวนปีที่สัดส่วนประชากรอายุ 65 + จากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 14

15 อัตราส่วนการเป็นภาระ  วัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ
2543 2553 2563 วัยแรงงาน 5.7 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน วัยแรงงาน 7 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน วัยแรงงาน 3.8 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน Dark Side

16 ประเด็นท้าทาย การพัฒนา เทคโนโลยีกับผลกระทบ ต่อสังคมไทย Dark Side
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ /สิ่งแวดล้อม สูงขึ้น อาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ การแพร่กระจายของ สื่อลามก พฤติกรรมคนไทยเปลี่ยนแปลง การพัฒนา เทคโนโลยีกับผลกระทบ ต่อสังคมไทย ผลิตยารักษาโรค/พัฒนาการด้านการแพทย์ การศึกษาต่อเนื่อง /การเรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมฐานความรู้ Bright Side Dark Side

17 ประเด็นท้าทาย Globalization คนและสังคมไทย การเคลื่อนย้ายคนเสรี
Inbound/outbound/local Bright Side คนและสังคมไทย Dark Side ดึงดูดกำลังคนที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ / technology transfer คนไทยไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น ค้ามนุษย์ ปัญหาความมั่นคง/ก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ/ยาเสพติด การแพร่กระจายของโรค ปัญหาวัฒนธรรม ค่านิยม การบริโภค Maximize/Utilize

18 การพัฒนาสังคมเชิงรุก
เป้าประสงค์ “คนไทยเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีความสุข อยู่ในสังคมที่เอื้ออาทร สันติ และเป็นธรรม” เป้าประสงค์ การพัฒนาสังคมเชิงรุก

19 เครือข่ายภาคีการพัฒนา เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
กรอบแนวคิด ต้องปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ใหม่ บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ สมดุลกับมิติ การพัฒนาอื่นๆ กรอบแนวคิด cost  Investment  value creation เฉพาะหน้า  มองอนาคต ประสานพลัง เครือข่ายภาคีการพัฒนา เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

20 ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพ คนไทยสู่สังคม แห่งการเรียนรู้ 5. ปฏิรูประบบบริหาร จัดการให้เอื้อต่อ การพัฒนา 5 ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ 4. เตรียมความพร้อมสู่ สังคมผู้สูงอายุ 2. สร้างความมั่นคง ปลอดภัยทางสังคม 3. รักษาคุณค่าของ สังคมไทย

21 กลไกสู่ความสำเร็จ เป้าประสงค์ ชุมชน ภาคี แข็งแกร่ง บริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ ภาคี แข็งแกร่ง รากฐานสังคม เข้มแข็ง ชุมชน เป้าประสงค์

22 ประเด็นเพื่อพิจารณา  ข้อคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดและประเด็น เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงรุก ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อน สังคมเชิงรุก ประเด็นอื่นใดตามที่เห็นสมควร

23 สถานการณ์คนและสังคมไทย
สัดส่วนผู้ประกันตนต่อกำลังแรงงาน ครอบคลุมลูกจ้าง 7.39 ล้านคน ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

24 สถานการณ์คนและสังคมไทย
ด้านศึกษา 55.7% ศาสนา/วัฒนธรรม 1.6%

25 ที่มา สืบค้นวันที่ 18 กันยายน 2552


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสังคมเชิงรุก มิติใหม่ของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google