งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ : การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ : การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ : การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
โดย อ.รัตนสุดา ไชยเชษฐ์

2 หลักการในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
การวิเคราะห์เชิงปริมาตร การวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการดูดกลืนแสง การวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า

3 การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
ใช้หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาตร ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่มีชื่อเรียกว่า Winkler method หาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ในหน่วย มิลลิกรัม/ลิตร (ppm)

4 หลักการ น้ำที่เก็บมาจากแหล่งน้ำ ปริมาณออกซิเจนมีความแปรปรวนตามระยะเวลา เพราะออกซิเจนจะถูกสิ่งมีชีวิตในน้ำนำไปใช้ การตรึงออกซิเจน (สีน้ำตาล) Mn OH- + O2 MnO2 + H2O (สีขาว) Mn OH Mn(OH)2

5 MnO I H+ Mn2+ + I2 + 2H2O I2 + starch-I2 + 2Na2S2O3.H2O Na2S + O6 + 2NaI + 10H2O + แป้ง

6 วิธีการวิเคราะห์ เก็บตัวอย่างน้ำด้วยขวด BOD แล้วเติมสารละลายแมงกานัสซัลเฟต 2 มล. และสารละลายอัลคาไล-ไอโอไดด์-เอไซด์ 1 มล. ปิดฝาขวด BOD แล้วพลิกกลับไปมาประมาณ 20 ครั้ง เติมกรดซัลฟิวริก 2 มล. ลงในตัวอย่างน้ำ พลิกขวดกลับไปมาเพื่อละลายตะกอน ตวงตัวอย่างน้ำจากข้อ 2 ปริมาตร 101 มล. ใส่ในขวดรูปชมพู่ แล้วนำมาไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต

7 เมื่อตัวอย่างน้ำมีสีจางลง เติมน้ำแป้งสุก 4 – 5 หยด แล้วไทเทรตต่อจนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นไม่มีสี บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ไทเทรต และคำนวณหาปริมาณออกซิเจน

8 การคำนวณ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) (mg/l) = (V1) (N) (8) (1,000) V2 V1 หมายถึง ปริมาตรของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ไทเทรต (มล.) V2 หมายถึง ปริมาตรตัวอย่างน้ำ ( 100 มล.) N หมายถึง ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต

9 การเทียบสารละลายมาตรฐาน
นำสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ 100 มล.ใส่ในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มล. เติมกรดซัลฟิวริก 10% ปริมาณ 10 มล. และเติมสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมต N ปริมาตร 10 มล. แล้วนำมาไทเทรตกับโซเดียมไทโอซัลเฟต จนกระทั่งสีของสารละลายอ่อนลง จึงเติมน้ำแป้งสุก 4 – 5 หยด แล้วไทเทรตจนกระทั่งสีน้ำเงินหายไป บันทึกปริมาตรโซเดียมไทโอซัลเฟต และคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต

10 ผลการเทียบสารละลายมาตรฐาน
N2 หมายถึง ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต (0.025 N) V2 หมายถึง ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต ( 10 ml) V1 หมายถึง ปริมาตรของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ไทเทรต (ml) = ……………………. N1 หมายถึง ความเข้มข้นของโซเดียมไทโอซัลเฟต (N) = …………………………….


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ : การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google